מספר מצילים - מקומות רחצה

פסק-דין השופטת ד' ביניש: עתירה זו הוגשה כנגד החלטת המשיב 1 (להלן: שר הפנים) לתקן את צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), התשכ"ז-1965, באופן שמספר המצילים הדרושים לאיוש תחנת הצלה גדולה הופחת משלושה לשניים. מאז הגשת העתירה עברה ההחלטה נשוא העתירה גלגולים לא מועטים. העתירה הוגשה ביום 24.5.04 וביום 14.6.04 הוגשה תגובתו המקדמית של שר הפנים, בה נטען, בין היתר, כי העתירה התייתרה נוכח העובדה ששר הפנים בחן את עמדתו בשנית והחליט להפחית את מספר המצילים הדרושים לאיוש תחנת הצלה גדולה משלושה לשניים רק בתחנות הצלה המצוידות באמצעי בטחון נוסף, כגון אופנוע-ים. כן נטען כי דין העתירה להידחות על הסף נוכח העובדה כי העותרים לא צרפו כמשיבות לעתירה את הרשויות המקומיות אשר עשויות להיפגע מהחלטת בית המשפט. ביום 22.6.04 הודיעו העותרים לבית משפט זה כי הם עומדים על עתירתם. ביום 24.6.04, בעת הדיון בעתירה, ניתן צו על-תנאי המורה לשר הפנים ליתן טעם מדוע לא יחזור בו מתיקון הצו נשוא העתירה. כן ניתנה לעותרים שהות של שלושה ימים לתקן את עתירתם ולצרף כמשיבות לה את מרכז השלטון המקומי, את עיריות תל-אביב-יפו, חיפה, ראשון-לציון, אשקלון, אשדוד וכן כל רשות מקומית אחרת שפעילים בחופי הרחצה בה אופנועי-ים. העתירה המתוקנת הוגשה ביום 28.6.04, כאמור בהחלטת בית המשפט. בתשובתה לעתירה המתוקנת, הודיעה באת-כוח המדינה כי שר הפנים החליט על הקמת ועדה בינמשרדית מקצועית (להלן: הועדה), אשר תמליץ בפניו על מספר המצילים הנדרש בתחנות הרחצה, וביקשה מבית משפט זה לאפשר לשר הפנים להגיש תצהירי תשובה לעתירה לאחר שתימסרנה המלצות הועדה. בדיון שהתקיים בעתירה בבית משפט זה ביום 8.9.04 הודיעה באת-כוח המדינה כי הועדה סיימה את עבודתה וביקשה ליתן לשר הפנים שהות של שבועיים נוספים להגשת תצהיר עדכני מטעמו, על מנת ללמוד את המלצות הועדה - המפורטות במסמך רחב היקף המונה עשרות עמודים - ולגבש את החלטתו הסופית. כן הצהירה באת-כוח המדינה - בהסכמת כל המשיבים - כי לעת הזאת לא יחול שינוי במצב בפועל כפי שהיה בטרם הוצא הצו נשוא העתירה וכי החופים המוכרזים ימשיכו לעמוד בתקן של שלושה מצילים עד לקבלת עמדתו של שר הפנים, כפי שתגובש לאחר לימוד המלצות הועדה. נוכח הצהרה זו, ובהתאם לבקשת באת-כוח המדינה, ניתנה לשר הפנים אורכה להגשת תשובתו המעודכנת עד ליום 10.10.04. בתשובתו המעודכנת הודיע שר הפנים לבית המשפט כי החליט לאמץ את קביעת הועדה, לפיה, ככלל, מספר המצילים בתחנה יעמוד על שלושה, אולם בנסיבות מסויימות תתאפשר הפחתה של מספר המצילים, נוכח המלצת הועדה לשנות את תפיסת ניהול חופי הרחצה מתפיסה המבוססת על התחנה הבודדת לתפיסה של ניהול רצועת החוף בשלמותה. כן ציין שר הפנים כי ביקש הבהרות מהועדה באשר לשאלה האם משטר של ניהול רצועת החוף בשלמותה, יאפשר קיומן של שתי תחנות הצלה סמוכות זו לזו הפחתה בתקן המצילים, באורח קבע או לפרקי זמן מסויימים. בתצהיר התשובה, החתום בידי שר הפנים, הצהיר השר כי במשרד הפנים ייעשה מאמץ להשלים את עבודת המטה ואת הבחינות הנדרשות לביצוע שינוי חקיקה עד לפתיחתה של עונת הרחצה הבאה. תשובתו זו של שר הפנים, שנתמכה בתצהיר, הוגשה לנו בסמוך לתום עונת הרחצה, וכאמור הלכה למעשה חזר בו שר הפנים בעונת הרחצה שחלפה מהכוונה ליישם את הצו שפרסם. כמו כן, על פי הצהרת שר הפנים בפנינו, הצו נשוא העתירה, במתכונתו המקורית, יבוטל. עם ביטול הצו קיבלו העותרים את מבוקשם בעתירה ובכך עתירתם מוצתה. על אף האמור, ביקשונו העותרים בהודעה מיום 25.10.04 כי העתירה תיוותר על כנה. לא ראינו להיעתר לבקשה זו שכן אם הצו החדש, אשר יש בכוונת שר הפנים לפרסם בטרם פתיחת עונת הרחצה הבאה, לא יניח את דעתם של העותרים, טענותיהם שמורות להם לשוב ולפנות לבית משפט זה בעתירה חדשה כנגד הצו שיפורסם. נעיר בענין זה עוד כי התחייבותו של השר לפנינו שלא לחדש את הצו נשוא העתירה עומדת בעינה גם עם חילופי השרים במשרד הפנים; מכל מקום, אם תינתן החלטה חדשה, כאמור בתצהירו של שר הפנים מיום 10.10.04, אשר בה יופחת תקן המצילים בדרך כלשהי, תינתן החלטתו של השר בעוד מועד ולא יאוחר מ-30 ימים לפני תחילת עונת הרחצה של שנת 2005, כדי לאפשר לעותרים להשיג עליה ואם ימצאו לנכון לשוב ולעתור לבית משפט זה. העתירה התקבלה, איפוא, בכל הנוגע לסעד המבוקש כי השר יחזור בו מהצו המקורי. בהתחשב בכך שהעתירה היא שהביאה להקמת הועדה ולביטול הצו שהוציא שר הפנים, ישאו המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר טרחת עורך דינם בסכום כולל של 20,000 ש"ח. חוף היםמקומות רחצהמצילים