צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים

צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב לפקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 1936 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשל"ו, תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ד) בצו זה - "דרגת קנס" - כל אחת מאלה: "א" - הקנס המרבי; "ב" - 80 אחוזים מהקנס המרבי; "ג" - 60 אחוזים מהקנס המרבי; "ד" - מחצית הקנס המרבי; "ה" - 40% מהקנס המרבי; "ו" - 30% אחוזים מהקנס המרבי; "ז" - חמישית מהקנס המרבי; "ח" - עשירית מהקנס המרבי; "הקנס המרבי" - סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע לעבירה ראשונה בסעיף 25(ב) לפקודה, בשיעורו המעודכן בצווים מעת לעת; "עבירה חוזרת" - עבירת קנס הנעברת למעלה מפעם אחת על-ידי אחד מאלה: (א) בעל כלי שיט שממנו נשפך או הוזרם שמן לים; (ב) רב חובל כלי השיט (להלן - הקברניט) שממנו נשפך או הוזרם שמן לים; (ג) המחזיק בקרקע או הממונה על המכשיר שמהם נשפך או הוזרם שמן לים; "רכב" - לרבות רכבת; "מכלית" - כלי שיט אשר מרבית נפח המטען שלו בנוי או מותאם לנשיאת שמן; "הודעה" - (1) לענין כלי שיט - הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח על-ידי קברניט כלי השיט או מטעמו בעת אירוע שפיכת השמן לים ואשר נרשמה בפנקס הנפט של כלי השיט שממנו נשפך או הוזרם השמן לים, והעתק הרישום בחתימת הקברניט נמסר לאחר מכן למנהל הנמל או למפקח כאמור; (2) לענין שפיכת שמן ממכשיר המשמש לצורך העברת שמן מכלי שיט או אליו או מכל מקום ביבשה או אליו - הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח או לאחראי על נושא איכות מי הים בשרות לשמירת איכות הסביבה במשרד הפנים, בידי מנהל המיתקן או מטעמו בעת אירוע שפיכת שמן לים. 2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ו) (א) שיעור הקנס לעבירה ראשונה יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה בתוספת הראשונה, כשהוא מעוגל כלפי מטה לשקל החדש הקרוב. (ב) שיעור הקנס לעבירה חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע, כאמור, לעבירה ראשונה. 3. נוסח ההזמנה למשפט ההזמנה למשפט לענין סעיף 3א לפקודה (להלן - הזמנה למשפט) תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה. 4. אופן מסירת ההזמנה (א) ההזמנה למשפט יכול שתימסר גם על-ידי מנהל הנמל או מי שהוא הסמיך לכך; מסירה לידי סוכן כלי השיט יראוה כמסירה לידי בעליו. (ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) יחולו על אופן מסירת ההזמנה למשפט הוראות סעיף 209 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965. (ג) הזמנה למשפט הנמסרת לקברניט כלי השיט או לבעליו יכול שתימסר בדרך של הצמדתה במקום נראה לעין על כלי השיט, כשהיא מופנית אל הקברניט או אל הבעלים בציון שמו או בלעדיו; לא שולם הקנס במועדו, תומצא הזמנה נוספת למשפט בהתאם להוראות סעיף 209 לחוק הסדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום השביעי לאחר פרסומו. 6. ביטול צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירת קנס), תשכ"ו-1966 - בטל. צוויםזיהום מיםצו (חקיקה)