מכרז שירותי סריקה

פסק דין ההליך. 1. העותרת מבקשת מבית-המשפט להצהיר כי הצעת המשיבה 2 שהוגשה בהליך של Best & Final (להלן: "ההליך"), שנערך על-ידי המשיבה 1 בהתאם לפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב ב-עת"מ 1262/02 מיום 29.4.2003 (להלן: "פסק-הדין") בקשר למכרז למתן שירותי סריקת כרטיסים ושירותים נילווים (להלן: "המכרז") פסולה, כי הכרזתה כזוכה בטלה, וּמבקשת להכריז על העותרת כזוכה במכרז בהתאם לתנאיו ולהליך. העובדות. 2. בתאריך 14.2.2004 פירסמה המשיבה 1 את המכרז שצורף כנספח א' לעתירה, וּביום 7.5.2002 הכריזה שהמשיבה 2 זכתה בו, וזאת מבלי שערכה את ההליך. 3. העותרת והמשיבות 3 ו-4, שהשתתפו במכרז, הגישו עתירות לבית-משפט זה, כאשר העותרת דרשה לקיים את ההליך בו ישתתפו כל המציעים הכשרים שעברו את סף האיכות המינימלית. בתאריך 29.4.2003 החליט בית-המשפט (כב' השופטת קובו) כי כפי שטענה העותרת, "הייתה לפני אל-על האפשרות לקיים הליך של B&F שלא נשקלה. נכון לדעתי, בנסיבות אלה, שהליך זה יישקל אם לא יינקט ההליך האמור, אין מנוס לדעתי אלא ביטולו של המכרז" (ראה עמ' 19 לפסק-הדין שצורף כנספח ב' לעתירה). בתאריך 16.7.2003 הגישה העותרת את הצעתה בהליך שצורפה כנספח ח' לעתירה וּבתאריך 28.7.2003 הודיעה המשיבה 1 כי המשיבה 2 זכתה בהליך לאחר שסכום הצעתה עומד על 1,633,800 ₪, בעוד שסכום הצעתה של העותרת, שהגיעה למקום השני, עומד על סכום של 1,807,500 ₪ (ראה טבלת ההשוואה של ההצעות, שצורפה כנספח י"א1 לעתירה). בתאריך 14.8.2003, לאחר שעיינה במסמכי ההליך, הודיעה העותרת למשיבה 1 שנפלו פגמים רבים בהצעת המשיבה 2 שחייבו את פסילת הצעתה, אך טענות העותרת נדחו על-ידי המשיבה 1 בהודעתה מיום 20.8.2003 (ראה נספחים י"ב ו-י"ג לעתירה). טענות העותרת. 4. (א) המשיבה 2 הגישה הצעה בניגוד לתנאי המכרז וההליך בכך שלגבי שניים מרְכיבי ההצעה, הם שני רכיבי האסקי, נקבה במחיר קבוע לחודש שיקנה לה תמורה ללא קשר להיקפים ולכמויות שיידרשו בפועל באותם סעיפים. המשיבה 1 התעלמה מתנאֵי המכרז וההליך לפיהם היו המציעים חייבים לתת מחיר ליחידה ולא מחיר קבוע שלא תלוי בכמות היחידות שתבוצע בפועל, כפי שנתנו העותרת וּמשיבות 3 ו-4. (ב) ההשוואה שערכה המשיבה 1 בין הצעות העותרת וּמשיבות 3 ו-4 להצעת המשיבה 2, כפי שעולה מנספח י"א1 לעתירה, שגויה, מאחר והיא התעלמה מההבדל בין ההצעות וּמהאפשרות שהצעת המשיבה 2 תהיה יותר יקרה לפי הכמויות וההיקפים שיידרשו בפועל. (ג) המחיר שהציעה המשיבה 2 בסעיפים הנ"ל לא סביר וגם אם המחיר הכולל של הצעתה סביר, די בכך שמחיר רכיב מרכזי שבּה לא סביר כדי לפסול את כל הצעתה. (ד) הצעת המשיבה 2 נגועה בתכסיסנוּת, תחבולה וּבחוסר תום-לב, שכּן רק בזכות זה שהבטיחה לעצמה הכנסה קבועה בשני הרכיבים הנ"ל שמהווים מחצית מהצעתה הכספית הכוללת, יכולה הייתה להציע מחיר Dumpling ברכיב השוברים. (ה) הצעת המשיבה 2 פסולה משום שלגבי רכיב ה-ET שבטבלת המחיר הוסיפה תוספת בכתב-יד של המילים: "יצירת תמונה מקובץ", שיש בה כדי לסייג את דרישות המכרז וליצוֹר עבודה חדשה, מצומצמת מזו שנדרשת על-פי המכרז וכן משום שבראש העמודה השמאלית רשמה בכתב-יד את המילה "לשנה", כך שעל הצעתה רשום "סה"כ לשנה" כדי להבהיר שהסכום ישולם למשיבה 2 כל שנה ללא כל קשר להיקף העבודה. (ו) המשיבה 1 העדיפה שלא כדין את המשיבה 2, שנותנת את השירות בפועל במשך שנים וזכוּת קיומה מותנה בנתינתו. (ז) קבלת הצעת המשיבה 2 מפֵרה את עיקרון השוויון ואת האיסור לקבל הצעה שחורגת מתנאֵי המכרז. (ח) וַעדת המכרזים של המשיבה 1 לא הפעילה כל שיקול-דעת, לא עיינה בהצעות עצמן ולא התכנסה לדיון בהצעות, אלא סמכה על הוַעדה המקצועית, שגם היא לא קיימה כל דיון ולא התייחסה לשינויים, לתוספות ולחריגות שפורטו לעיל, אלא רק השוותה את הסכומים שבהצעות. תגובת המשיבה 1. 