צו פיצוי נפגעי אסון טבע

צו פיצוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם), התש"ס-2000 1. הגדרות בצו זה - "נכס" - עצי פרי ויבוליהם בטרם נאספו ועצי פרי הדר ויבוליהם בטרם נאספו; "ביטוח אסונות טבע" - ביטוח נכס מפני אירועי אקלים ופגיעת מחלות ומזיקים; "חוק מועצת הצמחים" - חוק הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973; "פרי" - הצמחים המפורטים בענף הפירות שבתוספת לחוק מועצת הצמחים וכן זיתים מזנים סוריים (להלן - זיתי שמן); "פרי הדר" - הצמחים המפורטים בענף פרי ההדר שבתוספת לחוק מועצת הצמחים; "שטח מטע שבבעלות המבוטח" ו"שטח" - לרבות שטח מטע שבהחזקתו או ברשותו של המבוטח. 2. אי תחולת החוק (תיקון: תשס"ה) החוק לא יחול על סוג נכס שקיים לגביו ביטוח אסונות טבע שהמבטח בו הוא הקרן, לפי חוזה ביטוח שאישרו שר האוצר ושר החקלאות, ובלבד שמתקיימים לגבי הביטוח האמור כל התנאים האלה: (1) אוצר המדינה משתתף בתשלום 80% מפרמיית הביטוח; (2) המבוטח זכאי לפיצוי בשל נזק שנגרם לנכס שהוא יבול רק אם הנזק הוא בשיעור העולה על 30% של היבול המבוטח מאותו מין פרי או מאותו מין פרי הדר בשטח המטע שבבעלות המבוטח ובגידולים מסוג זיתי שמן או שקד - בשיעור העולה על 40% של היבול כאמור; ואולם אם השטח הניזוק גדול מ-50 דונם, נקבעת הזכאות לפיצוי כאמור בהתייחס לשטח הניזוק בלבד; (3) שיעור ההשתתפות העצמית של מבוטח הוא - (א) בנזק לנכס שהוא יבול - 30% מסך היבול המבוטח מאותו מין פרי או מאותו מין פרי הדר בשטח המטע שבבעלות המבוטח ובגידולים מסוג זיתי שמן או שקד - 40% מסך כל היבול כאמור ואולם אם השטח הניזוק גדול מ-50 דונם, נקבע שיעור ההשתתפות העצמית כאמור בהתייחס ליבול המבוטח בשטח הניזוק בלבד; (ב) בנזק לנכס שהוא עצים - 5% משטח המטע שבבעלות המבוטח או 10 דונם, לפי הנמוך מביניהם; (4) לגבי עצי פרי ועצי פרי הדר ויבוליהם בטרם נאספו - חוזה הביטוח הוסכם בין הקרן לבין המועצה כהגדרתה בחוק מועצת הצמחים או מועצת הזיתים לפי הענין; (5) הנכס מבוטח מפני נזקי טבע בקרן או אצל מבטח אחר כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981. 3. תוקף (תיקון: תשס"ה, תשס"ו) תוקפו של צו זה עד יום י"ב בטבת התשס"ז (2 בינואר 2007). פיצוייםאסונות טבעצוויםצו (חקיקה)