צו עשה נזילה נזילה מהשכן אשר מסרב לתקן

##להלן פסק דין בנושא הוצאת צו עשה בגין נזילה מהשכן שסרב לתקן:## דירתם של התובעים ממוקמת, בדיוק, מתחת לדירתם של הנתבעים בבית משותף הנמצא בכרמיאל. הבית המשותף מורכב משתי קומות, בכל קומה שתי דירות וכאמור דירת הנתבעים נמצאת ובנויה מעל דירת התובעים. המחלוקת הטעונה הכרעה במסגרת תובענה זו היא באם נזילת המים הקיימת בתקרת דירת התובעים מקורה מדירת הנתבעים ועקב צנרת לקויה הנמצאת באותה דירה או שהנזילה, אם בכלל, אינה קשורה כלל לדירת הנתבעים, כי אם היא ממי גשם, מהצנרת והרכוש המשותף של הבית המשותף, או מקורה בשינויים מבניים שהתובעים ביצעו בדירתם. ##התובענה, ראיותיה וטיעוניה:## נטען בכתב התביעה כי מזה מספר שנים קיימת בדירתם נזילות מים, רטיבות, טחב ועובש, אשר מקורם בדירת הנתבעים, כאשר אותם נזילות וטפטופים גרמו להם לנזקים רבים והצריכו מדי פעם, הצבת דליים לשם קליטת המים המטפטפים, כך שמגוריהם בדירה, כמו גם מגורי שוכרים אחרים הפכו לקשים ובלתי נסבלים. התובעים הוסיפו וטענו כי בדקו את מקור הנזילות, גם על ידי מומחים במקצוע ונוכחו לדעת כי מקור הנזילות הוא מדירת הנתבעים. התובעים הוסיפו וטענו כי פנו לחברת הביטוח, אשר ביטחה את דירתם, וזו, לאחר בדיקת מומחה לדבר, קבעה כי מקור הנזילה הוא מדירת הנתבעים, כך שחברת הביטוח שלהם מיאנה לפצות בגין נזקיהם לרבות תיקון הליקויים והנזקים. התובעים הוסיפו וטענו כי פנו אל הנתבעים על מנת לתקן מקור הנזילה בדירתם, אך ללא הועיל. ##מכאן ביקשו התובעים את הסעדים הבאים:## קבלת צו עשה המחייב את הנתבעים לתקן מקור הנזילה, לרבות זיפות ואיטום על ידי בעלי מקצוע, שימנע כל נזילת מים או גרימת טחב. פיצויים כספיים בהיקף של 50,000 ₪ הכוללים תיקון נזקים בדירתם, אובדן הכנסות משכירות בעבר ובעתיד שהיו להם וכן עבור עוגמת נפש ואי נוחות. ##מטעם התובעים הוגשו הראיות וחוות הדעת כדלקמן:## עדות התובעת מס' 1. חוו"ד י.ג.ה. שמאים אשר בה צויין: "קיימת נזילת מים מהצנרת מכיוון חדר האמבטיה של הדירה הממוקמת בקומה א'". עפ"י אותה חוות דעת עלות התיקונים, ליום מתן חווה"ד - 5/2/08, הוא בסך של 1,200 ₪. כן צורפו מסמכים ומכתבים שונים, של חב' כלל, וכן בעלי מקצוע מטעמה לפיה מקור הנזילה הוא בדירת הנתבעים, כך שנדחתה בקשת התובעים לקבל פיצויים מחב' כלל. ##ההגנה וראיותיה:## הנתבעים, משפחת עמר, הגישו כתב הגנה אשר בו הכחישו את הנזילות והנזקים וטענו כי באם כאלה קיימים, הם אינם קשורים כלל וכלל לדירתם ולצנרת שבה, כי אם הדבר נובע ממי גשמים וכן משינויים מבניים, לרבות הריסת קירות שנעשו על ידי התובעים לתכלית חלוקת דירתם לדירות משנה שישמשו לשכירות, שלא כדין, כך שאין להם להלין אלא על עצמם. הנתבעים הכחישו את תוכן חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה וביקשו לחקור את נותן תוכנה. הנתבעים הוסיפו וטענו, במסגרת דיון בבקשה לקבלת סעד זמני, כי הם הזמינו עפ"י הצעת ביהמ"ש, בעל מקצוע אמין לשם בדיקת הטענה שמא הנזילות אכן מקורם בדירתם, אך אותו בעל מקצוע קבע כי מקור הנזילות הוא במי הגשמים. מטעם הנתבעים הוגש תצהיר עדות ראשית של הנתבעת מס' 1 אשר אליו צורפו התכתבויות עם הרשות המקומית וכן מכתבי בעל מקצוע אשר בדקו את דירתם. כן מטעם הנתבעים הוגשה חוות דעת מקצועית של "המייפה" קלדרון ובניו בע"מ, המומחה לעניין איבחון נזקי צנרת, אשר בה צוין כי אכן קיימת רטיבות בתקרת דירת התובעים וקבע: "הרטיבות מגיעה מ: - לא נמצאו נזילות ממערכת המים בדירה (דירת הנתבעים - ס.ז). - חדירת מי גשמים ממוקדים שונים מקירות חיצוניים. המלצות לביצוע: ביצוע עבודות איטום במקומות שונים, בהיקף הבית על ידי קבלן לעבודות איטום". ##דיון והכרעה:## לאור המחלוקת בין הצדדים והמומחים מטעמם, החלטתי, ביום 28/10/08, למנות מומחה מטעם ביהמ"ש, מהנדס - שמאי מר דן ברלינר, לשם בדיקת הבית המשותף וקביעת ממצאים לעניין המחלוקות שבין הצדדים. כן קבעתי כי המומחה הנ"ל יוכל להיעזר בבעלי מקצוע שונים, ככל שהוא יימצא לנכון. אכן מר ברלינר ביקר בבית המשותף, בדירות שני הצדדים, פעמיים, ונתן חוות דעת מיום 7/1/09 אשר בה קבע: "המסקנה הסבירה היא כי בדירת עמר (הנתבעים - ס.