צו נכסים של נספי השואה

צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76(א) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, אני מצווה לאמור: 1 . שכר טרחה מרבי שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בבקשה לפי החוק כאמור בטור א' הוא כמפורט לצדה בטור ב': טור א' טור ב' מהות הטיפול באחוזים או בשקלים חדשים (1) בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס לקבלת הנכס לידיו לפי הוראות סעיף 20 (א) או 26 לחוק לרבות טיפול בדרישת החברה להמציא ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21 (א) - (א) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת 10% משווי הנכס קבלתו הוא עד 100,000 שקלים חדשים או 700, לפי הגבוה 10% משווי הנכס שהתקבל או 700, מביניהם לפי הגבוה מביניהם (ב) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת 10% מ-100,000 הראשונים קבלתו עולה על 100,000 שקלים חדשים 5% מכל שקל נוסף עד 500,000 ו-2.5% מכל שקל נוסף מעל 500,000 (2) בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות סעיף 28(א) לחוק - (א) אם עורך הדין טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20(א) או 26 2,000 (ב) אם עורך הדין לא טיפל בבקשה לקבלת הנכס לפי הוראות סעיף 20 (א) או 26 - (1) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת 8% משווי הנכס שהתקבל או קבלתו הוא עד 100,000 שקלים חדשים 2,000, לפי הגבוה מביניהם (2) לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש % 8 מ- 100,000 הראשונים, בעת קבלתו עולה על 100,000 שקלים בתוספת 4% מכל שקל נוסף חדשים עד 500,000 ו- 2% מכל שקל נוסף מעל 500,000 (3) בעד ייצוג בישיבה לפי זימון של החברה לפי 450 הוראות סעיף 21(א) לחוק או בישיבה של ועדת הערר (4) בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו מכוח סעיף 77 (א)(6) על ידי יחיד, לרבות בעבור סיוע נמשך - (א) אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות 800 מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין (ב) אם הזכאות לסיוע כאמור אינה מבוססת 8% מסך הסיוע לפי שיעורו על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי ביום החלטת החברה או אותו הדין 800, לפי הגבוה מביניהם 2. הצמדה למדד (א) הסכומים הנקובים בסעיף 1(א) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, אם השתנה, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו. (ב) סכום שעודכן כאמור בסעיף קטן (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה. (ג) שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף 1(א), כפי שעודכן עקב האמור בסעיף זה. 3. מס ערך הסכומים בצו זה אינם כוללים מס ערך מוסף שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 . 4. תחילה תחילתו של צו זה 14 ימים מיום פרסומו. צוויםניצולי שואהצו (חקיקה)