צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "דמי ביטוח" - סך כל התשלומים הנגבים ממבוטח בענף ביטוח רכב מנועי, למעט השתתפות המבטח במימון הקרן לפי צו זה, דמי בולים לפי חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961, והתוספת למימון פעולות למניעת תאונות דרכים לפי סעיף 17ב לחוק; "דמי ביטוח נטו" - דמי ביטוח למעט סכום לכיסוי הוצאות המינהל של המבטח, עמלת סוכנים ורווח; "הרשות" - כמשמעותה בפקודת הביטוח; "מאגר מידע", "מפעיל" - כהגדרתם בתקנות מאגר המידע; "עלות סיכון טהור" - כהגדרתה בתקנות מאגר המידע וכפי שנקבעה בדוח שהפיץ מפעיל מאגר המידע לפי תקנה 5(3) לתקנות האמורות; "פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970; "ריבית", "ריבית פיגורים" - ריבית חשב כללי וריבית פיגורים, כפי שמפרסם החשב הכללי מזמן לזמן; "תקנות מאגר המידע" - תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"א-2001. 2. השתתפות חברת ביטוח כל עוד חייב אבנר כהגדרתו בחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז-1997, להעביר לקרן את הסכום הקבוע בתקנה 1 לתקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס"ג-2003, תעביר חברת ביטוח לקרן עד ה10- בכל חודש אחוז אחד מדמי הביטוח נטו שגבתה בחודש הקודם, בעד פוליסות שהוציאה לפי פקודת הביטוח. 3. השתתפות גופים פטורים (א) גוף הפטור מחובת ביטוח לפי סעיפים 4 עד 6 לפקודת הביטוח, יעביר לקרן, עד 15 בינואר של כל שנה, החל בחודש ינואר 2003, סכום השווה ל-3.34 אחוזים מדמי ביטוח נטו שהיה משלם לאותה שנה אילו לא היה פטור מחובת ביטוח כאמור בעד פוליסות לפי פקודת הביטוח על רכב שהוא מפעיל בדרכים ושאין על השימוש בו פוליסה לפי פקודת הביטוח; לענין זה, "רכב" - למעט טנק, זחל"ם, תותח נד, רכב אמפיבי, רכב קרבי אחר, רכבת או רכבל. (ב) חישוב התשלום כאמור בסעיף קטן (א) ייערך בהתאם לעלות הסיכון הטהור ועל פי מספר כלי הרכב שהפעיל הגוף ב-15 בדצמבר שקדם ליום התשלום; חלו במשך שנה כלשהי שינויים במספר כלי הרכב שמפעיל הגוף, ייעשו ההתאמות המתחייבות בסכום השתתפות של הגוף בקרן ב-15 בינואר של כל שנה, בעד השנה שקדמה לה. (ג) גוף פטור יעביר לקרן במועד התשלום לפי סעיף קטן (א), על גבי מדיה מגנטית ובמתכונת שתורה הקרן, את סוג כלי הרכב ומספרי הרישוי שלהם, חישוב סכום ההשתתפות לפי סעיף זה וכן כל פרט אחר שתורה הרשות והנדרש לצורך מילוי תפקידה של הקרן לפי החוק; הרשות רשאית לפטור גוף כאמור מהחובה להעביר פרטים אלה לקרן. 4. דיווחים (א) חברת ביטוח תדווח לקרן עד ה20- בכל חודש, על גבי מדיה מגנטית ובמתכונת שתורה הקרן, לגבי פוליסות ביטוח שהוציאה לפי פקודת הביטוח ושדמי הביטוח שולמו בשלהם בחודש הקודם, וכן דיווח כאמור לגבי פוליסות ששונו או שבוטלו, בשינויים המחויבים לפי הענין, פרטים אלה: מספר הרישוי של הרכב, מספר הפוליסה, הסכום הכולל ששילם המבוטח, סכום דמי הביטוח נטו, מועד התשלום, תקופת הביטוח וסכום ההפרשה לקרן ומועד תשלומה וכן כל פרט אחר שתדרוש הרשות והנדרש לצורך מילוי תפקידה של הקרן לפי החוק. (ב) עד סוף חודש מרס של כל שנה, ימציאו כל חברת ביטוח וכל גוף פטור כמשמעותו בסעיף 3, אישור של רואה חשבון על העברת מלוא ההשתתפות במימון הקרן לפי הוראות צו זה, בשל השנה שקדמה לה. (ג) הקרן רשאית לדרוש, באישור הרשות, מכל מבטח או גוף פטור להעמיד לרשותה ולביקורתה, בתוך זמן סביר, כל מידע הדרוש לדעתה לצורך בדיקת נאותות ההשתתפות במימון הקרן לפי צו זה. 5. ריבית בשל תשלומים שוטפים על כל סכום שיועבר מדי חודש לקרן לפי סעיף 2, ישלם המבטח לקרן ריבית בעד תקופה של 25 ימים. 6. ריבית בשל איחור בתשלום ובשל תשלום ביתר (א) מי שחייב להעביר לקרן סכום לפי צו זה ולא העבירו, כולו או מקצתו, במועד שהיה עליו להעבירו, ישלם ריבית על סכום של עד 5% מהסכום לפי סעיף 2 שמשולם באיחור, וריבית פיגורים על הסכום שמעל ל-5% מסכום לפי סעיף 2 שמשולם באיחור; הריבית וריבית הפיגורים יחושבו מן היום שנקבע להעברת הסכום לפי צו זה ועד ליום העברתו בפועל. (ב) מי שהעביר לקרן סכום העולה על הסכום שאותו הוא חייב להעביר לה לפי סעיף 2 (להלן - תשלום היתר), זכאי להשבת תשלום היתר בתוספת ריבית על תשלום המהווה עד 5% מהסכום לפי סעיף 2, ו-80% מהריבית על תשלום היתר שמעל ל-5% מהסכום לפי סעיף 2 (להלן - ריבית מופחתת); הריבית והריבית המופחתת יחושבו מיום העברתו בפועל של תשלום היתר ועד למועד השבתו על ידי הקרן. 7. ביטול צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשל"ז-1977 - בטל. 8. