צו רישוי עסקים עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו-39 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אני מצווה לאמור: 1. עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר לא יינתן רשיון לעסק טעון רישוי לפי החוק אם נקבעה לו חובת רישוי בחיקוק שבתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור. 2. ביטול צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תש"ל-1970 - בטל. תוספת (סעיף 1) תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964; תקנות מחלות בעלי חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם), תשכ"ח-1967; תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) תש"ך-1960; סעיף 15 לפקודת התעבורה; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לבתי עינוג) (מס' 2), תשכ"ב-1962; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), תש"ך-1960; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השכרת רכב פרטי), תשי"ט-1959; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי תעבורה), תשכ"ה-1965; תקנות התעבורה, תשכ"א-1961; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על יהלומים), תשי"ט-1959; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה), תשכ"ח-1967; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני גז), תשט"ז-1956; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלטי טלוויזיה), תשל"ב-1972; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970; תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמ"א-1981. חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989. צוויםצו (חקיקה)רישוי עסקים