מכרז שירותי ניקיון בעירייה

פסק דין 1. העותר זכה במכרז למתן שירותי ניקיון למוסדות העיריה בעיר בקה אלגרביה שמספרו 5/2002 (להלן: "המכרז"). המכרז הנ"ל, חולק לקבוצות, כאשר כל מציע יכול היה להגיש הצעה לכל הקבוצות או לחלק מהן. העותר הגיש הצעה לקבוצות א' ו-ב', הכוללות 10 בתי ספר. 2. לאחר שקיבל הודעה על זכייתו, נקרא העותר אל העיריה, לבוא ולחתום על החוזה. בחוזה זה, נכלל תנאי, שעליו להעסיק 20 עובדים לכל הפחות. כמו כן, נכלל תנאי, כי העבודות יבוצעו משעות הבוקר עד שעות אחה"צ. 3. העותר לא הסכים לחתום על החוזה, בטענה שחוזה זה סוטה מהאמור בתנאי המכרז. בעקבות זאת, התקשרה העיריה עם המשיבה 3, בחוזה למתן שירותי ניקיון נשוא המכרז. 4. יאמר מיד, כי ההתקשרות עם משיבה 3, היא חסרת כל תוקף, שכן המשיבה 3 לא הגישה כל הצעה במכרז לקבוצות א', ו-ב'. גם אם היינו מניחים שהעותר חזר בו מהצעתו, עדיין לא היו רשאיות המשיבות 1, 2 להתקשר עם משיבה 3 בחוזה למשך תקופה העולה על שנה ללא מכרז, אלא היה על העיריה לבטל את המכרז ככל שהוא נוגע לקבוצות א' ו-ב' ולפרסם מכרז חדש לקבוצות אלה. לפיכך, אני קובע, שההתקשרות בין משיבות 1, 2 למשיבה 3, היא חסרת תוקף. עם זאת, כדי לא להשאיר את העיריה ללא שירותי ניקיון בבתי הספר, ניתן, באופן זמני בלבד, לקבל שירותי ניקיון ממשיבה 3 עד להתקשרות כדין עם מי שניתן להתקשר עמו כאמור להלן. 5. אין ספק, שצד שהגיש הצעה במכרז והצעתו קובלה, מחויב לחתום על הסכם בהתאם לתנאי המכרז, אך מן הצד השני, אין המזמין רשאי לדרוש ממנו לחתום על הסכם שתנאיו שונים מתנאי המכרז שעל בסיסם הוגשה ההצעה. 6. במקרה הנדון, נכתב בסעיף 9 לתנאי המכרז, כי "שירותי הניקיון כוללים אספקת כל חומרי הניקיון וכל הציוד הדרוש לכך על-ידי הקבלן ועל חשבונו. כל החומרים והציוד שהקבלן ישתמש בהם יהיו בעלי תו תקן ומאושרים על-ידי משרד הבריאות ומשרד איכות סביבה, ובאיכות מעולה". בהסכם שהוגש לחתימתו של המבקש, נכתב שעליו לדאוג שיהיו לו 20 עובדים לפחות. לדעתי, לא היתה העיריה רשאית לקבוע בהסכם מספר מינימלי של עובדים. המכרז מתיחס לאספקת שירותי ניקיון על בסיס קבלני, ופרט להתחיבות כללית לדאוג שיהיו ברשות המציע עובדים במספר מספיק כדי לעמוד בהתחיבותו, לא היה מקום לנקוב מראש במספר ספציפי של עובדים. עם זאת, יאמר, שסעיף 9 לתנאי המכרז מאפשר למשיבים 1, 2 לפנות אל העותר בתקופת החוזה, להצביע על כך שבכח האדם הקיים ברשותו אין הוא מבצע את העבודה לא בקצב הדרוש ולא ברמה הנדרשת ולדרוש הוספת עובדים, אך כאמור אין אפשרות לנקוב מראש במספר עובדים מסוים. לפיכך, זכאי היה העותר שלא לחתום על ההסכם בנוסח שהוצע לו. 7. תנאי נוסף שהופיע בסעיף 7 לתנאי המכרז קבע כדלקמן: "פעולות הניקוי יבוצעו בשעות אחה"צ ותוך גרימת מינימום הפרעה לפעילות מוסדות העירייה ו/או בתי הספר. העיריה רשאית לשנות את סדרי הניקיון מעת לעת ולהתאימם לפי שיקול דעתה לצרכי מוסדות העיריה". בהסכם שהוגש לעותר לחתימה, נאמר כי העבודות יבוצעו משעות הבוקר עד שעות אחה"צ. לדעתי, יש לפרש את סעיף 7 לתנאי המכרז בצורה הבאה: ראשית, הוא בא להתריע על כך כי בשים לב לכך שמדובר במוסדות חינוך (וכאמור קבוצות א' ו-ב' הם רק מוסדות חינוך שעיקר פעילותם בבוקר), צריך המציע להערך כך שיוכל לתת שירותי ניקיון גם אחה"צ, בניגוד למצב הדברים הרגיל שבו אנשים עובדים בד"כ בשעות הבוקר, אך הודגש באותו סעיף, שהעיריה רשאית לשנות את סדרי הניקיון מעת לעת ולהתאימם לצרכי מוסדות העיריה. ללמדך, שהעבודה בשעות אחה"צ היא אולי עיקר העבודה, אך אין מניעה לדרוש גם עבודה בשעות אחרות. עם זאת, ראוי להדגיש, שאין ללמוד מסעיף 7 כאילו ניתן לדרוש מהמציע עבודת ניקיון "סביב השעון", והכוונה היא בעליל לניקוי יום יומי חד פעמי. 8. לפיכך, זכאית העיריה לקבוע בהסכם שבמוסדות חינוך מסוימים הנכללים בקבוצות א' ו-ב', יבוצע הניקוי בשעות הבוקר דוקא, אך אין העיריה רשאית לדרוש שכל מוסד ינוקה מספר פעמים ביום. 9. בשים לב לאמור, אני קובע כדלקמן: החוזה בין משיבות 1, 2 ומשיבה 3, מתבטל. המשיבה 3 תוכל להמשיך לבצע את העבודות עד לחתימת הסכם עם העותר, או עם צד ג'. העותר מוכרז כזוכה במכרז ויחתום על הסכם עם העיריה תוך 48 שעות. ההסכם לא יכלול תנאי בדבר מספר ספציפי של עובדים, אך יוכל לכלול את כל האמור בסעיף 9 לתנאי המכרז. ההסכם יוכל לכלול סעיף הנוגע לשעות העבודה בהתאם לאמור לעיל בסעיף 8 להחלטה זו. אם לא יחתום העותר על הסכם כאמור תוך 48 שעות, תפרסם העיריה תוך 7 ימים מהיום, מכרז חדש לגבי קבוצות א' ו-ב'. המועד להגשת הצעת במכרז יהיה תוך 10 ימים, והחלטת המשיבות 1, 2 תינתן תוך 3 ימים לאחר מכן. עד להתקשרות עם העותר או עם זוכה אחר כאמור לעיל, ניתן להמשיך לקבל שירותי ניקיון מהמשיבה 3. המשיבות 1, 2 תשלמנה לעותר הוצאות עתירה זו בסך 5,000 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום. מכרזשירותי ניקיוןעירייה