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) (להלן - יום התחילה) והוא יחול על פוליסות שנכנסו לתוקף למן יום התחילה ואילך; על אף האמור, הקרן רשאית לדחות את מועד הדיווח לפי סעיף 4(א) לחברת ביטוח שתבקש זאת, ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר מיום י"ח באדר א' התשס"ג (20 בפברואר 2003). צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות הביטוח, ובאישור הועדה כהגדרתה בסעיף 10א לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז-1997, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "אופנוע" - אופנוע ותלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; "משקל כולל מותר" - כפי שצוין ברישיון הרכב; "רכב כבד" - רכב שמשקלו הכולל המותר הוא יותר מארבעת אלפים ק"ג, למעט רכב מסחרי כאמור שיש עליו היתר להסעת שבעה נוסעים או יותר ולמעט אוטובוס; "רכב קל" - רכב פרטי למעט אוטובוס אך לרבות מונית, וכן רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על ארבעת אלפים ק"ג; "רכב אחר" - רכב מנועי, למעט אופנוע ולמעט רכב שמשקלו הכולל המותר הוא פחות מארבע מאות ק"ג. 2. חלוקת נטל הפיצויים (א) אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים רכב כבד אחד או יותר ורכב קל אחד או יותר, ישלמו המבטחים של הרכב הכבד למבטחים של הרכב הקל 50 אחוזים מן הפיצויים על נזקי גוף כמשמעותם בחוק, שהמבטחים של הרכב הקל חייבים בתשלומם עקב התאונה, למעט חבות לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף 3(ב) לחוק; המבטחים של הרכב הכבד יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של הרכב הקל ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. (ב) אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר, ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע 50 אחוזים מן הפיצויים על נזקי גוף כמשמעותם בחוק שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונה, למעט חבות לפי סעיף 3(ב) לחוק; המבטחים של הרכב האחר יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של האופנוע ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. (ג) לענין חלוקת החבות לפי צו זה, רואים כלי רכב כמעורב בתאונת דרכים אם בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי רכב אחר. 3. ביטול צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדר לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשל"ח-1977 (להלן - הצו הקודם) - בטל. 4. תחולה צו זה יחול על תאונת דרכים שאירעה ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001) או לאחריו; על תאונת דרכים שאירעה לפני המועד האמור ימשיכו לחול הוראות הצו הקודם. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, אני מצווה לאמור: 1. תוספת למימון פעולות למניעת תאונות דרכים (תיקון: תשס"א, תשס"ב-2) חברת ביטוח תעביר לרשות, באמצעות "אבנר" איגוד נפגעי רכב בע"מ, עד היום ה5 בכל חודש (להלן - מועד ההעברה), 3.67 אחוזים מדמי הביטוח נטו כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001, שגבתה ממבוטחים בחודש הקודם בעד הפוליסות שהוציאה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970. 2. ריבית מי שחייב להעביר לרשות סכום לפי צו זה ולא העבירו, כולו או מקצתו, במועד ההעברה, ישלם לקרן ריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, על הסכום שלא הועבר כאמור, ממועד ההעברה עד יום העברת הסכום בפועל. 3. תחולה הוראות צו זה יחולו על דמי ביטוח שיונהגו בחוזי ביטוח רכב מנועי שייכנסו לתוקף ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001) או לאחריו. פיצוייםתאונת דרכיםצוויםצו (חקיקה)