צו שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות

צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. סכום התביעה הסכום הנקוב בסעיף 60(א)(1) לחוק יהיה החל ביום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) 30,000 שקלים חדשים. 2. הצמדה למדד (תיקון: תש"ע) (א) הסכום הנקוב בסעיף 1 ישתנה ב-1 בינואר כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2008 . (ב) הסכום שעודכן כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים. (ג) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שעודכן לפי צו זה. תביעות קטנותצוויםצו (חקיקה)