ביטול מכרז לאחר הצעות

להלן פסק דין בנושא ביטול מכרז לאחר הצעות: פסק דין חב' קיסר -הנדסה לפיתוח בע"מ היא אחת מהמשתתפים בשלושה מכרזים שהוצאו ע"י אגף הבינוי של משרד הבטחון, בהם הוזמנו הצעות לביצוע עבודות כיסוי גגות במתקנים צבאיים. כל אחד מהמכרזים מתייחס למחוז אחד מבין שלושה: דרום, מרכז וירושלים. כחודשיים לאחר שהוגשו ההצעות, ב - 1 ינואר 2001, נשלחה למציעים, בהם העותרת, הודעה בדבר ביטול המכרזים. לאחר שנכשלו ניסיונותיה של העותרת למנוע את ביטול המכרזים, היא פנתה לבימ"ש זה בבקשה להורות למשיבה לבטל את הודעות הביטול ולבחור את ההצעות הזוכות, על פי הקריטריונים המקובלים במכרזים. משנתברר לעותרת כי המשיבה עומדת להוציא מכרזים חדשים לביצוע העבודות נשוא המכרזים שבוטלו כאמור, ביקשה העותרת, וניתן צו ביניים שנועד לשמר מצב קיים עד להכרעה בעתירה. אין חולקים על כך, שכלל אין להרשות ביטול מכרז. ביטול מכרז לאחר שהוגשו ההצעות ופורסמו מחדש פוגע במשתתפים. אחד מהעקרונות היסודיים למכרז הוגן, הוא סודיות הצעותיהם של המתחרים. אם מפרסמים מכרז חדש לאחר ביטולו של מכרז קודם, יודעים המשתתפים מה הציעו מתחריהם ואילו תנאים הוצגו ע"י המתחרים. פרסום מכרז חדש כאמור, מאפשר את השתתפותם של מתחרים חדשים, שלא מצאו לנכון להתחרות במכרז שבוטל. בע.א. 6283/94 "מנורה" איזו אהרון בע"מ נ' מדינת ישראל (פ"ד נא(1) 21, אוזכרו מספר פסקי דין של ביהמ"ש העליון, בהם נקבע שביטול מכרזים נעשה שלא כדין וכך נאמר שם בע"מ 26 (מול האות ז'): "אכן המכרז נועד במידה רבה, לאפשר לרשות הציבורית לבחור את ההצעה הטובה לה ביותר. עם זאת לעקרון התחרות בתנאים של שוויון מעמד בכורה. על כן בדרך כלל, בהתנגשות בין שתי מטרות אלה, גובר עקרון השוויון שיסודו בעקרונות הכללים של המשפט המינהלי. זאת ועוד, הקפדה על קיום מכרזים באופן שוויוני והוגן, תורמת לאמון הציבור בשיטת המכרזים ולנכונות ליטול בהם חלק. על כן לטוח הרחוק, קיום דווקני של עקרונות השוויון וההגינות ייטיב גם עם האינטרס של הרשויות לזכות בהצעות הנוחות ביותר אף אם במקרה פרטיקולרי זה או אחר, תאלץ הרשות לקבל הצעה שאינה מושלמת". צריך גם לזכור כי הכנת הצעות למכרזים, כרוכה בהשקעת משאבים לא מבוטלים. המזמין הצעות, חייב לנהוג בתום לב כמצוות סעיף 12 בחוק החוזים (כללי). ביטול מכרז לאחר הגשת הצעות גורר הפסדים ממשיים למציעים ומהווה לכאורה התנהגות שלא בתום לב. לפיכך הנטיה היא לא להרשות ביטול מכרז, זולת אם קיימות נסיבות יוצאות דופן בהן טובת הכלל מחייבת פרסום מכרז חדש. על הרשות, המעוניינת לבטל מכרז, לשכנע את בית המשפט כי אכן קיימות נסיבות יוצאות דופן להחלטת הביטול. בענייננו הוכח כי: במכרזים נשוא ענייננו, הוכתב מחיר ביצוע העבודות ע"י אגף הבינוי של משרד הביטחון, שלא כמרבית המכרזים. המשתתפים הוזמנו להתחרות ביניהם על שיעור ההנחה שהם מוכנים להציע מהמחיר שנקבע. יתירה מזו, גם שיעור ההנחה המירבי הוגבל, מחשש שמא יציעו המתחרים הנחה גדולה מדי, שתגרום להם הפסדים ולא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם לביצוע העבודות המוזמנות. נקוב במכרז שההנחה המירבית לא תעלה על 30%. משנפתחה תיבת ההצעות, בכל אחד משלושה המכרזים נשוא עניינו, הסתבר כי מרבית המתחרים הציעו את ההנחה המירבית בשיעור של 30% מהמחיר שנקבע בפרסום המכרז. עובדה זו גילתה כי המחיר שנקבע מראש היה גבוה מדי. הוברר גם כי אלמלא הוגבל שיעור ההנחה ל - 30% מהמחיר, היו המתחרים מוכנים לבצע את העבודה, בפחות מהמחיר שנקבו בהצעותיהם. זאת ועוד, אגף הבינוי של משרד הבטחון, פרסם מכרז נפרד לביצוע עבודות כיסוי גגות במרחב פיקוד הצפון. מדובר באותו סוג עבודות כבמכרזים נשוא עתירה זו. באותו מכרז השתתפה גם העותרת והיא הציעה לבצע את העבודה במחיר זול באופן משמעותי מזה שהציעה בשלושה המכרזים נושא עתירה זו, על אף ההנחה המירבית בשיעור 30% שהציעה. העובדות הנזכרות הבהירו באופן חד משמעי שהמחיר הבסיסי שנקבע בהזמנת המכרזים בענייננו, היה מוטעה וכי בשל טעות זו עליה לבטל את המכרזים ולפרסם חדשים תחתם, או לשלם מחיר מוגזם בהרבה מהמחיר הראוי. המשיבה טוענת כי תשלום המחיר על פי ההצעות שהוגשו, מהווה פגיעה רצינית בציבור ובמטרת פרסום המכרזים. לאחר ששקלתי את הנסיבות, נראה לי כי עניינו דומה לזה שנדון בבג"צ 368/76, 376 א. גוזלן, צוות מא"י לבניין נ' המועצה המקומית בית שאן ואח' (פ"ד לא(1) 505, 521 (מול האות ד') שם נאמר: "...יתכנו נסיבות יוצאות דופן, בהן טובת הכלל מחייבת פרסום מחדש, כאמור. כוונה בתום לב לחסכון מהותי בכספי ציבור היא בגדר מקרים יוצאי דופן כאמור ועל כן פסקו בתי המשפט - הצעת מחיר שאינה נראית הוגנת או איננה סבירה לאור הנתונים, אין חובה לקבלה אף אם היא הזולה ביותר". התוצאה היא שאני דוחה את העתירה. בנסיבות כפי שפורטו לעיל - אין צו להוצאות. מכרזביטול מכרז