צו עידוד השקעות הון מפעל להשכרת ציוד

צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ג(א)(3) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים לאמור: 1. סכום מענק ההשקעה סכום מענק ההשקעה הניתן למפעל להשכרת ציוד לא יעלה על סכום ששילם למעשה, במסגרת התכנית, כהון מניות או כהון עצמי בשני אלה - (1) בתאגיד שבבעלותו המפעל להשכרת ציוד; (2) בתאגיד שבבעלותו המפעל ששכר את הציוד; ובלבד שהסכום ששולם למעשה כהון מניות או כהון עצמי בתאגידים כאמור לא יפחת, בכל אחד מהם, מ-10% מערך ההשקעה במסגרת התכנית אשר בשלה מבוקש המענק. עידוד השקעות הוןמפעלשכירותצוויםהשקעותצו (חקיקה)