ז.) קיימת דליפה, מצנרת הביוב העוברים ברצפת חדר הרחצה, בשלב הזה אין מנוס אלא לפרק את רצפת חדר הרחצה שבדירת עמר, לחדש את צנרת הביוב העוברת ברצפה, לאטום היטב את רצפת החדר ואת החבורים השונים". כן ציין המומחה כי קיימת רטיבות בתקרת חדר הרחצה בדירת התובעים וכן בשני חדרים נוספים. המומחה גם נתן תשובות לשאלות הבהרה של ב"כ שני הצדדים ובהם קבע כי עלות התיקונים בדירת התובעים, לאחר הפיתרון של בעיית הרטיבות, היא בסך של 4,500 ₪ + מע"מ, משך העבודה היא כעשרה ימים וכי דירת התובעים ראוייה למגורים, אך נגרמת בה אי נוחות בשימוש. ב"כ הצדדים, בעיקר הנתבעים, לא השלימו עם ממצאי מומחה ביהמ"ש כך שהיה צורך לשמוע ראיות בתיק לרבות מומחה ביהמ"ש. המומחה אכן נחקר על תוכן חוות דעת אך נישאר עומד מאחוריה, אם כי אישר כי קיימת בדיקות יותר מתקדמות לשם גילוי הנזילה, אם כי לא ראה אותן כנחוצות לאור כך שמדובר בנזילה פשוטה. אין חולקין כי קיימת רטיבות בתקרת דירת התובעים. הדבר משתקף בשתי חוות דעת של הצדדים, ובתמונות שהוצגו רואים כי הטחב והעובש (תמונות ב/1 וב/2) הינו רב. יחד עם זאת, הינני בדעה כי היתר גוזמא לא מועטה עת נאמר כי מדובר ממש בטפטוף. כן, מהחומר שהוצג בפניי, גם אליבא מסמכי התובעים עצמם, עולה כי אכן דירת התובעים פוצלה למספר יחידות דיור לשם כך נעשו בה שינויים מבניים כאלה או אחרים. יחד עם זאת, הינני סבור כי יש להעדיף ללא היסוס את חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש, אשר כתב כי מקור הרטיבות בתקרת דירת התובעים הוא בדליפה, כנראה קלה, בצנרת הביוב שלמעלה בדירת הנתבעים. מומחה ביהמ"ש - מר ברלינר - הינו מומחה ניטראלי, גם אמין ומהימן והינני סבור כי הוא עשה כל הבדיקות הנדרשות על מנת להגיע למסקנה כי מקור הטחב והרטיבות בתקרת דירת התובעים היא אותה נזילה אשר בצנרת הביוב בחדר הרחצה של דירת הנתבעים. לפיכך, הינני מאמץ את מסקנות המהנדס מר ברלינר כנכונות. לא יכולה להיות מחלוקת כי בעל דירה בבית משותף חייב להחזיק את דירתו באופן שלא ייגרם נזק לדירה אחרת הנמצאת מתחתיו או לידו. הדבר מתחייב הן מהוראות חוק המקרקעין, מתקנון הבית המשותף ומפקודת הנזיקין. לפיכך, הינני קובע כי אסור לנתבעים לאפשר המשך נזילת המים מצנרת ביתם כך שהיא תחלחל לתקרת דירת התובעים ובגין כך התובעים זכאים לקבל צו עשה המונע מפגע או מטרד כזה. ##גובה הנזקים:## התובעים חישבו נזקיהם וטענו לנזקים בהיקף של 50,000 ₪. בכתב התביעה המקורי טענו לנזקים לא סופיים בסך של 7,200 ₪. מומחה מטעמם העריך עלות תיקון נזקי הטחב והעובש בסך של 1,200 ₪. מומחה ביהמ"ש העריך את עלות התיקונים בבית התובעים בסך של 4,500 ₪ + מע"מ. כן אינני סבור כי התובעים הצליחו להוכיח הפסדי הכנסה, בגין חוסר יכולת להשכיר את דירתם או חלק ממנה לאחרים. גם המומחה מטעם ביהמ"ש קבע כי דירתם אכן ראויה לשימוש חרף העובש והרטיבות אם כי קיימת אי נוחות בגין כך. לפיכך הינני מעריך את נזקי התובעים בגין עוולת רשלנות או הפרת חובה חקוקה מצד הנתבעים נכון להיום כדלקמן: 5000 ₪ - (כולל מע"מ) עבור תיקון נזקי הרטיבות. 4000 ₪ - עבור אי נוחות ועוגמת נפש. לפיכך, סה"כ הפיצויים המגיעים לתובעים הם בסך 9000 ₪ נכון להיום. ##התוצאה:## הינני מקבל את התובענה ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, כדלקמן: לבצע תיקון צנרת הביוב אשר בחדר הרחצה אשר בדירתם ברח' יערה 16/10 כרמיאל, לרבות איטום הרצפה, הכול עפ"י הנחיות והדרכת המומחה מר דן ברלינר, כך שלא תיוותר כל נזילה מאותו חדר רחצה לתקרת דירת התובעים אשר מתחת. ביצוע התיקונים כנ"ל יבוצע לא יאוחר מאשר 60 יום מהיום. לשלם לתובעים פיצויים בסך של 9000 ₪ כאשר סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. לשלם לתובעים הוצאות המשפט בסך של 2,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪ + מע"מ נכון להיום. נזקי מיםנזילהצוויםצו עשה