זיכיון למכירה בשדה תעופה

החלטה ליוצאים בטיסה לחו"ל נמכרים בנמל התעופה בן-גוריון, מוצרים בפטור ממיסים. כמו כן ניתן לשמור למען אותם קונים את המוצרים שרכשו עד שובם לישראל. העיסוק במכירת מוצרים בפטור ממיסים ואיחסונם כאמור, טעון רכישת זכות לכך מרשות שדות התעופה המשיבה מס' 1 (להלן: "הרשות"), הניתן על פי אישור של שלטונות המכס. שלוש החברות העותרות, והמשיבה מס' 2 (להלן: "חב' ריצ'רדסון"), קבלו מהרשות זכיונות לעיסוק כאמור. על פי הזכיונות, עוסקות החברות העותרות במכירת מוצרי קוסמטיקה, משקאות חריפים, סיגריות וממתקים. בעלות הזכויות מנהלות בנמל התעופה חנויות לממכר המוצרים שהורשו למכור ולאחסנם ובגין כך הן משלמות לרשות תמלוגים בשיעור שהוסכם ביניהן לבין הרשות, מהכנסותיהן. התמלוגים מהווים נתח רציני מהתקציב המשמש את הרשות לתפעולו של נמל התעופה. המבקשות עתרו לבית המשפט בעתירה המנהלית בתובענה זו, במטרה לחייב את הרשות לערוך מכרז כתנאי להענקת זכות למכירת מוצרים, שבמכירתם עוסקת כיום חב' ריצ'רדסון ולאסור על המשיבות ליצור כל התקשרות ביניהן או להאריך כל התקשרות קיימת ביניהן, זולת אם חב' רי'צרדסון אכן תזכה במכרז שייערך כדין. בין היתר טוענות המבקשות בעתירתן כי הרשות מתכוונת להאריך תוקף ולחדש התקשרויות עם חב' ריצ'רדסון, למרות שזו לא עמדה בתנאי החוזים שבינה לבין הרשות, לא שילמה תמלוגים על פי הוראות החוזים, פיגרה בתשלומים וכיוצא באלה. העותרות טוענות כי הרשות התחשבה בנסיבות שנוצרו בעקבות המיתון הכלכלי, שגרר ירידה משמעותית בהיקף המכירות ופגיעה בהכנסותיה של חב' ריצ'רדסון. השלמת הרשות עם אי קיום התחייבויותיה של חב' ריצ'רדסון, כמוה כשינוי מוסכם של תנאי הזיכיון, דווקא משום כך חייבת הרשות לערוך מכרז ולהציע את הזכויונות בתנאים המשופרים, בתנאים שווים לכל מי שמעוניין להתחרות על השגתן. המבקשות עתרו בבש"א זו למתן צווי ביניים עד להכרעה בעתירה. הבקשה לצו הביניים הובאה ביום 25.7.02 בפני סגן הנשיא כב' השופט ד"ר קלינג במעמד צד אחד, שהחליט "כמבוקש" וקבע את הדיון במעמד הצדדים ביום 6.8.02. במועד זה התייצבו ב"כ הצדדים בפני, בשבתי כשופטת תורנית בפגרת בתי המשפט. בשל עומס התיקים הדחופים שדנתי בהם, יכולתי לאפשר רק טיעון תמציתי ולפיכך החלטתי לאפשר לצדדים להגיש סיכומים בכתב, מתוך כוונה לתת את ההחלטה בעניין בטרם הגיע מועד חידוש ההסכמים. השארתי זמנית על כנה את החלטתו של כב' סגן הנשיא מיום 25.7.02, במגמה לשמור על מצב קיים. לא התייחסתי לעובדה שההחלטה "כמבוקש" מאמצת למעשה את סעדי הביניים, כפי שניסחו המבקשות בלשון גורפת וכוללנית. נוסח זה מאפשר פירוש שלפיו חייבת חב' ריצ'רדסון למעשה לסגור את חנויותיה בנמל התעופה. לא היתה לי כל כוונה לצוות על חב' ריצ'רדסון לחדול ממכירת מוצרים בפטור ממיסים כצו ביניים, עוד בטרם נדונה העתירה עצמה. אני משוכנעת שזו גם לא היתה כוונתו של סגן הנשיא. צו הביניים נועד למנוע שינויים העלולים לפגוע במטרת העתירה ולא לפגוע בזכות קיימת של מי מהמשיבות בטרם בירור העתירה. נמל התעופה בן גוריון הוא השער העיקרי לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה, סגירת חנויותיה של חב' ריצ'רדסון , תגרום בה בעת לפגיעה מיידית הן בחב' ריצ'רדסון, הן ברשות והן לתנועת הנוסעים לישראל וממנה, שכן הפסקת מכירות ע"י חב' ריצ'רדסון, תמנע תשלום תמלוגים ופגיעה בפעילות הסדירה של נמל התעופה. מן הראוי לציין שהמבקשות לא ביקשו בצורה גלויה צו ביניים לסגירת חנויותיה של חב' ריצ'רדסון. צו הביניים שנתן כב' סגן הנשיא במעמד הצדדים והוארך זמנית על ידי, הותנה בקיום דיון במעמד הצדדים. בשלב זה מתבררת הבקשה כאילו לא ניתן עדיין כל צו. לאחר עיון בעתירה עצמה, הנסיבות המפורטות בבקשה זו וטענות ב"כ הצדדים בפני, הגעתי למסקנה שיש לתת צווי ביניים לשמירת המצב הקיים עד להכרעה בעתירה. לפיכך ניתן בזה צו ביניים האוסר על המשיבות ליצור התקשרות כלשהי ביניהן, שתוקפה למועד שלאחר מתן פסק-דין בעתירה המינהלית 1325/02, בדבר מכירת מוצרים מכל סוג בפטור ממיסים ואיחסונם בנמל תעופה כלשהו בישראל. צו זה יהיה בתוקף כל עוד לא ישונה או יבוטל ע"י בית המשפט ועד למתן פסק -הדין בתיק זה, עת"מ 1325/02. הערבות הבנקאית שהמציאו המבקשות בבש"א זו, על פי החלטת כב' סגן הנשיא מיום 25.7.02, תשמש כערבות לצו ביניים זה. אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. תעופהזיכיון