צו רשות נחל הירקון

צו רשות נחל הירקון, התשמ"ח-1988 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 2, 3, 6, 9, 12, 27 ו-30 לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אנו מצווים לאמור: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תש"ן) בצו זה - "הנחל" או "נחל הירקון" - כמסומן במפה בקנה מידה 1:50,000 המופקדת לעיון הציבור במשרד לאיכות הסביבה בירושלים (להלן - המפה); "השר" - השר לאיכות הסביבה. פרק ב': הקמת רשות הנחל, תפקידיה וסמכויותיה 2. הקמת רשות הנחל מוקמת בזה רשות נחל הירקון (להלן - רשות הנחל). 3. תחום רשות הנחל תחומה של רשות הנחל הוא: (1) אפיק נחל הירקון וגדותיו שבתחום 20 מטרים מקצה דופן האפיק בכל צד; (2) איזור מעיינות הירקון המסומן בקו כחול במפה; (3) יובל נחל הירקון - נחל קנה - בקטע שבין החיבור עם נחל הדס לבין נחל הירקון, המסומן בקו כחול במפה. 4. תפקידי רשות הנחל תפקידי רשות הנחל הם לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות בסעיף 3(א) לחוק, ובכלל זה לפעול למניעת זיהום הנחל, לשיקומו ולהכשרתו לצורכי קיט ונופש. 5. סמכויות רשות הנחל (תיקון: תש"ן) לרשות הנחל מוענקות הסמכויות הדרושות לה לשם ביצוע תפקידיה, במסגרת תכנית-אב שתכין, ובכלל זה: (1) סמכויות של רשות ניקוז כאמור בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957 - בכל הנוגע לשטח רשות הנחל שמחוץ לתחום רשויות הניקוז הקיימות; (2) סמכויות למניעת זיהום מים לרבות ציווי על תיקון מעוות כאמור בסימן א1 לחוק המים, התשי"ט-1959, כפי שיקבע נציב המים בעת הענקת הסמכויות; רשות הנחל תעביר לנציב המים העתק מהצווים כאמור בפסקה זו; (3) סמכויות של רשות מקומית, בעניני תברואה וסילוק מפגעים, כמפורט בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות; (4) סמכות רשות רישוי להתנות רשיון בתנאים מיוחדים, כאמור בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בכל הנוגע לעסקים שיש להם או עשויה להיות להם השפעה ניכרת על זיהום הנחל או שיקומו; (5) להכין ולהציע למוסדות התכנון תכניות מפורטות, כאמור בסעיף 67 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ככל הדרוש לביצוע תפקידיה; (6) להתקין חוקי עזר, באישור השר, בכל הנוגע לביצוע תפקידיה ולקבוע בהם הוראות שרשות מקומית מוסמכת לקבוע בחוקי עזר; (7) למנות מפקחים במסגרת הסמכויות המפורטות בסעיף זה בכל הנוגע לביצוע תפקידיה; (8) להטיל באישור השר תשלומי כסף על הרשויות המקומיות שבתחומה ועל התאגידים שנציגיהם הם חבריה או כשירים להיות חבריה, לפי מיכסות שתקבע, למימון תקציבה, למעט הוצאות ניקוז; ובלבד שלא יוטלו על רשות מקומית תשלומי כסף לצורך פיתוח ואחזקה של אתרי קיט ונופש שאינם בתחומה, אלא בהסכמת אותה רשות מקומית. 6. הרכב רשות הנחל (תיקון: תש"ן, תשנ"ד, תשס"ג, תשס"ד) חברים ברשות הנחל הם: (1) נציגי הממשלה - נציג השר לאיכות הסביבה, נציג שר החקלאות, נציג שר הפנים; (2) נציגי הרשויות המקומיות - (א) איגודי ערים - איגוד ערים גוש דן (ביוב); (ב) עיריות - בני-ברק, פתח-תקוה, רמת-גן ותל-אביב; (ג) מועצות אזוריות - דרום השרון; (ד) מועצות מקומיות - הוד השרון ורמת השרון; (3) נציגי תאגידים שהנחל משמש גורם במילוי תפקידיהם - חברת מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות ניקוז ירקון, רשות שמורות הטבע, גני יהושע חברה בע"מ והחברה הממשלתית לתיירות; (4) נציג בעלי מקרקעין גובלים בנחל - מינהל מקרקעי ישראל; (5) מן הציבור - שלושה נציגי ציבור כאמור בסעיף 5(5) לחוק; (6) נציג של הקרן הקיימת לישראל. 