שכר טרחה בתביעת רשלנות נגד רואי חשבון

פסק דין 1. ראשיתו של ההליך בתביעה בסדר דין מקוצר שהגיש התובע כנגד הנתבעים ועניינה תשלום שכ"ט בתביעת רשלנות כנגד רו"ח ויצוגה של הנתבעת בתביעה שהגיש נגדה רואה החשבון בביהמ"ש השלום בירושלים. בתאריך 29.10.00 נחתמה התחייבות לשלם שכ"ט בשיעור של 22% + מע"מ מכל סכום שיתקבל בתביעת הנזיקין ובהתחשב בתביעת הנזיקין סוכם על שכ"ט בתביעת רואה החשבון בסך של 600$ + מע"מ עבור כל ישיבה בביהמ"ש. לאחר שהתגלו בין הצדדים חילוקי דיעות נדרש התובע להעביר את כל התיקים המטופלים על ידו לעו"ד חי מיכאל, מכתב מיום 8.6.04. עקב כך נאלץ התובע להתפטר מייצוג והודיע במכתב מיום 13.9.04. עו"ד מיכאל חי המשיך בטפול המשפטי והושג הסכם בהליך של גישור ועל כן תובע התובע שכר מוסכם מכח הסכם שכר טרחה, על בסיס סכום הפשרה. 2. בבקשה למתן רשות להגן נטען שאין יריבות עם הנתבע והסכם שכ"ט נערך עם הנתבעת בלבד. נטען כי התובע התנהל ברשלנות ועקב מחדליו הייתה תביעת הנזיקין נדחית, ומשנקבע שכרו על בסיס הצלחה אין הוא זכאי לשכר כלשהו. התובע לא הודיע לביהמ"ש בתיק הנזיקין כי חדל לייצג, לא הוגשו תצהירי עדות ראשית וביהמ"ש יכול היה לדחות התביעה או לחייב בהוצאות כבדות ולבסוף נדחה הדיון תוך חיוב הנתבעת בתשלום הוצאות בסך 1,500 ₪. לבסוף טוענים הנתבעים לקיזוז נזקים שנגרמו להם ממעשיו ומחדליו של התובע שסכומם גבוה מסכום התביעה. 3. בדיון מיום 7.6.06 הסכימו הצדדים להעמיד את עילת התביעה על שכר ראוי באופן שיוגשו תצהירים אשר יתייחסו לשכר הראוי והתובע יפרט את השכר שהוא סבור שמגיע לו עבור פעולותיו אותן יפרט בתצהיר. כן הוסכם כי לא תידון טענת הקיזוז של הנתבעים ואת נזקיהם יוכלו לתבוע בתביעה נפרדת, ללא קשר לתביעה זו. כן הודיעו בעלי הדין על הסכמה לפיה עילת התביעה כנגד הנתבע תחשב כערבות אישית לחובה של הנתבעת ורק אם לא תשלם הנתבעת את שייפסק נגדה יהיה על הנתבע לשלם מכוח ערבותו האישית. 4. ב"כ הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית ובדיון מיום 5.7.06 הסכימו לוותר על חקירות נגדית והגישו סיכומים בעפ"ה ובכתב. אין ספק כי הנתבע הפסיק את הייצוג המשפטי עפ"י מכתבו מיום 8.6.04. לקוח רשאי להודיע על הפסקת הייצוג המשפטי שכן מדובר בשרות הדורש אמון אישי, ואולם במקרה כזה יש לפסוק לעורך הדין שכר ראוי עבור פעולותיו המשפטיות, עד למועד הפסקת הייצוג. במכתב האמור אף נכתב: "כמוכן ביקש מרשי כי תערך עימו ישירות התחשבנות בעניין התיקים דלעיל". כלומר גם הנתבע הבין, באותה עת של הפסקת הייצוג, כי עליו לשלם לתובע לאחר התחשבנות ולא טען לקיזוז או לתביעה שכנגד. התחשבנות לא נערכה וכך הגיעו הצדדים לביהמ"ש בתביעה המצריכה עתה לפסוק שכר ראוי. 5. עבור הייצוג בתביעתו של רו"ח סבור התובע כי השכר הראוי הינו השכר המוסכם, 600$ + מע"מ עבור ישיבה אחת בביהמ"ש השלום בירושלים. מפרוטוקול הדיון עולה כי התקיימה חקירה של הנתבע ורק בסיום החקירה הוחלט לעכב המשך ההליכים עד לסיום התביעה הנזיקית של הנתבעת כנגד רואה החשבון. עוד מתברר כי התובע הכין את הבקשה למתן רשות להתגונן שכללה גם עתירה בעניין סמכות השיפוט המקומית וכאמור הופיע בישיבה אחת. אני סבור כי הסך של 600$ ומע"מ הינו שכר ראוי לפעולות שפורטו לעיל, ולכן אני מחייב את הנתבעים (עפ"י ההסדר) לשלם לתובע סך של 2,700 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. 6. לגבי התביעה הנזיקית של הנתבעת כנגד רו"ח המצב מורכב יותר. התובע ועו"ד חוטבא מפרטים בתצהיריהם פעולות שביצעו והליכים שנקטו, לרבות הגשת התביעה, קיום מספר ישיבות בביהמ"ש, קיום שני ישיבות גישור, פגישה עם מומחה, הליכים מקדמיים של גילוי מסמכים, התכתבויות. התובע טוען כי התקיימו למעלה מעשרה דיונים בכל הערכאות, לרבות בגישור אך לא טרח לפרט ואף לא צירף פרוטוקולים של אותן ישיבות בסיכומיו בעל פה טען התובע כי התקיימו שתי ישיבות של קדם משפט וישיבת תזכורת אחת. 7. הנתבעים טוענים כי התקיימו רק שתי ישיבות קדם משפט וישיבה נוספת בה התפטר התובע מייצוג. בסיכומיו מרחיב ב"כ הנתבעים, שלא לצורך, לעניינים אשר הוחלט כי לא ידונו בתביעה זו והושארו לתביעה נפרדת של הנתבעת כנגד התובע, ולכן טענות בדבר רשלנות וגרימת נזקים אינן רלוונטיות לפסיקת השכר הראוי. 8. מסתבר כי לכל היותר התקיימו שתי ישיבות גישור, שתי ישיבות קדם משפט ענייניות וישיבה נוספת בה הודיע התובע על התפטרותו. כמו כן יש להביא בחשבון בעת פסיקת השכר הראוי את הגשת כתב התביעה והצורך ללמוד את הסוגיות לצורך הגשת התביעה וכן הקשר עם המומחה שאמור היה ליתן סיוע מקצועי לתביעה. השכר הראוי הכולל עבור הטיפול בתביעת הנזיקין יעמוד ע"ס 22,500 ₪ בתוספת מע"מ. 9. לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 25,200 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 26.1.06 ועד לתשלום בפועל. באם לא ישולם סכום זה ע"י הנתבעת עד ליום 20.8.06 תחול חובת התשלום גם על הנתבע מכוח ערבותו. בנסיבות העניין, ההסדר הדיוני והתוצאה הסופית, ישא כל צד בהוצאותיו. מיסיםרשלנותשכר טרחהרואה חשבון