צו פיקוח על מצרכים ושירותים

צו פיקוח על מצרכים ושירותים (השימוש במים ואספקתם), תשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות-שעת-חירום (קיום האספקה והשירותים החיונים), תשי"ז-1957, אני מצווה לאמור: פרק ראשון : פרשנות 1. הגדרות בצו זה - "באר" - כמשמעותו בחוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955, לרבות מיתקן וציוד להעלאת מים תת-קרקעיים; "מפעל" - מיתקן המשמש לשאיבת מים עיליים או להטייתם מאפיקם הטבעי או מיתקן המשמש להחסנת מים וחלוקתם, לרבות כל מבנה, תעלה וסכר; "בעל" - לרבות אדם שבידו השליטה, הפיקוח או ההחזקה על באר או מפעל; "מים עיליים" - מימהם של כל הנהרות, הפלגים, המעיינות, האגמים ושאר מקווי המים הטבעיים; "מנהל" - מנהל עניני המים במשרד החקלאות, לרבות אדם שהמנהל העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן; "עונת השקאה" - לרבות התקופה שבה סופקו מים לבריכות דגים; "תנאי הספקה" - התנאים הנוגעים לכמות המים, נקודת ההספקה, מידת הלחץ, זמני ההספקה ושיעורה, והקשורים בהספקת מים בהתאם לצו זה וכן התנאים הנוגעים למחיר המים ואופן תשלומו; "הספקת מים" - לרבות החסנתם, הובלתם, העברתם ממקום למקום וחלוקתם; "ספק" - בעל באר או מפעל המספקים מים לזולת בתמורה; "אזור מוגן" - אזור ששר החקלאות הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כעל אזור מוגן. פרק שני : פיקוח על הספקת מים 2. הספקת מים לצרכי חקלאות ספק שסיפק מים לקרקע לשימוש בחקלאות בשלוש עונות השקאה תוך חמש שנים לפני פרסום צו זה ברשומות (להלן - יום הפרסום) או בעונת ההשקאה האחרונה, ימשיך לספק - בכל עונת השקאה או בכל פרק זמן אחר כפי שיורה המנהל - את המים לאותה קרקע באותם תנאי הספקה כפי שסיפקם בעונת ההשקאה האחרונה. 3. הספקת מים למטרות אחרות ספק שסיפק מים לקרקע שלא לשימוש בחקלאות במשך שנה שקדמה ליום הפרסום, ימשיך לספק בכל פרק זמן, כפי שיורה המנהל, את המים לאותה קרקע ולאותה מטרה באותם תנאי הספקה כפי שסיפקם בשנה שקדמה ליום הפרסום. 9-4. (בוטלו) (תיקון: תש"ך) פרק רביעי : שימוש במים באזור מוגן סימן א: הספקת מים באזור מוגן 10. הפקדת תרשים (תיקון: תש"ך) תרשים האזור המוגן יופקד בנציבות המים, הקריה, תל אביב-יפו, וכן במשרדים אחרים כפי שיורה המנהל, וכל מעונין רשאי לעיין בו במשרדים האמורים בשעות העבודה הרגילות. 11. הפקת מים לא יפיק אדם מים מבאר או ממפעל שבאזור מוגן אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון. 12. חובת הספקת מים ספק יספק מים לכל אדם שבתחומי האזור המוגן (להלן - הצרכן) כפי שיורה המנהל ובהתאם לתנאים שהוא יקבע. 13. קביעת מכסת מים המנהל רשאי לקבוע את מכסת המים השנתית המכסימלית שכל צרכן באזור המוגן זכאי לה. סימן ב : ארגון ומועצה 14. הקמת ארגון (א) המנהל רשאי להקים באזור מוגן ארגון ספקים (להלן - ארגון) שחבריו יהיו כל הספקים באזור המוגן. (ב) על הקמת הארגון ומענו תפורסם הודעה ברשומות. 15. הקמת מועצה (א) הוקם ארגון באזור מוגן, רשאי המנהל להקים בו מועצת מים אזורית (להלן - המועצה) ולמנות את חברי המועצה מתוך הצרכנים שבאזור המוגן במספר שהוא יקבע. (ב) על הקמת המועצה והרכבה תפורסם הודעה ברשומות. 16. תפקידי הארגון והמועצה הארגון והמועצה ייעצו למנהל בהנהלת משק המים באזור המוגן. 