עתירה נגד פיטורים של עורך דין

החלטה המערער בעע"מ 471/05 - עו"ד והמערערים בעע"מ 661/05 - חברי המועצה המקומית אעבלין עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים. המערער עתר כנגד פיטוריו מתפקיד יועץ משפטי, על פי הסכם העסקה שערכו עמו לפני שנים, ראש המועצה המקומית אעבלין בתנאים מפליגים ויוצאי דופן, ואשר לטענתו אושר מחדש על ידי ראש המועצה החדש; כן עתר כנגד מינוי יועץ משפטי אחר תחתיו. חברי המועצה התמקדו במינוי אחר שעשה ראש המועצה המקומית בו מינה את עורך דינו הפרטי כחבר ועדת הפיטורין. בינתיים, עקב בעיות קשות בתפקודה של המועצה המקומית ועימות בינה לבין ראש המועצה, על רקע קריסה כלכלית וסרוב לאשר תכנית הבראה, נקט הממונה על המחוז צעדים שונים, ועל-פי הסמכות הנתונה לו בסעיף 36(א) לפקודת המועצות המקומיות, הוא אף חתם חוזה עם יועץ משפטי אחר למועצה, הוא המשיב 16 בעע"מ 471/04 והמשיב 9 בעע"מ 661/05 - עו"ד זכי כאמל. העתירה שהגיש המערער נדחתה מטעמים של אי-נקיון כפיים, אי-גילוי עובדות וכן לגופה. בית המשפט קבע שהמערער ניצל את המצב הכספי הקשה של המועצה, דרש תשלום חובות מהעבר בשל המשך עבודתו, ולפיכך קבע כי רשאי היה הממונה על המחוז להפעיל את שיקול דעתו ולמנות עורך דין אחר למועצה, והחלטתו היתה סבירה כדי לקדם את תכנית ההבראה. את עתירת חברי המועצה דחה בית המשפט לעניינים מינהליים, בשל שיהוי בהגשתה. בערעורים המתבררים כיום לפנינו התגלתה תמונת מצב עגומה וקשה. לא ראינו כי יש כללים הולמים למינוי יועץ משפטי חיצוני לרשות מקומית. חוזה העסקה שנחתם עם המערער הוא על פניו, בלתי-ראוי מבחינת תנאי העסקתו המופלגים על חשבון קופתה הריקה של המועצה. כן התברר שהמערער טען כי הסכומים שהובטחו לא שולמו לו ואין פלא. מנגד מינה הממונה על המחוז עורך דין אחר, והפרוצדורה שננקטה כדי למנותו אף היא תמוהה על פניה, ולא ברור מדוע ואיך נבחר, ואיך נקבעו תנאי העסקתו. מהנסיבות החמורות שהתגלו בפנינו עולות שאלות רבות וקשות, הן ביחס לעבר והן ביחס להווה. עתה נמסר לנו כי מתגבשות הנחיות במשרד הפנים לשם קביעת הדרכים להעסקת יועצים משפטיים, על-פי סעיף 36(א) לפקודת המועצות המקומיות, מקום שאין חובה להעסיק יועץ משפטי פנימי. עוד התברר לנו כי המצב במועצה המקומית אעבלין טרם הוסדר. יש ועדת חקירה לגבי תפקודה, ועד היום לא מומשה תכנית ההבראה שלשם קידומה מונה עו"ד כאמל. לכל אלה יש להוסיף כי הממונה על המחוז פעל לכאורה בענין זה על פי סמכותו לפי סעיף 36 לפקודת המועצות המקומיות, אך לא טרח למלא אחר דרישות הסעיף ואף לא הגביל את תפקוד היועץ המשפטי שמונה לפעולות הנדרשות לשם מימוש תכנית ההבראה. אוסיף עוד כי ספק בעינינו אם סעיף 36 הנ"ל הינו בסיס מספיק למינוי יועץ משפטי, להבדיל מפעולה למילוי חובה קונקרטית. אשר על כן, אנו מבקשים לקבל תוך 60 ימים את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ביחס לפרשה שנחשפה בפנינו, וכן את עמדתו ביחס לאופן בו היה על הממונה על המחוז למנות את היועץ המשפטי למועצה. בתקופת הביניים, עו"ד כאמל ימשיך בתפקידו ולא ניתן צו עיכוב כפי שנתבקשנו עד להכרעה בערעורים. לאחר קבלת תשובת היועץ המשפטי לממשלה, נקבע את המשך הדיון בערעורים. פיטוריםעורך דין