צו שירות המילואים

צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(4) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. מטרות קריאה לשירות מילואים לשם שמירה על תפקודו התקין של הצבא, ולאחר ששוכנעתי כי אין חלופה סבירה אחרת אלא אם כן ייקרא חייל מילואים לשירות מילואים למטרה זו, ניתן לקרוא לחייל מיל ואים לשירות מילואים בתפקידים ובמקצועות האלה: (1) שירות בתפקידים ובמקצועות שלגביהם נדרש ידע צבאי ייחודי; (2) ליווי וטיפול בנפגעי צה"ל, בנעדריו ובחלליו ובבני משפחותיהם; (3) ביקורת ביחידות צה"ל ובמיתקניו; (4) רפואה וטיפול רפואי בחיילים, למעט בתפקיד חובש; (5) איתור, מיון, גיוס, סיווג והערכה של כוח אדם; (6) הדרכה וחינוך; (7) החזרת יחידה לכשירות לאחר פעילות מבצעית או אימון; (8) ליווי של משרתי קבע על ידי מנהל הפרישה באגף כוח אדם בצה"ל; (9) השתתפות בימי הוקרה, בטקסים ובאירועי זיכרון, באישור ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח אדם בצה"ל; (10) שירות במערכת המשפטית בצה"ל; (11) שירותי דת; (12) תפקיד שלא ניתן לבצעו אלא על ידי חייל, או תפקיד שהימנעות מקריאתו של חייל מילואים אליו עלולה לפגוע בתפקודו התקין של הצבא, באישור ראש אגף כוח אדם בצה"ל. 2. תחילה ותוקף תחילתו של צו זה ביום כ"ט בתמוז התשס"ח (1 באוגוסט 2008), והוא יעמוד בתוקפו עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011). צבאמילואיםצוויםצו (חקיקה)