צו עידוד התעשיה

צו עידוד התעשיה (מסים) (שינוי שיעור), תשל"ט-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969, (להלן - החוק העיקרי), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה, "חברה בבעלות חוץ" - חברה תושבת ישראל, שכל הון המניות המונפק שלה מוחזק, במישרין או בעקיפין, בידי חברה תושבת חוץ, שמניותיה נסחרות בבורסה המוכרת לענין סעיף 5 להיתר הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978, ואשר לכל היותר 30% מהכנסותיה בשנת מס, למעט הכנסות ממילווה בטחון, הם מעסקאות שבינה ובין חברת האם וחברות הנשלטות על ידי חברת האם וממקורות אחרים שאינם ממפעלה התעשייתי, ובלבד שההכנסות ממקורות אחרים כאמור אינם עולים על 10%. 2. שינוי שיעור לגבי חברה בבעלות חוץ יבוא שיעור של 70% במקום השיעור שנקבע בסעיף 1(2) לחוק העיקרי. 3. תחולה תחולתו של צו זה משנת המס 1975. עידוד התעשיהצוויםתעשיהצו (חקיקה)