מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

החלטה בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים (השופט י' זפט) מיום 19.5.04, אשר דחה את הבקשה לצו ביניים אשר יורה למשיבה 1 להימנע מלהמשיך בהליכי המכרז שערכה בקשר להספקת עובדי סמך מקצועיים. המשיבה 1, עיריית תל-אביב-יפו (להלן - "העירייה") קיימה מכרז להספקת עובדי סמך מקצועיים לעזרה ביתית וטיפול בקשישים ובאוכלוסיה חריגה. המבקשת, אשר מעסיקה עובדי סמך כאמור במכרז, ביקשה להשתתף במכרז. אחד מתנאי המכרז היה צירוף כתב ערבות אשר יעמוד בתוקפו למשך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ואשר תהא בו אופציה להארכה לארבעה חודשים נוספים לפי דרישת העירייה. בתחילה, נקבע המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ליום 5.11.03 אך, בעקבות בקשות מטעם החברות שרכשו את מסמכי המכרז, נדחה המועד להגשת ההצעות ליום 26.11.03. לאחר שנדחה מועד הגשת ההצעות הודיעה העירייה לחברות המשתתפות כי יש להתאים את תוקף הערבויות למועד החדש כך שהן יעמדו בתוקפן ארבעה חודשים לאחר המועד החדש, דהיינו עד ליום 26.3.04. לאחר מכן, בעקבות בקשה נוספת מטעם החברות המשתתפות, הוארך המועד האחרון להגשת הצעות פעם נוספת ליום 3.12.03. גם לאחר ההחלטה בדבר הארכה זו נשלחה לחברות הודעה בדבר הארכת תוקף הערבות הבנקאית לארבעה חודשים לאחר המועד החדש, דהיינו עד ליום 3.4.04. ביום 21.4.04 התכנסה ועדת המכרזים ודנה בהצעות שנתקבלו. בעת הדיון בהצעת המבקשת התברר כי תוקף הערבות שצורפה אליה הינו עד ליום 26.3.04 ולא עד ליום 3.4.04, כנדרש. בשל כך, החליטה ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של המבקשת. יצוין כי פגם דומה לפגם שנפל בערבות המבקשת, נפל גם בערבות שצורפה להצעתה של חברה אחרת וגם הצעתה של החברה האחרת נפסלה מטעם זה. כן יצוין כי בשלוש ערבויות נוספות נתגלו פגמים אשר בעטין נפסלו ההצעות שנסמכו עליהן. ביום 3.5.04 הודיעה העירייה למבקשת כי הצעתה נפסלה עקב פגם בערבות. לאחר שפנייתה של המבקשת לעירייה לא נענתה לשביעות רצונה של המבקשת, היא הגישה עתירה לבית המשפט המחוזי אשר במסגרתה התבקש צו ביניים כנגד מימוש תוצאות המכרז. בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של המבקשת לצו ביניים. לענין סיכויי העתירה קבע בית המשפט המחוזי כי, אין חולק שנפל פגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעתה של המבקשת - דבר שאף המבקשת עצמה מודה בו - ועל כן, אין עילה להתערב בהחלטתה של ועדת המכרזים. באשר למאזן הנוחות קבע בית המשפט המחוזי כי, מכיוון שהשירות שבעניינו נערך המכרז הוא "שירות מתמשך" ניתן יהיה, אם תזכה המבקשת בעתירתה, להוסיף אותה לרשימת ספקי השירות של העירייה. כנגד החלטה זו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות הערעור שבפניי, בה טענה המבקשת למספר רב של פגמים שנפלו בהליך המכרז שניהלה העירייה. מהאופן בו תוארו הליכי המכרז בבקשת רשות הערעור נראה היה, לכאורה, כי קיים חשש שאכן, נפלו פגמים בהליכי המכרז שניהלה העירייה. המבקשת טענה, למשל, כי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות (3.12.03) החליטה ועדת המכרזים להאריך את המועד להגשת הצעות (עד ליום 25.12.03 או אף עד ליום 27.1.04) ולקבל שלוש הצעות חדשות שהתקבלו בתקופת הביניים. טענה זו אף נתמכה, לכאורה, בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים. עוד טענה המבקשת כי הארכת המועד הנ"ל היתה אמורה להביא לפסילת הצעותיהן של כל המשתתפות במכרז שכן הערבות שצורפה להצעותיהן היתה בתוקף לארבעה חודשים לאחר ה- 3.12.03 ולא היתה מותאמת למועדים החדשים הנ"ל. המבקשת הוסיפה וטענה כי הפגם שנפל בערבות שצורפה להצעתה היה פגם פעוט, אשר ניתן היה לתיקון בקלות, ולא היה זה מוצדק לפסול בגינו את הצעתה. בתגובתה לבקשה טענה העירייה כי אין בסיס לטענותיה של המבקשת. העירייה טענה, וצירפה מסמכים לתמיכה בטענתה, כי המועד האחרון להגשת הצעות לא הוארך וכי הטענות העובדתיות המפורטות בבקשה אינן תואמות את שהתרחש במציאות. העירייה פרטה בתגובתה עובדות אשר, ככל הנראה, לא היו בידיעת המבקשת בעת שהגישה את עתירתה והן קשורות לטענות בדבר המועדים שהוארכו כביכול להגשת ההצעות. באשר לפגם שנפל בערבות שצרפה המבקשת טענה העירייה כי על המבקשת היה לדעת שיש להאריך את תוקף הערבות עד ליום 3.4.04 וכי על פי ההלכה הנוהגת, פגם מעין זה, דהיינו, ערבות אשר תוקפה קצר מהנדרש, הינו פגם מהותי היורד לשורש ההצעה ומביא לפסילתה. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מטעם העירייה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. בתגובה מטעם העירייה מוצגת מסכת עובדתית שונה מזו שתיארה המבקשת ולכאורה, על יסוד כתבי הטענות, נראה כי טענותיה של המבקשת אין להן על מה לסמוך. עם זאת, הבירור ייערך, כמובן, בעת שתתברר העתירה לגופה. יצוין כי היה מתבקש לכאורה שהערכאה הדיונית תבחן את הטענות העובדתיות שנטענו בעתירתה של המבקשת באופן יותר מעמיק כבר בשלב הבקשה לצו ביניים, שכן אם יש בהן ממש, הרי על פני הדברים נראה היה שיש בהן כדי להביא לביטולו של המכרז כולו. מכל מקום, עתה, לנוכח תגובת העירייה, נראה כי אכן על פני הדברים סיכוייה של העתירה אינם מן הגבוהים וזאת, גם בהתחשב בפגם שנפל בהצעתה של המבקשת - פגם בערבות - אשר נחשב, בדרך כלל, לפגם המביא לפסילת ההצעה כולה. באשר למאזן הנוחות, הרי שלא שוכנעתי כי הנזק שייגרם למבקשת, אם ימומשו תוצאות המכרז, הינו בלתי הפיך ונראה כי אם תזכה המבקשת בעתירתה ניתן יהיה לשלבה במערך הספקים של העירייה. אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. מכרז