צו משפחות חיילים שנספו במערכה

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), (מענק נישואין ליתום), התשמ"ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(א) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשס"ט) בצו זה - "יתום" - ילדו של נספה שטרם מלאו לו 30 שנים; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "מדד הבניה" - מדד התשומות בבניה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2. סכום מענק הנישואין (תיקון: תשס"ח, תשס"ט2, 3) קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין בסכום של 112,307 שקלים חדשים. 3. הצמדה (א) מחצית סכום המענק הבסיסי תהיה צמודה למדד ומחציתו האחרת תהיה צמודה למדד הבניה והוא יועלה ארבע פעמים בשנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן: (1) ב-1 באפריל של שנה פלונית, אם עלו המדד ומדד הבניה לחודש מרס של אותה שנה שיראו אותם כמדד החדש, לעומת המדד ומדד הבניה לחודש דצמבר שקדם לו, שיראו אותם כמדד היסודי; (2) ב-1 ביולי של שנה פלונית אם עלו המדד ומדד הבניה לחודש יוני של אותה שנה שיראו אותם כמדד החדש, לעומת המדד ומדד הבניה לחודש מרס שקדם לו, שיראו אותם כמדד היסודי; (3) ב-1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלו המדד ומדד הבניה לחודש ספטמבר של אותה שנה שיראו אותם כמדד החדש, לעומת המדד ומדד הבניה לחודש יוני שקדם לו, שיראו אותם כמדד היסודי; (4) ב-1 בינואר של שנה פלונית, אם עלו המדד ומדד הבניה לחודש דצמבר שלפניו שיראו אותם כמדד החדש, לעומת המדד ומדד הבניה לחודש נובמבר שקדם לו, שיראו אותם כמדד היסודי. 4. תחילה תחילתו של צו זה ביום י"ז בשבט התשמ"ב (10 בפברואר 1982). 5. ביטול צו משפחות חיילים שנספו במערכה (מענק נישואין ליתום), התש"ם-1980 - בטל. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1 .תגמולים לאלמנה עם יתומים התגמול החודשי לעניין סעיף 8(ב) לחוק, הוא 221.6% מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף 8(א) לחוק. 2. תגמולים לשכולים התגמול החודשי לעניין סעיף 10 (א) לחוק, הוא 88.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי. 3. תגמולים בעד יתומים כשהאלמנה נישאה התגמול החודשי בעד יתום כאמור בסעיף 13 ( 1) לחוק, הוא 116.3% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה. 4. קיזוז חד פעמי על אף האמור בצו זה, מהתגמול המשולם בחודש הראשון שלאחר פרסומו של צו זה יקוזז סכום השווה לתוספת החד-פעמית ששולמה ביום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008) לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח ( 17 באפריל 2008 ) שנחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. 5..ביטול צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשס"ט - 2008- בטל. 6. תחילה תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התשס"ט ( 1 באוקטובר 2008 ). צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סכום מענק ליתום שהגיע למצוות), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ג לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2. סכום המענק (תיקון: תשס"א) (א) סכום המענק שישלם קצין התגמולים ליתום לפי סעיף 29ג לחוק יהיה 7,000 שקלים חדשים. (ב) הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) יהיה צמוד למדד וישתנה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם. 3. ביטול צו משפחות חיילים שנספו במערכה (הגדלת סכום המענק ליתום שהגיע למצוות), התשל"ח - 1978 - בטל. 4. תחילה תחילתו של צו זה ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996). צבאחוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולותצוויםחייליםצו (חקיקה)