צו קביעת תחנות משטרה

צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ז‏-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אני מצווה לאמור: 1. קביעת תחנות משטרה הבסיסים המנויים להלן נקבעים בזה כתחנות משטרה לענין שימוש בסמכות עיכוב הנתונה לשוטר לפי סעיף 67(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, כלפי חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955: (1) בסיסי משטרה צבאית אלה: (א) באר שבע, מחנה נתן; (ז) ירושלים, מחנה ענתות; (ב) אורים, מחנה פיקוד העורף; (ח) השרון, מ.ק. 21, בית ליד; (ג) אילת, מפקדת אוגמ"ר 80; (ט) יואב, מחנה חיים בר לב, קרית (ה) ימל"ת, מחנה צריפין; מלאכי; (ד) דן, מחנה יעקב דורי, תל השומר; (י) חיפה, מחנה ג'למה, צומת העמקים; (ו) מטכ"ל, מחנה רבין; (יא) רמת הגולן, מחנה פילון; (2) בסיסי משטרה צבאית חוקרת (מצ"ח) אלה: (א) באר שבע, מחנה נתן; (ו) מצ"ח שרון ושומרון, מ.ק. 21, בית ליד; (ב) אורים, מחנה פיקוד העורף; (ז) יואב, מחנה חיים בר לב, קרית מלאכי; (ג) ערבה, בסיס אימונים חיילי (בא"ח) 10, צפונית לאילת; (ח) מצ"ח, ימל"מ, מתחם ה"בית הירוק", יפו; (ט) חיפה, מחנה ג'למה, צומת העמקים; (ד) דן, ימ"ר מרכז, מחנה צריפין, (י) רמת הגולן, מחנה פילון; ראשון לציון; (יא) בירנית, מחנה אוגדה 91. (ה) ירושלים, מחנה ענתות; 2. תוקף תוקפו של צו זה מיום כ"ז בחשון התשס"ז (18 בנובמבר 2006) עד יום ל' בחשון התש"ע (17 בנובמבר 2009). משטרהצוויםצו (חקיקה)