5. (א) ההליך היה שוויוני ותקין וההחלטות על-פיו התקבלו כדין. (ב) המשיבה 1 קבעה לצורך ההליך באופן ברור את הכמויות בטבלה להצעות המחיר, וּבכל הנוגע לרכיבים "מלאי אסקי חודשי" ו"הטסות אסקי חודשי" צויינו אמנם כמויות שנועדו לאפשר למציעים לכמֵת את הצעותיהם, אך צויין בפירוש שמדובר ברכיב "חודשי" שכּן מדובר בשירות ותשלום נוסף לשירותי הסריקה, עבורם משלמת המשיבה לפי היחידות שנסרקו. כדי להשווֹת את ההצעות שהוגשו בהליך, וּמכיוון שהעותרת הגישה את הצעתה ברכיבים הנ"ל כמחיר ליחידה ולא כמחיר לחודש, הכפילה המשיבה את המחיר שהציעה העותרת בכמויות שפורטו בטבלאות ונמצא שהצעת העותרת יקרה ב-200,000 ₪ מהצעת המשיבה 2. כשם שהמשיבה 2 מובטחת בכך שתקבל את התמורה החודשית אם תיפחתנה הכמויות, כך היא מסתכנת אם הכמויות תִגדלנה והמחיר החודשי לא יגדל בהתאם. יש לפרש את תנאֵי ההליך בצורה שלא תפסול הצעות אלא תאפשר את מִספּר ההצעות הגדול האפשרי כדי לקיים מטרות המכרז. (ג) אין פסול בכך שהמשיבה 2 הוסיפה את המילה "לשנה" בטור ה"סה"כ", שכּן לצורך כל ההצעות מדובר בהשוואות עלוּת שנתית. (ד) אין בכתיבת המילים "יצירת תמונה מקובץ" ליד הרכיב ET על-ידי המשיבה 2 משום שינוי, שכּן השירות המבוקש על-ידי המשיבה 1 ברכיב זה והמילים שהוספו על-ידי המשיבה 2 לא מעלות ולא מורידות. (ה) כל מציע ערך שיקוליו איך להגיש הצעת המחיר מטעמו, ועל אֵילו רכיבים לשׂים את הדגש כדי להגיש הצעה תחרותית. לאור הצעת המחיר הנמוכה של המשיבה 2 לסריקת השוברים והצעת המחיר הקבועה לרכיבים שנוגעים ליצירת קבצי אסקי, ככֹל שיגדל מִספּר השוברים שעל המשיבה 2 לסרוק תהפוך הצעתה לזולה יותר מהצעת העותרת. (ו) בידי כל חבר בוַעדת המכרזים היו מסמכי המכרז ונוסח הבקשה להצעות בהליך, והוא קיבל את טבלת ההשוואה בין ההצעות והמלצת הוַעדה המקצועית. מאחר וּמדובר היה בהשוואה כספית פשוטה בין ההצעות לא היה צורך בדיון. תגובת המשיבה 2. 6. המשיבה 2 טוענת כי יש לדחות את העתירה על הסף בשל טענות הסף כדלקמן: (א) העתירה הוגשה תוך שיהוי ניכּר שכּן חלף חודש מאז הודיעה המשיבה 1 על זכייתה של המשיבה 2 במכרז וחלפו שבועיים-וחצי מאז שהמשיבה 1 העבירה לעותרת את המסמכים שביקשה. (ב) העתירה נוסחה בחוסר ניקיון כפיים וּבאורַח מניפולטיבי, תוך העלמת עוּבדות ואי-צירוף תצהיר כדין. (ג) העתירה לא נתמכת בתצהיר כדין שכּן המצהיר מטעם העותרת, חיים הופמן, לא הוזהר שעליו לומר את כל האמת ורק האמת אלא את האמת. הוא לא מציין את זיקתו לנשוא העתירה ואת המקור לאמונתו ולידיעתו. 