צו תנאים תברואיים בתחנות דלק

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות קנס עבירה על הוראות תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), התש"ל-1969 (להלן - התקנות), כמפורט בתוספת, נקבעת בזה עבירת קנס. 2. שיעור הקנס שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום הקנס המרבי הקבוע בסעיף 221(ב) לחוק, לעבירה ראשונה ולעבירה חוזרת או נוספת, לפי הענין; לענין זה, "עבירה חוזרת או נוספת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי התקנות. 3. תחילה2 תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו, למעט לענין עבירה על הוראות תקנה 7 לתקנות, שתחילת הצו לגביה תהיה 6 חודשים מיום פרסומו. תוספת (סעיף 1) מס' התקנה פרטי העבירה 2 אי החזקת תחנת דלק ומיתקנים שבה במצב נקי 3(א)(1) העדר מכלים להחזקת אשפה בתחנת הדלק 3(א)(2) העדר מקום המיועד להחזקת אריזות ריקות בתחנת הדלק 3(א)(3) העדר בית שימוש, בנוי בטון, לבנים או חומר יציב דומה אחר בתחנת הדלק 3(א)(4) העדר מיתקן לשטיפת ידיים בתחנת הדלק 3(ב) אי זמינות המכלים והמיתקנים כאמור בתקנה 3(א) לתקנות לשימוש הציבור בשעות שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל 4 החזקת אשפה, פסולת גרוטאות וכיוצא באלה שלא במכלים המיועדים לכך 5 אי ריכוז אריזות ריקות והחזקתן במקום שיועד לכך בתכנית הבנין או במקום שהורה המפקח 7 העדר שני תאים נפרדים, אחד לגברים ואחד לנשים, בבית שימוש 8(1) ו-(2) העדר אסלה ומיתקן לשטיפת האסלה, המחובר לרשת מים זורמים, בתא בית השימוש 8(3) העדר נייר טואלט בתא בית השימוש 12 אי הצבת שלט בקרבת המשאבה המכוון אל בית השימוש, במקום הנראה לעין 13 העדר תאורה בבית השימוש ובדרך המובילה אליו בשעות הלילה שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל 14(1) העדר סבון או סבון נוזלי במכל מיוחד ליד המיתקן לשטיפת ידיים שבבית השימוש או בקרבתו 15. 14(2) העדר מגבות נייר או מיתקן לייבוש ידיים הפולט אוויר מחומם ליד המיתקן לשטיפת ידיים תחנת דלקצוויםדלקצו (חקיקה)