צו רישוי עסקים פטור מחובת רישוי לקייטנות

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ילד" ו"קייטנה" - כהגדרתם בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990; "קייטנת המשך" - קייטנה שמנהל ארגון או גוף מן המפורטים בתוספת, שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף במשך השנה; "המשך פעילות" - פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים, אף שאין זהות מוחלטת בין המשתתפים בפעילות במשך השנה ובין המשתתפים בקייטנה. 2. פטור מחובת רישוי קייטנת המשך פטורה מחובת רישוי לפי החוק. תוספת (תקנה 1) שם הארגון או הגוף בית ספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969; גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969; רשות מקומית; 2, 3 מתנ"ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו; אקי"ם-ישראל, אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל; הנוער העובד והלומד; בני עקיבא; הצופים; השומר הצעיר; בית"ר; מחנות העולים; מכבי צעיר; הנוער הדתי העובד והלומד; האיחוד החקלאי; עזרא; אריאל; פרחי הדגל; בנות בית יעקב בתי"ה; תנועת הנוער הערבי; צבאות ה'; תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל; 22. איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים. קטיניםקייטנותצוויםצו (חקיקה)רישוי עסקים