7. באשר לנושא העתירה טוענת המשיבה 2 את הטענות כדלקמן: (א) אין מחלוקת כי במסגרת המכרז המקורי דרשה המשיבה 1 מהמציעות לגבי שני רכיבי האסקי מחיר חודשי קבוע ולא מחיר ליחידת עבודה. המשיבה 1 לא שינתה, לא הייתה מוסמכת לשנות ולא התכוונה לשנות את מבנה הצעת המחיר ביחס לרכיבי האסקי. גם בטבלת השִׁקלול צויינו כמויות מוערכות בקשר לרכיבים הנ"ל, למרות שבמסגרת אותה טבלה הציעו המשתתפות הצעות מחיר לחודש, מכאן כי היה על המשתתפות להציע את הצעת המחיר בקשר לרכיבים הנ"ל על בסיס מחיר חודשי קבוע כפי שעשו במסגרת המכרז וכפי שעשתה המשיבה 2. (ב) התיבה "יצירת תמונה מקובץ" היא תיאור של המונח ET וגם המשיבה 1 תיארה בתנאֵי המכרז את שירותי ה-ET כ"יצירת תמונה מקובץ". (ג) מאחר וכל המחירים שמוצעים בטבלת ההצעות למכרז המקורי, שלא שונתה גם בהליך, הם לכל שנת ההתקשרות, אין בתוספת המילה "לשנה" בעמוּדת הסיכום בטבלת ההצעות כדי להווֹת שינוי ו/או הסתייגות מתנאֵי המכרז. (ד) חזקה שחברֵי וַעדת המכרזים של המשיבה 1 קיבלו לידיהם מבעוד מועד את כל המסמכים שנחוצים להם לגיבוש עמדתם. תשובת העותרת לטענות המשיבות. 8. באשר לטענות הסף של המשיבה 2, עונה העותרת כי עתירתה וטענותיה נשוא עת"מ 1262/02 התקבלו, כך שלא מדובר בניסיון תקיפה שני משולל כל יסוד, כי תצהיר התשובה של המשיבה 1 לוקה בפגמים זהים לתצהירה התומך בעתירה (אם אכן הוא פגום - א.ט.) וכי מאחר ואין מחלוקת על העובדות אין בפגמים בתצהיר כדי לגרום לדחיית העתירה על הסף. באשר לטענת השיהוי משיבה העותרת שלאור לוח הזמנים המפורט בסעיף 5(ב) לתשובתה, לא חל כל שיהוי בהגשת העתירה, במיוחד כשהמשיבה 1 ממשיכה לתת את השירות נשוא העתירה וּכשמדובר בהליך שהוא תוצאת פסק-הדין ב-עת"מ 1262/02 שהמשיבה 2 עירערה עליו. העותרת דוחה טענת המשיבה 2 שנהגה בחוסר ניקיון כפיים שכּן היא צירפה לעתירתה את כל הטבלאות הרלוונטיוֹת והתייחסה למילה "חודשי" בטבלאות אלה. 9. העותרת טוענת בתשובתה לגוף העניין שְׁמִפּניית וַעדת המכרזים לקבלת הצעות בהליך וּמטופס הצעת המחיר המתוקנת שצורף אליה, עולה כי לגבי רכיבי האסקי לא נתבקש מחיר חודשי קבוע אלא מחיר ליחידה. העותרת טוענת כי המשיבה 1 שינתה את הטבלה שהייתה בפרק 5 למכרז כדי שהמציעות תיתֵּנה את הצעותיהן לפי מחיר ליחידה, כפי שאמנם עשו כל המציעות, פרט למשיבה 2 שידעה על השינוים וּמנועה מלטעון לחוסר-סמכות המשיבה 1 לעשותם, שכּן השתתפה בהליך במתכונתו השונה מהמכרז ולא העלתה כל טענה באשר לשינויים. באשר לתוספות שהכניסה המשיבה 2 בהצעתה טוענת העותרת שאם לא מדובר בהסתייגויות להצעה הרי מדובר בהערות שהוספתן נאסרה על-ידי המשיבה 1, שאסרה על הוספת כל הערות או הסתייגויות להצעה. וַעדת המכרזים הייתה צריכה לפסול את הצעת המשיבה 2, אך מאחר שוַעדת המכרזים לא עיינה בהצעות עצמן והוַעדה המקצועית לא דנה בהן ולא ערכה פרטיכל פתיחת הצעות, הן לא שׂמו-לב לתוספות בהצעת המשיבה 2 ולהבדלים בין ההצעות בקשר לרכיב האסקי. תגובת המשיבה 2 לתשובת העותרת. 9. המשיבה 2 משיבה בתשובתה כי קַיים קשר שאינו ניתן לניתוק בין ההליך למכרז המקורי, כך שהמשיבה 1 לא הייתה מוסמכת לשנות את תנאֵי ההצעה שכּן מטרת ההליך הייתה לשפר את ההצעות הקיימות ולא ליצוֹר מתכונת של הצעות חדשות. לטענת המשיבה 2 טבלת ההצעות שצורפה למכרז המקורי זהה לטבלת השקלול, אשר זהה לטבלת ההצעות בהליך והעותרת לא הסבירה את תוספת המילים "לשנה" ו/או "יצירת תמונה מקובץ" שאינן משנות מתנאי המכרז וההליך. דיון. 10. אדוּן תחילה בטענות הסף שמעלה המשיבה 2 בתגובתה וּבהתייחסותה לתשובת העותרת ואשר יש בהן, לטענתה, כדי לגרום לדחיית העתירה על הסף. (א) שיהוי: המשיבה 2 טוענת שהעתירה הוגשה תוך שיהוי