צו עידוד השקעות הון מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ

צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ), תשל"א-1971 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 40ב(2) ו-40ג(ב) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט - 1959, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. מכונות וציוד מתוצרת הארץ (א) לענין סעיף 40ב(2) לחוק יראו מכונות וציוד כתוצרת הארץ אם הוכח להנחת דעתו של שר המסחר והתעשיה, או של מי שהוא הסמיך לענין זה, כי נתקיימו בהם כל התנאים האלה: (1) הם יוצרו בישראל; (2) שיעור הערך הנחסך בייצורם כאמור הוא 50% לפחות; (3) לא היה בהם כל שימוש קודם; (4) בעלותם של בעלי המפעל במכונות ובציוד כאמור קמה לאחר יום ג' בטבת תשל"א (31 בדצמבר 1970) והם הגיעו לתחום המפעל לאחר אותו מועד. (ב) שיעור ערך נחסך באחוזים לענין סעיף זה הוא - הוצאות במטבע חוץ, ישירות ועקיפות בייצור המוצר בישראל - 1).100 מחיר במטבע חוץ, סי"ף ישראל, של המוצר או שכמותו כשהוא מיובא 2. שיעור המענק שיעור המענק לענין סעיף 40ב(2) לחוק יהיה 15% מן המחיר המקורי של המכונות והציוד. 2א. שינוי שיעור המענק (תיקון: תשל"ה) על אף האמור בסעיף 2 שיעורו של המענק לענין סעיף 40ב(2) לחוק כשהבקשה לקבלתו הוגשה לאחר פרסומו של צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ) (תיקון), תשל"ה-1975, יהיה - (1) 3% מן המחיר המקורי של המכונות והציוד, אם הוצאות ההובלה הכלולות במחיר אותם המכונות והציוד, כשהם מיובאים, מגיעות ל-15% או יותר מהמחיר פו"ב בנמל המוצא; (2) 10% מן המחיר המקורי של המכונות והציוד האחרים. 3. תחילה תחילתו של צו זה הוא ביום י"ז בטבת תשל"א (14 בינואר 1971). עידוד השקעות הוןמענקצוויםהשקעותצו (חקיקה)