מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

החלטה בפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים (השופט ע' מודריק) מיום 15.8.04 אשר דחה את בקשת המבקשת לצו ביניים האוסר על המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה 2 בחוזה על בסיס תוצאות מכרז שמספרו 967805. המשיבה 1, חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: חברת החשמל) ערכה מכרז לאספקת כלי רכב וחלפים. למכרז הוגשו שתי הצעות, האחת מטעם המבקשת (להלן: יוניברסל) והשניה מטעם המשיבה 2, חברת דלק מוטורס בע"מ (להלן: דלק). שתי המציעות עברו בהצלחה את השלב הטכני של המכרז והגיעו לשלב המסחרי בו נבחנו הצעותיהן הכספיות. בשלב זה נבדקו, בין השאר, הצעותיהן הכספיות של המציעות לחלקי חילוף לרכבים. המציעות קיבלו טבלה (להלן: טבלת המכרז) שבה היתה רשימה של חלקי חילוף והן נדרשו למלא בטבלה את הצעות המחיר שלהן לחלפים הרשומים. דלק מילאה אחר הוראות המכרז אך יוניברסל החליטה שלא למלא את הצעת המחיר שלה בטבלת המכרז, כנדרש, אלא צרפה להצעתה טבלה משלה. ועדת המכרזים שבחנה את ההצעות מצאה כי הטבלה שצרפה יוניברסל יצרה אי בהירות וקושי להשוות בין ההצעות וכן נמצא כי הטבלה שצרפה יוניברסל אינה כוללת פריטים שתמחורם נדרש בטבלת המכרז. לנוכח ממצאים אלו החליטה ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של יוניברסל. כן החליטה ועדת המכרזים לקבל את הצעתה של דלק. כנגד החלטות אלו הגישה יוניברסל עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי וכן הגישה בקשה לצו ביניים שיאסור על המשיבות להתקשר בחוזה ביניהן על בסיס המכרז. יוניברסל טענה כי הקשיים שיצרה הטבלה שצרפה להצעתה היו מינימליים ואת החוסרים בטבלה היה ניתן להשלים בקלות. כן טענה יוניברסל כי בהצעתה של דלק נפלו מספר פגמים אשר בגינם היה מוצדק לפוסלה. עיקר טענתה של יוניברסל כנגד הצעת דלק נגעה למחירים שציינה דלק בטבלת המכרז. לטענת יוניברסל כל מציע נדרש לציין בטבלה את המחיר לחלפים באופן שמשקף את מחיר המחירון בהפחתת ההנחה עליה הצהיר בהצעתו. דלק, לטענת יוניברסל, נקבה בטבלת המכרז במחירים הנמוכים בהרבה ממחירי המחירון שלה (לאחר הפחתת ההנחה) והתנהגותה זו היתה תכסיסנות פסולה ואסורה. בית המשפט המחוזי נתן צו ארעי כמבוקש והורה על הגשת תגובות מצד המשיבות. לאחר שהתקבלו תגובות המשיבות ולאחר שנשמעו טענות הצדדים החליט בית המשפט לדחות את בקשת יוניברסל לצו ביניים. בית המשפט קבע שהטבלה שצרפה יוניברסל לקתה בחסר של ממש וכי אין להתערב במסקנתה המקצועית של ועדת המכרזים בדבר הקשיים שיצרה הטבלה בהשוואה בין ההצעות. באשר לטענות שהעלתה יוניברסל כנגד הצעת דלק הרי שבית המשפט בחנן אחת לאחת וקבע כי אין להן בסיס. ביחס לטענת התכסיסנות שהעלתה יוניברסל קבע בית המשפט כי דלק היתה רשאית לרשום בטבלת המכרז מחירים נמוכים יותר מאלו שמתקבלים לאחר הפחתת ההנחה מהמחירון וכי אין בכך כל פסול. לנוכח האמור לעיל קבע בית המשפט כי סיכויי העתירה הינם נמוכים. בית המשפט הוסיף ובחן גם את "מאזן הנוחות" וקבע כי הוא נוטה לטובת המשיבות, אשר צפויות לסבול נזק רב עקב דחיית ההתקשרות, אשר תגרום בהכרח לדחיית הספקת הרכבים. כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות הערעור שבפניי. בבקשתה חזרה יוניברסל על הטענות שטענה בבית המשפט המחוזי בדבר העדר הפסול בהצעתה שלה וכן חזרה על טענותיה בדבר הפסול שנפל בהתנהגותה של דלק בכך שציינה בטבלת המכרז מחירים הנמוכים בהרבה ממחיר המחירון לאחר הפחתת ההנחה. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. טענותיה של יוניברסל נבחנו בפירוט על ידי בית המשפט המחוזי ואיני רואה להתערב במסקנותיו. יש לציין כי עצם סטייתה של יוניברסל מהוראות המכרז - בכך שלא הגישה את הצעת המחיר לחלפים על גבי טבלת המכרז - די בה כדי להביא, לכאורה, לפסילת הצעתה. הדרישה להגיש את הצעת המחיר על גבי הטבלה המצורפת היתה ברורה ומפורשת במסמכי המכרז ותכליתה היתה ליצור בסיס שיוויוני ונוח להשוואה בין ההצעות. באי מילוי דרישה זו על ידי יוניברסל נוצרה, לכאורה, אי בהירות ביחס להצעתה שכן בטבלה שהיא צרפה שונו תיאוריהם של פריטים שנרשמו בטבלת המכרז וכן נעדרו ממנה שניים מהפריטים שהיו רשומים בטבלת המכרז. באשר לטענת יוניברסל ביחס למחירים הנמוכים שציינה דלק בטבלת המכרז הרי שנראה כי אכן, כטענת יוניברסל, מלשון המכרז עולה שהמחירים שנרשמו בטבלה היו צריכים להיות מחיר המחירון פחות ההנחה המוצעת ותו לא; אך נראה, על פני הדברים, כי לא נפל פסול בהתנהגותה של דלק שכן המחירון כולו צורף להצעה וכל מחירי החלפים היו ממילא גלויים לחברת החשמל. נראה, איפוא, שצדק בית המשפט המחוזי בקביעתו בדבר סיכוייה הנמוכים של העתירה. מכל מקום, צדק גם בית המשפט קמא בקובעו כי על פי מאזן הנוחות, בנסיבות הענין, אין מקום ליתן את צו הביניים המבוקש. אשר על כן, הבקשה נדחית. מכרזרכבצוויםצו מניעה