ניכּר שכּן חלף חודש מאז שפורסמו תוצאות ההליך ודבר זכייתה של המשיבה 2 ועד שהעותרת הגישה את העתירה. אינני מקבל טענה זו שכּן עיון בלוח-הזמנים המפורט בסעיפים 15-13 לעתירה וּבנספחים ט'-י"ד, המתייחסים לאירועים שקרו מאז הודיעה המשיבה 1 על זכיית המשיבה 2 בהליך ביום 28.7.2003 וְעד הגשה העתירה כעבור חודש, מעלה שחלפו שבועיים וחצי מאז שהמשיבה 1 העמידה לרשות העותרת את מסמכי ההליך עליהם מבוססת העתירה, כאשר במהלך התקופה הודיעה העותרת בתאריך 14.8.2003 למשיבה 1 על הפגמים בהליך שהם נשוא העתירה. לאור כל האמור לעיל לא מדובר בתקופה לא סבירה שחלפה מאז הודעת המשיבה 1 על זכיית המשיבה 2 בהליך וְעד הגשת עתירה, כך שהלכת פסק-הדין ב-עת"מ (י-ם) 835/02, מיקוד בע"מ נ' המל"ל ואח', תקדין-מחוזי 2003(1), 4625, שצוטטה בסעיף 21 לתגובת המשיבה 1, לא חלה במקרה זה. (ב) פגמים בתצהיר: המשיבה 2 טוענת כי נפלו פגמים בתצהירו של חיים הופמן, יו"ר מועצת המנהלים של העותרת שתומך בעתירה, בכך שלא הוזהר על-ידי בא-כוח העותרת בנוסח שמופיע בראשית ובסיפא של התצהיר המופיע בטופס 2, לא פירט את זיקתו לעניינים נשוא העתירה, לא ציין מקורות ידיעתו לגבי חלק מסעיפי העתירה ולגבי חלקם האחר הוא מסייג את ידיעתו. עיון בתצהירו של חיים הופמן אכן מעלה שהוא לוקה בפגמים שפורטו בסעיף 42 לתגובת המשיבה 2. מבלי להמעיט בחשיבות נוסח אזהרתו של המצהיר וּפירוט מקורות ידיעתו את העובדות והטענות שנכללות בעתירה, אין מקום לפסול את התצהיר בשל פגמים ולדחות בשל כך את העתירה על הסף שכּן עיון בעובדות הנכללות בעתירה וּבתגובות המשיבות מעלה כי אין מחלוקת משמעותית בכֹל הקשור להליכי המכרז וההליך נשוא העתירה, אשר נתמכות כמעט באותם נספחים שצורפו על-ידי העותרת והמשיבה 2. (ג) ניסוח מניפולטיבי וחוסר תום-לב: משיבה 2 טוענת בסעיף ג'2 לתגובתה שהעתירה נוסחה באורַח מניפולטיבי וּבחוסר תום-לב. מדובר בטענה כללית שאין לה בסיס בטענות שנטענות בעתירה וגם הדוגמא שהוּבאה בסעיף 25 לתגובת המשיבה 2 לא מלמדת על חוסר תום-לב מצד העותרת כפי שיוסבר במהלך הדיון בטענות העותרת בכל הקשור לרכיבי האסקי. 11. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את בקשת המשיבה 2 לדחות את העתירה על הסף, ואדוּן בנימוקים שבגללם מבקשת העותרת לפסול את הצעת המשיבה 2, לבטל את הכרזת המשיבה 2 כזוכה במכרז וּלהכריז על העותרת כזוכה במכרז לפי תנאיו ותנאֵי ההליך. א. הצעת מחיר חודשי קבוע במקום מחיר ליחידה ברכיבי האסקי. 12. אין מחלוקת בין הצדדים כי המשיבה 2 נקבה בהצעה שהגישה בהליך נשוא העתירה מחיר חודשי קבוע של 840,000 ₪ לשנה ברכיבי האסקי (הטסות ומלאי) (ראה טופס הצעת מחיר מתוקנת של המשיבה 2, שצורף כנספח י"א לעתירה), בעוד שעל-פי טופס הצעת המחיר המתוקנת שנשלח לעותרת ולמשיבות 4-2 הן נתבקשו להגיש הצעות מחיר בהליך נשוא העתירה בקשר לרכיבי האסקי, על-פי הכמות, דהיינו, לפי 1,500,000 יחידות לגבי מלאי אסקי חודשי ו-5,000,000 יחידות לגבי הטסות אסקי חודשי (ראה טופס הצעת מחיר מתוקנת שצורף כנספח ה' לעתירה). בסיפא פּניית וַעדת המכרזים של המשיבה 1 לעותרת, אשר נשלחה גם למשיבות 4-2, שבה ביקשה מהן להגיש הצעת מחיר בקשר להליך על-פי הטופס שצורף לפּנייה נכתב: "השוואת ההצעות המתוקנות תיעשה באמצעות מכפלת הרכיבים שבטבלה במספר היחידות המצויינות ליד כל רכיב וסיכום כלל הרכיבים