צו שירות מילואים

צו שירות מילואים (תגמולים) (שיעור התשלום של מעביד לקרן השוואה), תשל"א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו-37 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), ולאחר התייעצות במועצה, אני מצווה לאמור: 1. שיעור התשלום של מעביד מעביד חייב לשלם לקרן השוואה 3.2% משכר העבודה ששילם לעובדו בתקופה מיום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971), ואילך. 2. שיעור הניכוי משכר העבודה שיעורי הניכוי לפי סעיף 19(ד) לחוק משכר העבודה המשתלם בעד התקופה החל מהיום האמור בסעיף 1 יוגדל ל-0.6%. 3. ביטול סעיפים 1 ו-2 לצו שירות מילואים (תגמולים) (שיעורי התשלום לקרן השוואה), תש"ל-1970 - בטלים החל מיום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971). צבאמילואיםצוויםצו (חקיקה)