צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים החלת החוק על שירותי נותני שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור: 1. הגדרות בצו זה- "אישור זכויות" - אישור מאת נותן שירות המעיד על זכויות בקשר למקרקעין, כפי שהן רשומות אצלו בעת מתן האישור; "העברת זכויות" - העברה לאחר של זכויות בקשר למקרקעין מסוג בעלות או חכירה לדורות, שנרכשו מנותן שירות, למעט העברה בדרך של ירושה ; "זכויות בקשר למקרקעין", "נותן שירות" ו"פנקסי המקרקעין" - כמשמעותם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999. 2. קביעת מחירים מרביים (תיקון: תשס"ז) (א) המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד רישום אצלו של העברת זכויות יהיה כמפורט להלן: (1) בכל אחת מהשנים כמפורט בטור א' להלן, הסכום הנקוב לצדה בטור ב' להלן: טור א' טור ב' השנה בשקלים חדשים 2000 650 2001 520 2002 410 2003 330 2004 300 2005 ו-2006 שיעור האגרה המקבילה בתקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974 2007 ואילך 300 (2) (בוטלה) (ב) המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד שירותים שאינם שירותי העברת זכויות, יהיה המחיר הקבוע אותה שעה לשירות מקביל בתוספת לתקנות האגרות. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בשנים 2000 עד 2004, לא יגבה נותן שירות תוספת למחיר הנקוב בסעיף קטן (א)(1) בעד השירותים המפורטים להלן כאשר אלה הנלווים לרישום אצלו של העברת זכויות: (1) אגרת בקשה; (2) מחיקת זכות לרישום משכנתה בפנקסי המקרקעין ומתן אישור על כך; (3) רישום זכות לרישום משכנתה בפנקסי המקרקעין ומתן אישור על כך; (4) מתן אישורי זכויות טרם העברת הזכויות ובסיומה. 3. אי החלת פטורים והנחות הוראות פרק ב' לתקנות האגרות לא יחולו על המחירים המרביים המפורטים בסעיף 2 אלא אם כן סוכם אחרת בין נותן השירות למקבלו. 4. מס ערך מוסף על הסכומים הנקובים בסעיף 2(א) ייווסף המס המוטל על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. רישום זכויותפיקוח על מצרכים ושירותיםמקרקעיןצרכנותפנקסי המקרקעיןפיקוח על מחיריםצוויםצו (חקיקה)