האמורים (ללא משקלות נוספים), ציון המחיר ישוקלל בציון האיכות בגין הצעתכם המקורית והציון המשוקלל ביניהם (50% איכות - 50% מחיר) יקבע את דירוג ההצעות." (ראה נספח ד' לעתירה). אין חולק כי המשיבה 2 הגישה הצעת מחיר מתוקנת בקשר להליך וּבו כתבה: "22,000 ₪ לחודש - 264,000 ₪ לשנה" לגבי מלאי אסקי חודשי ו-48,000 ₪ לחודש - 576,000 ₪ לשנה לגבי הטסות אסקי חודשי" (ראה טופס הצעת מחיר מתוקנת ששלחה המשיבה 2 אשר צורף כנספח י"א לעתירה), בעוד שהעותרת שלחה טופס הצעת מחיר מתוקנת בקשר להליך וּבוֹ כתבה 0.025 ₪ ליחידה במלאי אסקי חודשי וּבסך-הכל 37,500 ₪ ו-0.025 ₪ ליחידה בהטסות אסקי חודשי וּבסך-הכל 75,000 ₪ (ראה טופס הצעת מחיר מתוקנת שצורף כנספח ח' לעתירה). 13. מהשוואת טופס הצעת המחיר המתוקנת שנשלח על-ידי המשיבה 1 בקשר להליך עם הטופס שנשלח בקשר למכרז עצמו בהתאם לסעיף 5.2.2, "הצעת מחיר למכרז", המופיעה בעמ' 57 למכרז שצורף כנספח א' לעתירה, עולה שבטופס השני נתבקש המציע לנקוב במחיר חודשי קבוע בכֹל אחד מרְכיבי האסקי בעוד שבהצעת המחיר המתוקנת בקשר להליך נתבקשו המשיבות והעותרת לנקוב במחיר קבוע לפי יחידה. לא למותר לציין כי בצד המילים "הטסות אסקי" ו"מלאי אסקי" בהצעת המחיר המתוקנת בקשר להליך אמנם מופיעה המילה "חודשי". מהשוואת הטפסים הנ"ל עם הצעת המשיבה 2 עולה שבכֹל הקשר לרכיבי האסקי מילאה המשיבה 2 את הטופס בהתאם לטופס שצורף למכרז ולא בהתאם לטופס שנשלח בקשר להליך. המשיבה 2 טוענת שהמשיבה 1 לא הייתה מוסמכת ואף לא התכוונה לשנות את מִבנה הצעות המחיר בכל הקשור להליך לעומת המכרז וסומכת טענתה על סעיף 0.3.4 לתנאי המכרז, שזו לשונו: "במידת הצורך ועל-פי שיקול-דעתה הבלעדי של אל-על, רשאית אל-על להזמין מציעים שהצעותיהם דומות בציונם המשוקלל, לניהול משא וּמתן כספי. במידת הצורך ועל-פי שיקול-דעתה של אל-על, עם סיום המו"מ, תינתן למציעים המשתתפים בשלב ה-Best & Final" אפשרות להגיש הצעת מחיר (בלבד) מתוקנת, אשר על-פיה תדורג ההצעה. הגשת ההצעה תיעשה במעטפה חתומה אשר תכלול את טבלאות הצעת המחיר אשר בפרק 5 בלבד. כל אחד מהעמודים ייחתם בחותמת המציע ובחתימת כל מורשי החתימה מטעמו. לאחר הגשת הצעות המחיר המתוקנות תיערך הערכה מחודשת לגבי הציון המשוקלל לכל אחד מהמציעים. המציע שיזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז. עם בחירת החוזה, ייחתם ההסכם על-ידי אל-על." (ראה עמ' 12-11 למכרז, שצורף כנספח א' לעתירה). המשיבה 2 טוענת שהמשיבה 1 אף לא התכוונה לשנות מתנאֵי המכרז בכֹל הקשור לרכיבי האסקי בטבלת ההצעות שכּן טבלת ההצעות בקשר להליך נבנתה על-סמך טבלת הניקוד (שקלול) של ההצעות שהוגשו למכרז (ראה נספח ט"ז לעתירה). טענותיה של המשיבה 2 בכֹל הקשור לרכיבי האסקי כפי שהם מופיעים בטבלת ההצעות בקשר להליך נשוא העתירה, נתמכות בתגובת המשיבה 1, שהיא המנסחת של המסמכים הרלוונטיים למכרז ולהליך, דהיינו, המכרז, הפּנייה לעותרת ולמשיבות 5-2 להגיש הצעות להליך, טבלת ההצעות בקשר למכרז וטבלת השקלול (ראה סעיפים 13-6 לתגובת המשיבה 1). 