צו רופאי השיניים

צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה: "בחינת מקצוע" - בחינה לפי סעיפים 7 עד 9 לפקודה, הנערכת לפי תקנות רופאי השיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), התשל"ז-1977 (להלן - תקנות רופאי השיניים); "בחינה נוספת" - בחינה לפי סעיף 10 לפקודה, הנערכת לפי תקנות רופאי השיניים. 2. אגרת בחינה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) (א) בעד בחינת מקצוע תשולם אגרה כמפורט בסעיף 10 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן תקנות האגרות). (ב) בעד בחינה נוספת תשולם אגרה כמפורט בסעיף 10 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט) 4. מועד תשלום האגרות האגרה תשולם לפני מועד כל בחינה עד לתאריך שיקבע המנהל. 5. ביטול תקנות רופאי השיניים (אגרות בחינה), התש"ם-1979 - בטלות. 6. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983). צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אגרת רשיון (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 9 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן - תקנות האגרות). 2. אגרת היתר זמני (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 9 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט) 4. ביטול צו רופאי השיניים (אגרות רשיון ותעודות היתר זמנית), התשל"ט-1979 - בטל. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983). רפואהשינייםצוויםרופאי שינייםצו (חקיקה)