צו קביעת תארים של פרקליטים מפרקליטות המדינה

צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(1)(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, אני מצווה לאמור: 1. תארי פרקליטים (תיקון: תשס"ו) אלה תארים נוספים בפרקליטות המדינה על התארים המנויים בסעיף 12(א)(1)(א) לחוק: מנהל מחלקה: "ממונה (מנהל תחום); ממונה בכיר (אכיפת דיני המקרקעין); סגן בכיר א' לפרקליט המדינה וממונה; סגן בכיר א' לפרקליט המדינה; סגן בכיר לפרקליט המדינה; סגן פרקליט המדינה; עוזר ראשי לפרקליט המדינה; עוזר לפרקליט המדינה; ממונה בכיר לפרקליט מחוז; מנהל מחלקה בפרקליטות מחוז. סגן בכיר א' לפרקליט מחוז וממונה; סגן בכיר א' לפרקליט מחוז; סגן פרקליט לפרקליט מחוז; סגן פרקליט מחוז; עוזר ראשי לפרקליט מחוז; עוזר לפרקליט מחוז; ממונה בכיר על חקירת שוטרים; סגן בכיר א' למנהל המחלקה לחקירת שוטרים וממונה על חקירת שוטרים; סגן בכיר א' למנהל המחלקה לחקירת שוטרים; סגן בכיר למנהל המחלקה לחקירת שוטרים; עוזר ראשי למנהל המחלקה לחקירת שוטרים; עוזר למנהל המחלקה לחקירת שוטרים. 2. ביטול צו סדר הדין הפלילי (קביעת תאריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשמ"א-1981 - בטל. פרקליטות המדינהפרקליטיםצוויםצו (חקיקה)