14. המשיבה 1 מסבירה את ציון הכמויות בצד רכיבי האסקי בטבלת ההצעות בקשר להליך, בצד ציון המונח "חודשי" בכך שהמציעות בעתירות הקודמות שהוגשו בקשר למכרז טענו לחוסר-בהירות לגבי הכמות בכֹל אחד מרְכיבי ההצעה, ולכן קבעה המשיבה 1 לצורך ההליך את הכמויות בקשר לרכיבי האסקי אך ציינה שמדובר ברכיב חודשי בנוסף לשירותי הסריקה עבורם משלמת המשיבה 1 לפי כמות הכרטיסים שנסרקו. הסבֵּרהּ של המשיבה 1, שהיא כאמור מנסחת המסמכים שנוגעים למכרז ולהליך, אמנם נתמך בתיאור שירותי האסקי, כפי שמופיע בטבלת לוחות-הזמנים למתן השירותים נשוא המכרז שמופיעה בסעיף 4.3.2.2 "מדדים כמותיים" בעמ' 51 למכרז. על-פי הטבלה המופיעה בעמ' 51 הנ"ל, הלו"ז הנדרש עבור החזרת מידע-קובץ אסקי מכירות הוא אמנם אחת לחודש ביום שייקַבע, אך הלו"ז הנדרש להטענת מידע של קובץ האסקי הטסות למערכת ברק הוא כעבור 48 שעות עבודה מיום איסוף הכרטיסים, שמתבצע פעם ביום. 15. אין בדעתי להכריע לצורך עתירה זו במהימנוּת וּבסבירות של הסבּרֵיהּ של המשיבה 1 לציון הכמות שבצד רכיבי האסקי והבאתי אותם כמעט כלשונם בתגובתה של המשיבה 1 על-מנת להצביע על הדרך הנפתלת והמסובכת שבּה נדרשה להסביר את כוונתה שאינה עולה ממה שנכתב במפורש בטבלת ההצעות בקשר לרכיבי האסקי, אשר אינו עולה בקנה אחד עם כוונת המשיבה 1. אין תימה שהעותרת, כמו לפחות המשיבות 4-3, נהגה לפי הדברים המפורשים שנכתבו בטבלת ההצעות בקשר לרכיבי האסקי ולא מצאה לנכון לרדת לחקר כוונותיה של המשיבה 1 או לפקפּק ברצונה של המשיבה 1 לשנות את טבלת ההצעות שצורפה למכרז בכֹל הקשור לרכיבי האסקי. 16. הסבּרהּ של המשיבה 2 בכֹל הקשור לתוספות המילים: "לשנה" בראש העמודה השמאלית בטבלה ו"יצירת תמונה מקובץ" ביחס לרכיב ה-E.T., כפי שמובא בסעיף 4(א)(1) לתגובתה, דהיינו, שהם באו להבהיר כי מה שהיה (במכרז - א.ט.) הוא שיהיה (בהליך - א.ט.), מלמד שמי שמִילא את הצעת המחיר המתוקנת ידע היטב שיש שינוי בין ההצעות ואף לא טרח למחוק את הכמויוות שמופיעות ליד רכיבי האסקי. 17. אינני מקבל טענת המשיבה 1 לפיה לא הייתה המשיבה 2 מוסמכת לשנות מדרישות הטבלה שצורפה למכרז בכֹל הקשור לרכיבי האסקי, וזאת בהסתמך על סעיף 0.3.4 לתנאי המכרז שכּן אם אכן הייתה המשיבה 2 סבורה כך, היה עליה להתנגד במפורש לאופן חישוב המחיר בקשר לרכיבי האסקי בטענה שמדובר בשינוי שנעשָׂה בחוסר-סמכות. ב-ע"א 4683/97, ידע מחשבים ותוכנה בע"מ נ' מדינת ישראל ואח', פ"ד נ"א(5), 643, קבע כב' הנשיא ברק בעמ' 646 למעלה, כי משתתף במכרז שמודע לפגם במכרז או במהלכיו, צריך להודיע עליו מבעוד מועד, ואין זה ראוי שינצור אותו בליבו בתקווה לזכות במכרז ורק אם הפסיד במכרז יעורר טענות פגם, שכּן התנהגות כזו חסרת תום-לב. אמנם המשיבה 2 לא הפסידה בהליך אלא זכתה בו, אך היה עליה להודיע דבר קיומו של הפגם שנפל לטענתה בטבלת ההצות בכל הקשור לרכיבי האסקי סמוך לאחר שקיבלה את הטופס, על-מנת שהמשיבה 1 תוכל לשקול את תיקוּנוֹ ולא להמתין לתוצאת ההליך וּלהעלות את טענת הפגם רק כמענה לטענת העותרת שהצעתה שזכתה לא עמדה בתנאֵי ההליך. המשיבה 2 לא עשתה כן ואף לא דרשה הבהרות בעניין זה אלא עשתה דין לעצמה ונקבה במחירים שאינם קשורים לכמות היחידות שנכתבה בטבלה, בניגוד לְמה שעשו העותרת והמשתתפות האחרות בהליך, אשר מילאו בדווקנות וּבקפדנות את כל דרישות ההליך, כפי שבוטאו באופן ברור בטופס הצעת המחיר המתוקנת שצורפה לפניית וַעדת המכרזים. אינני מקבל טענות המשיבות 1 ו-2 כאילו מדובר בעניין של חישוב אריתמטי גרידא. לאור הציון המפורש של הכמויות בצד רכיבי האסקי, כפי שצויינו בצד הרכיבים האחרים, למעט רכיב האיסוף, וּלאור מה שנכתב בסיפא המכתב