17. כינוס הארגון והמועצה המנהל יכנס את הארגון ואת המועצה, שניהם יחד או כל אחד מהם לחוד, לא פחות מפעמיים בשנה וימסור להם סקירה על משק המים באזור ועל הנהלתו. סימן ג : ההנהלה 18. הקמת הנהלה המנהל רשאי להקים באזור מוגן הנהלה כדי לקיים בו הספקת מים תקינה (להלן - ההנהלה). 19. הרכב ההנהלה (תיקון: תש"ך) (א) ההנהלה תהיה של שבעה חברים לכל היותר, בהם נציגי הארגון ונציגי המועצה במספר שווה ונציג נציבות המים שבמשרד החקלאות. (ב) חברי הארגון יבחרו מתוכם את נציגיהם להנהלה לפי הסדר שיקבע המנהל. לא בחרו חברי הארגון את נציגיהם להנהלה תוך שלושים יום מיום פניית המנהל אליהם, ימנה המנהל את נציגי הארגון מבין חבריו. (ג) המנהל ימנה מבין חברי המועצה את נציגיה להנהלה. 20. סדרי העבודה המנהל יקבע את סדרי העבודה של ההנהלה אלא אם הודיע להנהלה בכתב כי היא רשאית לקבוע את סדרי עבודתה בעצמה. 21. תפקידי ההנהלה (א) ההנהלה תבטיח הספקת מים תקינה לכל הצרכנים שבאזור המוגן ותקבע, באישור המנהל, את מנת המים הדרושה לכל הצרכנים באותו אזור. (ב) ההנהלה רשאית - ואם נדרשה לכך על ידי המנהל חייבת - להבטיח הבאת מים מחוץ לתחומי האזור המוגן ואת חלוקתם בין הצרכנים. 22. מחיר המים סופקו מים לפי סעיף 21 או עומדים לספק מים כאמור, יקבע המנהל, לאחר התייעצות בארגון ובמועצה, את מחיר המים באזור המוגן ואת תנאי תשלומו. 23. סמכויות ההנהלה (תיקון: תש"ט) לשם ביצוע התפקידים כאמור בסעיף 21 רשאים באי כוח ההנהלה להפעיל כל באר או מפעל, להפסיק את הספקת המים מהם, להשתמש בכל מיתקן, צינור, תעלה וקו מים קיימים וכן להקים כל מבנה או מיתקן, לקידוח בארות, ולהפעיל כל ציוד לשם קיום הספקת מים תקינה באזור המוגן. 24. ערר (א) אדם הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת ההנהלה רשאי לערור עליה בפני שר החקלאות תוך חמישה עשר יום מיום שהגיעה לידיעתו. (ב) שר החקלאות רשאי לאשר את ההחלטה או לשנותה והחלטתו תהיה סופית. 25. סמכויות המנהל (א) לא מילאה ההנהלה את תפקידיה לפי פרק זה, רשאי המנהל להתרות בה בכתב. (ב) לא נענתה ההנהלה להתראה תוך התקופה שנקבעה בה, רשאי המנהל להשתמש בסמכויותיה ולפעול במקומה. סימן ד : הוראות שונות 26. פעולות הארגון, המועצה וההנהלה שום פעולה של הארגון, המועצה או ההנהלה לפי הוראות פרק זה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבשעת הפעולה היה מקומו של אחד הנציגים בארגון, במועצה או בהנהלה פנוי, ובלבד שלא תחליט ההנהלה החלטה כל שהיא בהעדר נציג נציבות המים שבה. 27. המנהל כהנהלה כל עוד לא הוקמה הנהלה, רשאי המנהל למלא את תפקידיה. פרק חמישי: הוראות כלליות 28. מתן רשיון המנהל רשאי לתת רשיון לפי צו זה, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו ולכלול בו תנאים ולהוסיף עליהם וכן לשנותם. 29. תנאי הרשיון בעל רשיון לפי צו זה ימלא אחרי תנאי הרשיון. 30. רשות כניסה המנהל רשאי להיכנס לכל מקום שמצויים בו באר או מפעל או שהמנהל סבור שמצויים בו באר או מפעל על מנת להבטיח קיומו של צו זה. 31. מניעת שימוש בסמכויות לא יפריע אדם למנהל או לבאי כוח ההנהלה ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי צו זה. 32. הגשת בקשות ותסקירים בקשות למתן רשיון לפי צו זה וכן תסקירים, מיפרטים ופרטים שיש למסור בהתאם להוראות צו זה יישלחו לנציבות המים, הקריה, תל אביב-יפו, ת.ד. 43. 33. ביטול בטלים - (1) צו ההגנה (שימוש במים עיליים), תשט"ז-1956; (2) צו ההגנה (אספקת מים למטרות חקלאיות), תשט"ז-1965; (3) צו ההגנה (הסדרת שימוש באיזורים מוגנים), תשט"ז-1965. פיקוח על מצרכים ושירותיםצוויםצו (חקיקה)