מכרז כיכרות באשדוד

החלטה 1. עיריית אשדוד (להלן: "העירייה") פרסמה מכרז בנושא ביצוע מעגלי תנועה. דשניר בע"מ (להלן: "דשניר") זכתה במכרז. מרדכי קרויטרו (להלן: "העותר") הגיש עתירה מנהלית כנגד תוצאה זו, בטענה שהעירייה פסלה שלא על פי דין את ההצעה שהגיש למכרז. עם הגשת העתירה הוגשה בקשה למתן צו זמני. כב' הנשיא פלפל נעתר לבקשה במעמד צד אחד. כתוצאה מכך נאסר על העירייה למסור את העבודות נשוא המכרז לביצוע על ידי דשניר. העניין נקבע לדיון במעמד הצדדים. 2. שיקול מרכזי בהכרעה זו נסוב סביב תנאי סף למכרז לפיו: "רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים... בעל תעודת ISO 9002 בתוקף, התואמת את העבודות נשוא המכרז" (ראה סעיף 3א3 למכרז). הצעת העותר נדחתה בשל אי עמידתו בתנאי האמור. עיון בתעודה שהוגשה למכרז תומך במסקנה זו. מצוין בתעודה: "גנים בירוק בע"מ - משתלת הגן הקסום... ISO 9001:2000... גינון ופיתוח" (ראה נספח ג' לבקשה). העותר אינו "גנים בירוק בע"מ" - זוהי אישיות משפטית אחרת. טוען העותר שהוא ו"משתלת הגן הקסום" חד הם. משתלת הגן הקסום אינה אלא כינוי לעסק של העותר. אף אם אקבל טענה זו של העותר, עדיין אין בה להתגבר על יצור הכלאיים "גנים בירוק בע"מ - משתלת הגן הקסום", שחורג מאישיתו המשפטית של העותר. התעודה מתייחסת לחברה בע"מ, וזו איננה המציעה במכרז. העותר מנסה להתגבר על הקושי האמור באמצעות תעודה אחרת, וזו לשונה: "משתלת הגן הקסום - קרויטרו מרדכי... ISO 9001:2000 גינון כבישים תשתית ופיתוח" (ראה נספח י"ד לבקשה). העותר טוען שתעודה זו, העונה על דרישת המכרז, היא על שמו. אף אם אקבל טענה זו, השוני בין התעודה הראשונה לשניה מלמד על החסר בתעודה הראשונה. ויודגש, התעודה השניה הוגשה לאחר שוועדת המכרזים הודיעה על תוצאות המכרז, לפיהן זכתה דשניר. העותר מתמודד עם מועד הגשת התעודה המשופרת בדרך הבאה. טרם הכרעת העירייה במכרז, התקיימה ישיבת ועדת מכרזים. לטענת העותר, בסיום הישיבה שאל את היועצת המשפטית של העירייה האם המסמכים שהגיש מספקים, ונאמר לו שבשלב זה לא נדרשים ממנו מסמכים כלשהם מעבר למה שהגיש. מכאן, טוען העותר שאמנם נכון שהתעודה השניה לא נערכה אלא לאחר פרסום תוצאות המכרז, ואולם זוהי תעודה רטרואקטיבית, והוא הרי פנה ליועצת המשפטית של העירייה, אשר לא דרשה ממנו להגיש תעודה נוספת מעבר לתעודה הראשונה. שתי בעיות בקו האמור בדברי העותר. ראשית, השיחה האמורה בינו לבין היועצת המשפטית של העירייה אינה מופיעה בפרוטוקול. מטרת הפרוטוקול לשקף את הדברים כהוויתם. שנית, וזהו העיקר, אין זה ראוי שהעותר יעביר את החובה המוטלת עליו כמציע - לעמוד בדרישות תנאי הסף, אל כתפי העירייה. עסקינן במחדל, או פגם, שכל מציע במכרז אמור להיות מודע לו. תופעה שכיחה היא שעירייה דורשת ממציע להגיש תעודה המלמדת על כשירותו לבצע עבודה מסוימת. מציע יחיד אינו יכול לצאת ידי חובה על ידי הגשת תעודה של חברה. היחיד והחברה הינם ישויות משפטיות שונות ועצמאיות. חובת הגשת התעודה, על זהות נכונה של המחזיק, נופלת על שכמו של המציע, ואין זה מסוג העניינים שעל העירייה להבהיר. התעודה הראשונה נופלת בגדר דבר המדבר נגד עצמו. צודקת באת-כוח העירייה שיש חשיבות ממשית לכך שהתעודה השניה הוצאה לאחר פרסום הודעת