ששלחה וַעדת המכרזים של המשיבה 1 לעותרת ולמשיבות 4-2, לפיו "השוואת ההצעות המתוקנות תיעשה באמצעות מכפלת הרכיבים שבטבלה במספר היחידות המצויינות ליד לכ רכיב וסיכום כלל הרכיבים האמורים (ללא משקלות נוספים)" (ראה נספח ד' לעתירה), ברור שהעותרת והמשיבות 4-2 היו אמורות לבנות הצעותיהן לגבי כל רכיב בנפרד וּלגבי כלל הרכיבים, בהתחשב בכמות היחידות שבצד כל רכיב. מכאן שמדובר בעניין מהותי שיורד לשורשה של כל הצעה, ולא רק עניין אריתמטי, בין אם המשיבה 2 לקחה על עצמה סיכון, כטענת המשיבה 1, או עשתה לעצמה "ביטוח", כטענת העותרת, שכּן עיקרון השִׁוויון בין המשתתפות בהליך נפגם בצוּרה משמעותית. 18. אין לנתק את ההליך נשוא עתירה זו מפסק-הדין שניתן ב-עת"מ 1201/02, שצורף כנספח ב' לעתירה, שבסופו קבעה כב' השופטת קובו כי: "לאור האמור לעיל, מתבקש, איפוא, ביטולו של המכרז. תוצאה זו של ביטול מכרז איננה בדרך-כלל תוצאה רצויה משום שהיא שׂמה לאל עבודה והשקעות מרובות בהכנת ההצעות וגם עלולה לפגוע בעיקרון הסודיות והשוויון (ראה גם ע"א 5035/98, משהב חברה לשיכון ובנייה פיתוח בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נ"ו(4) 11), אלא כפי שהעלתה העותרת גאודע הייתה לפני אל-על האפשרות לקיים הליך של B&F שלא נשקלה. נכון לדעתי, בנסיבות אלה שהליך זה יישקל זה. ואם לא יינקט ההליך האמור, אין מנוס לדעתי אלא ביטולו של המכרז..." בסיפא עמ' 13 לפסק-הדין, קבעה כב' השופטת קובו: "סבורה אני כי הרעיון לפיו המכרז על תנאיו והערכותיו מחייב שקיפות מירבית ומידע ברור מה הם הקריטריונים החשובים למוציא המכרז ומה הם המשקלות השונים שיהיו כלי עזר לבחירה הזוכה, עולה עם מטרות המכרז הברורות. דהיינו: שוויון הזדמנויות, בחירת ההצעה הטובה ביותר וּבמקרה הספציפי הזולה ביותר וקיום טוהר המידות." לאור הדברים הברורים שנכתבו בפסק-הדין הנ"ל בכֹל הקשור להתנהגותה של המשיבה 2 בקשר למכרז, שההליך נשוא העתירה שבפניי הוא חלופה שנקבעה בפסק-הדין לביטולו (ראה למשל סוף עמ' 15, תחילת עמ' 16, ו-ש' 22-18 בעמ' 17 לפסק-הדין ב-עת"מ 1201/02 הנ"ל), היה על המשיבה 2 לדעת, שיש לקיים את המבוקש בהצעת המחיר המתוקנת כלשונו וּככתבוֹ ללא כל חריגות, גם אם הדבר נראה לה משום חריגה מסמכות, כל עוד לא שׁוּנוּ הדרישות שבטופס. כאשר המשיבה 2 סטתה במפורש מדרישות וַעדת המכרזים בכֹל הקשור למחיר רכיבי האסקי, היא פגעה פגיעה חמוּרה בשוויוֹן ההזדמנויות שצריך להתקיים בין המשתתפות בהליך נשוא העתירה. בנסיבות אלה, וכאשר וַעדת המכרזים עצמה לא ראתה את טופסי ההצעות של העותרת ושל המשיבות 4-2, אין מנוס מפּסילת הצעת המחיר שהגישה המשיבה 2 מטעם זה בלבד. לאור תוצאה זו, אינני רואה צורך לדון בטענת העותרת בסעיף 19 לעתירה בדבר אי-סבירות המחירים שנדרשו על-ידי המשיבה 2 בעבוּר שני רכיבי האסקי. ב. הוספת המילה "שנתי" ליד המילה "סה"כ", והוספת המילים "יצירת תמונה מקובץ" לגבי רכיב ה-ET.. 19. העותרת טוענת כי יש בתוספת הנ"ל שנעשתה בכתב-יד על-ידי המשיבה 2, על טופס הצעת המחיר המתוקנת ששלחה בקשר להליך, כדי לפסול את הצעתה לאור האיסור שהטילה המשיבה 1 במכתבה למשתתפות בהליך, אליה צורף הטופס הנ"ל, להוסיף להצעה הערות או הסתייגויות (ראה נספח ד' לעתירה). העותרת טוענת כי בתוספת המילה "שנתי" ליד המילה "סה"כ" יש כדי לחזק את גישת המשיבה 2 שמחיר רכיבי האסקי