צו רשות הדואר

צו רשות הדואר (החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשות הדואר), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי רשות הדואר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. החלת חוק המשמעת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 (להלן - חוק המשמעת), והתקנות שהותקנו לפיו יחולו על עובדי רשות הדואר (להלן - הרשות) בשינויים אלה: (1) סמכויות השר והמנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרשות; (2) כל מקום שבו מדובר בעובד המדינה, אף עובד הרשות במשמע; (3) כל מקום שבו מדובר בשירות המדינה, יראו כאילו נאמר "בשירות הרשות"; (4) בכל מקום שבו מדובר באוצר המדינה, יראו כאילו נאמר "קופת הרשות"; (5) בסעיפים 20(ב), 21, 25(4) ו-34 (6) לחוק המשמעת, בכל מקום שבו מדובר במשרד יראו כאילו נאמר "הרשות"; (6) בסעיף 22 לחוק המשמעת, במקום "עובד שהשר הממונה על העובד ימנה לכך" יראו כאילו נאמר "עובד שמנהל הרשות ימנה לכך"; (7) סמכותו של המנהל הכללי לפי סעיף 31(א) לחוק המשמעת תהא נתונה גם בידי סגן המנהל לעניני מינהל ומשאבי אנוש, סגן המנהל ללוגיסטיקה, מנהלי מרחבים, מנהל השירות הבולאי, מנהל השירות הבנקאי ומנהלי קוי עסקים ובלבד שכל אחד מבעלי משרות אלה כפוף ישירות למנהל הרשות; (8) בסעיף 32 לחוק המשמעת, במקום "וסגנו לעניני מינהל" יראו כאילו נאמר "וסגנו לעניני מינהל ומשאבי אנוש ברשות"; (9) בסעיף 50 לחוק המשמעת, במקום "כלפי המדינה, יראו כאילו נאמר "כלפי הרשות"; (10) סעיף 71 לחוק המשמעת לא יחול. 1 ק"ת תשנ"ו, 1002. צו רשות הדואר (נכסים ותביעות המועברים לרשות), התשמ"ז-1987 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113 ו-115 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "הרשות" - כמשמעותה בחוק; "ההסכם להעברת נכסים" - הסכם להעברת נכסים כמשמעותו בפרק ח' לחוק שנחתם בין המדינה לבין החברה ביום כ"ב באדר התשמ"ז (23 במרס 1987). 2. הסכם להעברת נכסים על אף האמור בכל דין או ההסכם תבוא הרשות במקום המדינה לגבי נכסים, הסכמים, התקשרויות ועסקאות האמורים בהסכם להעברת נכסים, הן לגבי הזכויות והסמכויות של המדינה והן לגבי החובות וההתחייבויות שהיו מוטלות עליה ערב תחילתו של ההסכם להעברת נכסים. 3. תביעות תלויות ועומדות הרשות תבוא במקום המדינה לגבי התביעות התלויות והעומדות מטעם המדינה או נגדה, ערב תחילתו של ההסכם להעברת נכסים, בקשר לנכסים, להסכמים, להתקשרויות ולעסקאות האמורים בהסכם האמור וכן לגבי עליות לתביעות כאמור שהיו קיימות אותו זמן, להוציא תביעות של עובדי המדינה בשל תקופות היותם עובדי המדינה. 1 ק"ת תשמ"ז, 798. צו רשות הדואר (פטור ממסים ואגרות), התשמ"ז-1987 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 112(ג) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "רשות הדואר" - רשות הדואר שהוקמה בחוק; "ההסכם להעברת נכסים" - הסכם להעברת נכסים כמשמעותו בסעיף 112 לחוק, שנחתם בין המדינה לבין רשות הדואר ביום כ"ב באדר התשמ"ז (23 במרס 1987). 2. פטור רשות הדואר תהיה פטורה מתשלום אגרות, מס בולים, מסים וכל תשלומי חובה אחרים הכרוכים בביצוע ההסכם להעברת נכסים. דואר ישראל / רשות הדוארצוויםדוארצו (חקיקה)