צו נכסי נפקדים

צו נכסי נפקדים (אגרות), התשמ"ט-1989 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור: 1. אגרות בעד המסמכים והפעולות המפורטים בטור א' בתוספת תשולם אגרה כמפורט לצד כל אחד מהם בטורים ב' ו-ג'. 2. הצמדה למדד (תיקון: תשנ"ו) (א) סכומי האגרה שפורטו בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי ב-1 בינואר 1996 - לעומת המדד שפורסם לחודש אוגוסט 1994; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) סכום שהשתנה בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. 3. ביטול צו נכסי נפקדים (אגרות), התש"ם-1980 - בטל. תוספת טור א' טור ב' טור ג' מסמכים ופעולות החייבים באגרה שיעור האגרה ה ע ר ה 1. היתר בכתב א. אם החוב כספי או לענין זה, "חוב" - לפי סעיף 15(ב) שניתן להעריכו החוב או החיוב לחוק, לעשות מעשה בכסף - 0.5% מערך שאליו מתיחסים הוצאה לפועל החוב אך לא פחות מעשה ההוצאה לפועל מ-110 שקלים חדשים או הפעולה שעליה ב. אם החוב אינו כספי ניתן ההיתר, לרבות ואינו ניתן להערכה ריבית והוצאות; לא בכסף - 110 שקלים תיגבה אגרה בשל חדשים. פעולה זו בשל אותו חוב, אלא פעם אחת. 2. היתר בכתב 226 שקלים חדשים לא תיגבה אגרה בשל לפי סעיף 15(ב) פעולה זו מאת אותו לחוק להסתייע בפרק אדם בשל אותו נכס, ה' סימן ב' אלא פעם אחת. לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. 3. סילוק חוב 2% מערך החוב או או קיום חוב החיוב אך לא פחות אחר, לפי סעיף מ-110 שקלים חדשים 20(א)(2) לחוק. 4. הסכמה בכתב 110 שקלים חדשים לפי סעיף 22(א)(3) לחוק, לפעול על פי ייפוי כוח או הרשאה אחרת של מרשה נפקד. 5. שחרור נכס בעד כל חלקה או חלק לא תיגבה אגרה לפי מוקנה לפי ממנה - 110 שקלים סעיף זה אלא ביחס סעיף 28(א) חדשים לנכס שלגביו ויתר לחוק. שר האוצר על השכר המגיע למדינה לפי סעיף 32(א) לחוק. נכסי נפקדיםצוויםצו (חקיקה)