הזוכה. מתן היתר למציע להגיש מסמכים לאחר ההכרזה, במסגרת עתירה מנהלית יהפוך את בית משפט לוועדת מכרזים. תעודתISO , שהינה תנאי סף פורמלי ומהותי, כנדרש מהעותר לא היתה קיימת במועד הרלוונטי. לא מדובר באי-צירוף מסמך קיים אלא באי-קיום של מסמך שחובה לצרפו. התיאוריה הכלכלית תומכת בשיטת עבודה שבה המכרז מסתיים עם מתן ההודעה על שם הזוכה. יתכנו חריגים, אך נדמה שקבלת גישת העותר במקרה זה עלולה להפוך את המועד של פרסום הזוכה לשלב נוסף, מעין החלטת ביניים, עד לפרסום הסופי באמת. אינני מתעלם מכך שהכרעה זו ניתנת במסגרת בקשה זמנית, אך שיקול מרכזי בבקשה מעין זו הינו סיכויי ההצלחה של העתירה. הואיל ונראה כבר עתה שהעותר אינו עומד בתנאי הסף, אין הצדקה לתקוע טריז בגלגלי ביצוע המכרז. 3. טענה נוספת של העותר הינה שאף דשניר לא עמדה בתנאי הסף. המשיבות לבקשה - העירייה ודשניר, מצביעות על כך שהעותר לא טען לביטול המכרז עקב אי עמידה שלו ושל דשניר בתנאים, אלא דרש להיות הזוכה במכרז. במסגרת בקשה זו מעדיף אני שלא לדחות את טענת העותר בשל פגם דיוני, וכפי שנראה, גם אין צורך בכך. העותר מפנה לתעודה של דשניר. תעודה זו מתייחסת ל"קבלנות כבישים תשתית ופיתוח". מתרעם העותר על כך שגינון לא מופיע בתחום עיסוקה של דשניר. הרי, כך טען העותר, ביצוע מעגל תנועה כולל צורך בעבודות גינון. העירייה טענה שהמרכיב של הגינון, מבחינת תחשיב כספי, עומד על שמונה אחוזים בלבד, כ- 80,000 ש"ח מתוך כ- 1,000,000 ש"ח (ראה נספח א' לתגובת העירייה). תשובת דשניר מקיפה ומציגה רובד נוסף. לדבריה "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח" כוללת גינון בהקשר המבוקש. בא-כוח דשניר הוסיף שהיה ונקבל את טענת הגינון, כי אז יש לדרוש שיהיה כתוב בתעודת ה- ISO תחומי עבודה נוספים, כגון צביעה. הפרשנות לפיה "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח" כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצוע מעגלי תנועה, סבירה והגיונית. בא כוח דשניר גם הפנה לתוספת לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות שונות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג - 1993. שם מופיע ענף משנה (200): "כבישים תשתית ופיתוח". הדרישה במכרז תואמת את הסיווג בחוק. לדעתי החסר של תחום הגינון בהקשר של המכרז הנידון, לאו חסר הוא. 4. מהמקובץ עולה שעל פני הדברים אין לעותר סיכוי לזכות במכרז, בעיקר משום שלא עמד בתנאי סף. הסברו לדבר וניסיונו לאחוז בתעודה שנערכה לאחר פרסום התוצאות, לוקים בחוסר שכנוע. הואיל וכך, נדמה שהנזק שיגרם לעירייה ולתושביה ולדשניר מטים את הכף כנגד השארת הצו, שניתן במעמד צד אחד, על כנו. בל נשכח כי אין להסתפק בטענת מציע שנגרם לו עוול ושהוא היה אמור לזכות במכרז בכדי לקטוע את הזרם הטבעי של המכרז וביצועו. ביסוד כלל זה עומדים שיקולים מעשיים וכלכליים, ושיקולי צדק. פשיטא שכפי שבית המשפט המנהלי אמור להוציא צו זמני נגד קידום מכרז במקרה המתאים, כך עליו להימנע מהוצאתו כאשר אין לכך הצדקה. בקשת העותר למתן צו זמני נדחית. כתוצאה מכך הצו הזמני שניתן במעמד צד אחד בטל. העותר ישא בהוצאות העירייה בבקשה זו בסך 8,000 ש"ח ובהוצאות דשניר בסך 7,000 ש"ח. הסכומים הינם להיום. מכרזכיכר (מעגל תנועה)