7. סייג לפעולות חברי רשות הנחל הגופים החברים ברשות הנחל לא יעשו מעשה ולא ינקטו פעולה העשויים להשפיע על הנחל או על נושאים שבתחום תפקידיה וסמכויותיה של רשות הנחל, אלא בתיאום מראש עם רשות הנחל ועל דעתה. פרק ג': סדרי עבודה ומינהל 8. פעולת רשות הנחל רשות הנחל תפעל באמצעות מועצה, הנהלה ועובדים. 9. מועצת רשות הנחל מועצת רשות הנחל (להלן - המועצה) תהיה מורכבת מנציג אחד של כל חבר מחברי רשות הנחל המפורטים בסעיף 6. 10. הנהלת רשות הנחל (תיקון: תש"ן, תשנ"ד, תשס"ג) הנהלת רשות הנחל תהיה בת תשעה חברים מבין חברי המועצה (להלן - ההנהלה) והם: נציגי השר לאיכות הסביבה, שר החקלאות, איגוד ערים גוש דן (ביוב), רשות ניקוז ירקון, עירית פתח-תקוה, עיריית תל-אביב, רשות הגנים הלאומיים, גני יהושע חברה בע"מ והחברה הממשלתית לתיירות. 11. יושב ראש המועצה וההנהלה (תיקון: תש"ן) השר לאיכות הסביבה ימנה את יושבי ראש המועצה וההנהלה מקרב חברי רשות הנחל. 12. תפקידי המועצה וההנהלה וסמכויותיהן (תיקון: תש"ן) (א) למועצה יהיו הסמכויות המוקנות לרשות הנחל לפי צו זה, והיא תפעל לביצוע תפקידי רשות הנחל. (ב) ההנהלה תפעיל ותבצע את תפקידי המועצה וסמכויותיה, למעט: (1) קביעת מדיניות רשות הנחל; (2) אישור תכנית עבודה שנתית של רשות הנחל; (3) אישור התקציב השנתי של רשות הנחל; (4) הוצאת חוקי עזר של רשות הנחל; (5) הטלת מכסות לפי סעיף 18(א) לחוק; (6) כל תפקיד או סמכות שהמועצה החליטה במפורש כי יהיו בידיה. (ג) החלטות המועצה בענינים המפורטים בסעיף קטן (ב) טעונות אישור השר. 13. עובדים (א) ההנהלה תמנה ותעסיק עובדים בתפקידי מנהל הרשות וחשב הרשות ובתפקידים נוספים שתקבע. (ב) ההנהלה תקבע את תנאי עבודתם של עובדי הרשות. 14. ניהול כספי ומכרזים ההנהלה תקבע את מורשי החתימה שלה, את אופן ניהול כספי רשות הנחל וביצוע ההתקשרויות החוזיות, ואת דרכי עריכת המכרזים, הכל בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם) החלות בשירות המדינה, בשינויים המחוייבים. 15. ועדות (א) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ועדות קבועות או ארעיות לטיפול בענינים שתטיל עליהן, דרך קבע או במקרים מסויימים, ובלבד שמחצית לפחות מחברי ועדה כאמור יהיו חברי המועצה. (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) תמנה המועצה ועדת ביקורת וועדת מכרזים. 16. התכנסות וסדרי עבודה (א) המועצה תתכנס פעמיים בשנה לפחות. (ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ועבודת ההנהלה ככל שלא נקבעו בחוק ובצו זה. 17. הוראות נוספות ההוראות בענינים המפורטים בסעיף 27 לחוק, ככל שאינן מפורטות בצו זה, תהיינה כמפורט בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, ובצו איגודי ערים (הוראות אחידות), התשל"ז-1977, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 18. דו"ח שנתי (תיקון: תש"ן) (א) הנהלת הרשות תערוך ותגיש למועצה לא יאוחר משלושה חדשים מתום כל שנה דין וחשבון מפורט על פעולות רשות הנחל בשנה שחלפה. (ב) הסקירה התקציבית והמאזנים שייכללו בדין וחשבון כאמור ייבדקו בידי רואה חשבון, כמשמעותו בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955. (ג) המועצה תדון בדין וחשבון שהוגש לה כאמור, ותעבירנו לשר תוך ששים ימים ממועד הגשתו. נחליםצוויםצו (חקיקה)