הוא קבוע כל חודש וּבתוספת המילים לרכיב ה-E.T., יש משום הסתייגות מדרישות המכרז בקשר לרכיב זה כפי שמופיעות בסעיף 2.5.4 למכרז. גם אם אקבל הסבּרֵיהּ של המשיבה 1 בכֹל הקשור לתוספת המילים הנ"ל לפיהם אין בתוספת כדי לבטא את הסתייגותה של המשיבה 2 מדרישות המכרז, וגם אם אקבל הסבּרהּ של המשיבה 2 כי רצתה להדגיש בתוספת המילים שאין הבדל בין דרישות המכרז לדרישות ההליך, ובין הצעתה כפי שהוגשה בקשר להליך להצעתה שהוגשה לצורך המכרז המקורי, הרי אין בתוספות כדי להוות "הסתייגויות" להצעה, אך יש בהן כדי להוות "הערות" להצעה. מאחר ולא הוּכח כי בתוספות הנ"ל, כאשר הן מהווֹת הערות ולא הסתייגויות, היה כדי להשפיע על תוצאות ההליך ועל זכייתה של המשיבה 2, אין בהן לכשעצמן כדי לגרום לפסילת הצעתה של המשיבה 2, אך יש בהתנהגות המשיבה 2 בקשר לאותן תוספות כדי לחזק דעתי בכֹל הקשור לפסילת הצעתה של המשיבה 2 בגין רכיבי האסקי כאמור לעיל. ג. העדר שיקול-דעת וַעדת המכרזים (להלן: "הוַעדה"). 20. העותרת טוענת בסעיף 22 לעתירה שהוַעדה לא הפעילה שיקול-דעת כלשהו כשהחליטה כי המשיבה 2 היא הזוכה בהליך, שכּן היא לא עיינה בהצעות עצמן ולא דנה בהן במפגש או בשיחת טלפון, אלא רק קיבלה את דירוג ההצעות שעשתה הוַעדה המקצועית בדואר אלקטרוני. העותרת סומכת טענותיה בעניין זה על החלטת וַעדת המכרזים, שצורפה כחלק מנספח י"א לעתירה, והיום היא נתמכת בסעיף 16 בתגובתה של המשיבה 2 לפיהן בידי כל חבר וַעדה היו מסמכי המכרז, נוסח הבקשה להצעות במסגרת ההליך והוא קיבל בדואר אלקטרוני את המלצת הוַעדה המקצועית ואת טבלת ההשוואה בין ההצעות. באם נזקק חבר הוַעדה לצורך החלטתו, שהיא תוצאה של השוואה פשוטה בין 4 הצעות, היה יכול לקבל הבהרות ולבקש לקיים דיון. תגובה זו של המשיבה 1 סותרת את תגובת המשיבה 2 בסעיף 39 לפיה חזקה על חברי וַעדת המכרזים שקיבלו לידיהם את כל המסמכים שנחוצים להם לגבש עמדתם. לאור השינויים והתוספות בהצעת המחיר המתוקנת שהגישה המשיבה 2, מן הראוי היה שגם חברי הוַעדה יעיינו בהצעות עצמן ויקחו בחשבון, בין יתר השיקולים, את השניויים והתוספות הנ"ל. המשיבה 1 לא פירטה בתגובתה, מטעמים השמורים עימה ולמרות שהדברים נמצאים רק בידיעתה, אֵילו מסמכים היו בפני חברי הוַעדה המקצועית כאשר שִׁקללה את ההצעות ודירגה אותן. גם אם אניח לטובת המשיבות 1 ו-2 שחברי הוַעדה המקצועית עיינו בהצעות ששלחו לוַעדה העותרת והמשיבות 4-2 היה עליהם להעביר את ההצעות עצמן, ולא רק את טבלת ההשוואה ביניהן, על-מנת שחברי הוַעדה יעמדו על השינויים והתוספות בהצעתה של המשיבה 2 ועל-מנת שיכריעו בין ההצעות בהתחשב באותם פגמים שנפלו בהצעתה של המשיבה 2 כמתואר לעיל. משחברי וַעדת המכרזים לא עיינו בהצעות עצמן נפל פגם משמעותי בעבודתם וּבתוצאה אליה הגיעו לפיה זכתה משיבה 2 בהליך, אשר התבססה על כך שההצעה שהגישה הייתה ללא כל פגם שיש בו כדי לפסול את הצעתה. סיכום. 20. אני מקבל את העתירה, וּמצהיר כי הצעת המשיבה 2 פסולה והכרזתה כזוכה בהליך של Best & Final שנערך על-ידי המשיבה 1 בטלה. אני מכריז על העותרת כזוכה במכרז ק/17/2001 שעניינוֹ "מתן שירותי סריקת כרטיסים ושירותים נִלווים" בהתאם לתנאֵי המכרז וההליך. כל אחת מהמשיבות 1 ו-2 תשלם לעותרת הוצאות ושכר-טִרחת עו"ד בסכום של 20,000 ש"ח כולל מע"מ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. מכרז