צו שירות ביטחון

צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ייעוד" - סיווג היחידות הצבאיות לפי מאפייני פעילותן בשעת חירום, כפי שייקבע על ידי ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח אדם, בהתאם לפקודות הצבא. 2. מטרות קריאה לשירות מילואים תחילה ותוקף בכפוף להוראות סעיף 36א(ג) לחוק, יוצא צבא הנמנה עם המקצועות או התפקידים המפורטים בטור א' בתוספת, ביחידות שייעודן מפורט בטור ב' בתוספת, יהיה זכאי לפטור מחובת שירות ביטחון אם הגיע לגיל כמפורט בטור ג' בתוספת. 3 . הודעה בדבר גיל פטור יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים באחד המקצועות או התפקידים המפורטים בטור א' בתוספת, זכאי לקבל מיחידתו מידע בדבר הגיל שבו יהיה פטור מחובת שירות ביטחון לפי צו זה. 4. תחילה ותוקף תחילתו של צו זה ביום כ"ט בתמוז התשס"ח (1 באוגוסט 2008), והוא יעמוד בתוקפו עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011). צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א(א)(2) לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר החינוך, שר הבריאות ושר המשפטים, ולאחר ששוכנעתי כי בשים לב לנסיבות העניין לעת הזו, אם לא ייעשו הפעילויות המנויות בצו זה בידי יוצא צבא בשירות סדיר, לא יושגו כנדרש יעדים ביטחוניים-לאומיים, ובאישור הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים - לאומיים הפעילויות המנויות להלן הן שירות מוכר לפי סעיף 26א)א()2( לחוק: (1) בתחום החינוך - שירות בתפקידי חינוך, הוראה, הדרכה ושירות קהילתי במסגרת משרד החינוך, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לקליטת עלייה ומוסדותיהם וכן במסגרת הגופים שלהלן, בפיקוח המשרדים האמורים ומשרד הביטחון: החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ; הקרן הקיימת לישראל; הרשות לשמירת הטבע וגנים לאומיים; החברה להגנת הטבע; נאות קדומים; המכון למורשת דוד בן גוריון; מדרשת שדה בוקר; עמותת לטם - לימודי טבע משולבים; בית ספר שדה כפר עציון; מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעין החינוך התורני בארץ ישראל; (2) בתחום הבריאות - שירות בתפקידי רפואה וסיעוד בבתי חולים המצויים בפיקוח משרד הבריאות והמאשפזים גם חיילים ואנשי מערכת הביטחון; (3) בתחום העלייה והקליטה - שירות בתפקידים שעניינם שמירת הקשר עם התפוצות לשם עידוד העלייה, במסגרת לשכת הקשר "נתיב" ובפיקוח משרד ראש הממשלה. 2. תוקף תוקפו של צו זה לשנה מיום פרסומו. צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ולענין סעיף 2 לצו זה - בהתייעצות עם שרת החינוך, עם השר לקליטת העליה ועם שר הבריאות, לפי הענין, וכן עם שר המשפטים, ולאחר ששוכנעתי כי אם לא ייעשו הפעילויות המנויות בו בידי יוצא צבא בשירות סדיר לא יושגו כנדרש יעדים ביטחוניים-לאומיים, ובאישור הממשלה וועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. שירות מוכר לתכלית ביטחון שירות ביחידות צבאיות בתפקידי מינהלה ובתפקידים מקצועיים הכוללים בעיקר: הפעלת קשר ומברקה, הפעלת מחשב, הנהלת חשבונות, מחקר ופיתוח בידי עתודאים - במסגרות כמפורט להלן, הוא שירות מוכר כמשמעותו בסעיף 26א(א)(1) לחוק: (1) משרד הביטחון; (2) יחידות סמך של משרד הביטחון; (3) יחידות סמך של משרד ראש הממשלה. 2. שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים (תיקון: תשס"ג) הפעילויות המנויות להלן הן שירות מוכר לפי סעיף 26א(א)(2) לחוק: בתחום החינוך (1) שירות בתפקידי חינוך, הוראה, הדרכה ושירות קהילתי במסגרת משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, המשרד לקליטת העליה ומוסדותיהם וכן במסגרת הגופים שלהלן, בפיקוח המשרדים האמורים ומשרד הביטחון: החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ; הקרן הקיימת לישראל בע"מ; הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים; רשות העתיקות; החברה להגנת הטבע; נאות קדומים ומדרשת שדה בוקר; בתחום העליה והקליטה (2) שירות בתפקידים שענינם שמירת הקשר עם התפוצות לשם עידוד העליה ותמיכה בבעלי תפקידים אלה, במסגרת לשכת הקשר "נתיב" ובפיקוח משרד ראש הממשלה; או שענינם קליטת עליה במסגרת המשרד לקליטת העליה; בתחום הבריאות (3) שירות בתפקידי רפואה, סיעוד וכוח עזר בבתי חולים המצויים בפיקוח משרד הבריאות, והמאשפזים גם חיילים ואנשי מערכת הביטחון; (4) שירות בתפקידי עזרה ראשונה, סיוע ופינוי חולים ונפגעים במסגרת מגן דוד אדום לישראל ובפיקוח משרד הבריאות; בתחום הגנת העורף (5) שירות בתפקידי סיוע בתחום משק לשעת חירום וריתוק משקי במסגרת ובפיקוח משרד העבודה והרווחה; (6) שירות ביחידת הביטחון ומרכז מצב במסגרת ובפיקוח משרד החוץ; בתחום פעילות למען חיילי צה"ל (7) שירות בתפקידי סיוע במסגרת האגודה למען החייל המקיימת פעילות התנדבותית למען חיילי צה"ל, בפיקוח משרד הביטחון; (8) שירות בתפקידי השמת כוח אדם של פורשים משירות צה"ל במסגרת צוות אגודת גמלאי שירות הקבע בצה"ל, בפיקוח משרד הביטחון. 3. תוקף (תיקון: תשס"ג) תוקפו של צו זה לשנה מיום פרסומו. צו שירות בטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ובהסכמת השר לבטחון הפנים, אני מורה לאמור: 1. שירות ביחידות אחרות של משטרת ישראל ניתן להציב יוצא צבא כהגדרתו בחוק, בגיל שמשמונה עשרה עד עשרים ותשע, לשירות ביחידות של משטרת ישראל המפורטות להלן, שעיקר פעולתן בטחון המדינה ותושביה: (1) יחידות סיור; (2) יחידות סיור ומודיעין במעברי גבול יבשתיים בין-לאומיים; (3) יחידות סיור, מודיעין וחקירות בקו התפר עם האזור ושטחי המועצה הפלסטינית כמשמעותם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967; (4) יחידות סיורים משותפים עם הרשות הפלסטינית; (5) יחידות מפעילי כלבים; (6) יחידות פרשים לביצוע סריקות בטחוניות; (7) יחידות לחקירות ומודיעין בתחום פעילות חבלנית עוינת; (8) יחידות לסיכול, טיפול ומניעה של פעילות חבלנית עוינת; (9) יחידות מוקדי שליטה ומרכזי דיווח מבצעיים באירועי פיגועים חבלניים עוינים; (10) יחידת ליווי עצורים החשודים בפעילות חבלנית עוינת; (11) יחידות למלחמה בתופעת גניבות רכב; (12) יחידות במשמר האזרחי הפועלות לשמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פגיעות איבה; (13) יחידות לאבטחת מקומות קדושים מפני פעולות איבה; יחידות סיור לאבטחה מפני פגיעות איבה; (14) יחידות חבלה; (15) מעבדת זיהוי חומרי נפץ וחבלה, מעבדת נשק, המעבדה לזיהוי טביעות אצבעות והמעבדה הביולוגית שבמחלקה לזיהוי פלילי; (16) מדור חירום וכוננות באגף המבצעים במטה הארצי; (17) יחידות לטיפול בשוטרים בשירות חובה המוצבים ביחידות שפורטו לעיל; (18) יחידות התנועה העוסקות בביטחון שוטף. 2. ביטול צו שירות בטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול), התשנ"ו-1995 בטל. 3. תוקף צו זה יהא בתוקף כל עוד סעיף 24א לחוק יהא בתוקף. צוויםצו (חקיקה)