צו עבירת קנס

צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 201א סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירת קנס עבירה על הוראות תקנה 5 לתקנות מניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962, נקבעת בזה כעבירת קנס. 2. שיעור הקנס שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת. 3. תחילה תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 201א לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירת קנס עבירה על הוראות סעיף 2א לחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959, נקבעת בזה כעבירת קנס. 2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה) שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא - (1) לעבירה ראשונה - סכום הקנס בשקלים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת; (2) לעבירה חוזרת או נוספת - כפל שיעור הקנס האמור בפיסקה (1); קנסצוויםצו (חקיקה)