צו משק החשמל

צו משק החשמל (הארכת תקופת תוקפם של רישיונות חברת החשמל ויישום השינוי המבני במשק החשמל), התשס"ח-2007 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60(ד7)(2)(ב) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל ועם רשות החברות הממשלתיות, אנו מצווים לאמור: 1. הארכת תוקף של רשיונות תוקף הרשיונות כהגדרתם בסעיף 60(ד4) לחוק ותוקף הרישיונות שניתנו לחברת החשמל לפי סעיף 60 (ד5) לחוק לכלל הפעילויות שביצעה חברת החשמל מוארך בזאת כלהלן: (1) לעניין רישיונות ייצור ורישיון הולכה - לתקופה שמיום כ"א בחשוון התשס"ח (2 בנובמבר 2007) עד יום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008); (2) לעניין רישיונות חלוקה ורישיונות הספקה - לתקופה שמיום כ"א בחשוון התשס"ח (2 בנובמבר 2007) עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009); 2. הקמת תאגידי ייצור (א) עד יום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) יוקמו כמה תאגידים כחברות בת של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל), בהתאם להוראות החוק וחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - חוק החברות הממשלתיות), שיעסקו בפעילות הייצור (להלן - תאגידי הייצור) ושיפעילו את תחנות הכוח שמפעילה חברת החשמל. (ב) עד יום ג' בחשוון התשס"ט (1 בנובמבר 2008) יושלמו ההסדרים הדרושים בעניין מבנה ההון, ובכלל זה הנכסים וההתחייבויות, לצורך פעילות תאגידי הייצור, וכן כל הסדר נוסף הנדרש לצורך ביצוע פעילותם. (ג) עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) יושלמו ההסדרים הכלכליים והתפעוליים בין תאגיד הייצור לבין תאגידים אחרים האמורים בצו זה; 3. הקמת תאגיד הולכה (א) עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) יוקם, בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, תאגיד (להלן - תאגיד ההולכה) כחברת בת של חברת החשמל, שיעסוק בהקמה ובהפעלה של רשת החשמל של בעל רישיון הולכה. (ב) עד יום י"ז באייר התש"ע (1 במאי 2010) יושלמו ההסדרים הדרושים בעניין מבנה ההון, ובכלל זה הנכסים וההתחייבויות, לצורך פעילות תאגיד ההולכה, וכן כל הסדר נוסף הנדרש לצורך ביצוע פעילותו. (ג) עד יום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) יושלמו ההסדרים הכלכליים והתפעוליים בין תאגיד ההולכה לבין תאגידים אחרים האמורים בצו זה. 4. הקמת תאגיד ניהול המערכת (א) עד יום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) יוקם, בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, תאגיד (להלן - תאגיד ניהול המערכת), שיעסוק בביצוע הפעולות הנדרשות מבעל רישיון ניהול המערכת. (ב) עד יום ג' בחשוון התשס"ט (1 בנובמבר 2008) יושלמו ההסדרים הנדרשים בעניין מבנה ההון, ובכלל זה הנכסים וההתחייבויות, לצורך פעילות תאגיד ניהול המערכת, וכן כל הסדר נוסף הנדרש לצורך ביצוע פעילותו. (ג) עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) ייקבעו ההסדרים הכלכליים והתפעוליים בין תאגיד ניהול המערכת לבין תאגידים אחרים האמורים בצו זה. 5. הקמת תאגידי חלוקה (א) עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) יוקמו כמה תאגידים כחברות בת של חברת החשמל בהתאם להוראות החוק וחוק החברות הממשלתיות, שיעסקו בפעילות חלוקה (להלן - תאגידי החלוקה) ושיפעילו את אזורי החלוקה שמפעילה חברת החשמל. (ב) עד יום ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009) יושלמו ההסדרים הנדרשים בעניין מבנה ההון, ובכלל זה הנכסים וההתחייבויות, לצורך פעילות תאגידי החלוקה וכן כל הסדר נוסף הנדרש לצורך ביצוע פעילותם. (ג) עד יום ז' באייר התשס"ט (1 במאי 2009) יושלמו ההסדרים הכלכליים והתפעוליים בין תאגידי החלוקה לבין תאגידים אחרים האמורים בצו זה. 6. פעילות הספקה עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) יושלמו ההסדרים הנדרשים לעניין פעילות הספקה כדי שיתאפשר מתן רישיון הספקה במועד הקובע. 7. שמירת דינים אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהחובה לקבל רישיון לפעילויות במשק החשמל, בהתאם להוראות החוק וכל דין. צוויםמשק החשמלחשמלצו (חקיקה)