צו פינוי אשפה

הוגשה בקשה להוציא צו המחייב חברה העוסקת בפינוי אשפה להמשיך לפנות אשפה. להלן חלטה בבקשת צו פינוי אשפה: החלטה 1. המבקשת - רשות מקומית שאושרה לגביה תכנית הבראה כמשמעות המונח בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה) התשס"ד-2004 (להלן: "תקון 31"). המשיבה - חברה העוסקת בפינוי אשפה מתחומי רשויות מקומיות בין בעצמה ובין ע"י קבלני משנה מטעמה. 2. בין הצדדים נחתם ביום 1.4.03 הסכם בו התחייבה המשיבה לאסוף ולפנות פסולת וכן נקיון כבישים בתחומי המבקשת (להלן: ההסכם). עפ"י הוראות פרק ז' להסכם הוא תקף עד ליום 1.4.2006 עם זכות ברירה למבקשת להאריכו לשנתיים נוספות [סעיף 26 (ג) לחוזה]. 3. המבקשת נקלעה לקשיים כספיים לא מבוטלים וכיום חלות עליה הוראות תקון 31 הנ"ל ואין חולק כי היא חבה למשיבה סכומים לא מבוטלים הנעים בין 320,000 ש"ח עפ"י שיטת החישוב של המבקשת לבין 1,000,000 ש"ח לשיטת המשיבה. 4. עקב הקשיים הכספיים הנ"ל החליטה המשיבה לחדול מאיסוף האשפה בתחומי המבקשת משום שלטענתה חובות המבקשת כלפיה מגדילים את חובותיה של המשיבה כלפי עובדיה, ספקיה ובנקאי או בנקאים שלה כך שבמצב הנוכחי מממנת המשיבה את המבקשת ללא כל תמורה. 5. בבקשה שלפני עותרת המבקשת להוציא צו המחייב את המשיבה להמשיך את פעילותה בתחומי המבקשת ולהעניק לתושבי המבקשת את שירותיה כמימים ימימה. בדיון שהתקיים לפני ביום 7.11.04 הודה ב"כ המבקשת כי אין למרשתו כל טענה לגבי טיב השירות שהוענק לה - נהפוך הוא הדבר. לבד מהפן האנושי הכרוך בקיום התחייבותה של המשיבה כלפי המבקשת, בקש ומבקש ב"כ המבקשת להתחשב בכך שתושביה של המבקשת רובם ככולם מוסלמים ובכך שאנו מצויים בסופו של חודש הרמאדן ועל סיפו של עיד אל פיטר העתיד לחול בתחילת השבוע הבא. ב"כ המבקשת בקש ממני ובעיקר מב"כ המשיבה ארכה עד תום החג, מיד לאחריו יתכנסו הצדדים ובמו"מ כן ומשותף יחליטו על המשך דרכם. 6. ב"כ המשיבה צרף לעיוני העתקי מכתבים מאז יום 14.7.04 ועד ליום 2.11.04 מהם עולה נסיונות חוזרים ונשנים שלה להגיע להסדר כספי נאות וסביר ואלו המבקשת "משכה אותה באף" לטענת המשיבה, עד כי לא נותרה ברירה לאחרונה אלא לשלוח את המכתב נושא תאריך 2.11.04 בו היא מודיעה למבקשת על בטול ההסכם וכי בדעת המשיבה לפעול בכל דרך חוקית לגביית חובה ומניעת יצירתו של חוב חדש. 7. ב"כ המבקשת מפנה להוראת ההסכם אשר נוסח ע"י עו"ד מטעמה של המשיבה והוא מפנה בעיקר להוראות סעיף 16 הקובע לאמר: "מוסכם על הצדדים כי העבודות נשוא חוזה זה מהוות שירות ציבורי ממדרגה ראשונה שמטרתן לשמור על בריאות הצבור, לכן, הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את העבודות בשום שלב שהוא בתקופת חוזה זה ומכל סיבה שהיא לרבות במשך הליכי בוררות - ללא קבלת הסכמת ראש המועצה בכתב ומראש". אין חולק כי ראש המועצה לא נתן הסכמתו לא מראש לא בדיעבד, לא בכתב ולא בע"פ, להפסקת פעילותה של המשיבה בתחומי המבקשת. 8. מדברי המבוא להצעת החוק שממנה צמח תקון 31 עולה כי נוכח מצבן הפיננסי הקשה של רשויות מקומיות בדומה למבקשת, נחלץ המחוקק לעזרתן והקפיא כל פעילות שיש בה כדי למוטטן וכעת הן במצב דומה לחברה בקשיים (ראו הצעות חוק - הממשלה 108 מיום 7.6.04 עמ' 496). לבד מהנושא המתוקשר של שכר עובדי הרשויות נסה המחוקק לאפשר פעילות שוטפת של הרשויות במה שמכונה בתקון 31 בסעיף 31 ה' "הוצאות חיוניות" הכולל, על פי ההגדרה, בין השאר הוצאות לפנוי אשפה. 9. א. מעיון בהצעת החוק ובתקון 31 חולקה תקופת הבראה של רשות בהבראה לשלוש תקופות משנה והן: תקופה ראשונה - תקופה של שלושה חודשים מיום אישור ההבראה ע"י שר הפנים. תקופה שניה - תקופה של שלושה חודשים מיום תום התקופה הראשונה. יתרת תקופת ההבראה. ב. בתקופה הראשונה חייב גזבר הרשות לפתוח חשבון מיוחד אליו מנותבות כל הכנסות הרשות ומחשבון זה יש לשלם הוצאות חיוניות בהן נכללת ההוצאה לשרותי אשפה ראשונה (סעיף 31 ח (ד) (1) במדרג ההוצאות עפ"י סדרן וזאת עוד לפני התשלומים להחזרת אשראי סעיף 31 ח (ד) (2) ותשלומי שכר לעובדים ולגמלאים סעיף 31 ח (ד) (3). לטעמי, לא במקרה דירג המחוקק את ההוצאות המנויות בכל אחד מס"ק של סעיף 31 ח (ד) כפי שדרג, משום שהלך על פי התכלית החקיקתית בכל התקון: לממן את ההכרחי ביותר, החיוני ביותר - במדרג יורד. לדוגמא: אם נשלם לבנק נותן אשראי תחילה ואח"כ למפנה האשפה או נותן שירותי כיבוי, החובות יפרעו אך תושבי הרשות יסבלו ממגפות או רכושם יכלה בשריפה כזו או אחרת. אכן, מוטב היה אם בסיפא לשורת הפתיחה של סעיף 31 ח (ד) היה נאמר: "הכספים בחשבון מיוחד ישמשו לאלה בלבד על פי הסדר הבא" דבר זה לא נעשה, אך עדיין מנקודת מבט של התכלית החקיקתית וקריאה של הסעיפים לגופם ולתוכנם יש להגיע למסקנה, כי לפנינו מדרג. ג. בתקופה השניה, קרי, לאחר 3 חודשים יחולו הוראות סעיף 31 ט (א) לפיו יופקדו בחשבון המיוחד (כהגדרתו בתקון 31) מחצית מהכנסות צפויות של הרשות למשך 3 חודשים. סכום זה ניתן להגדלה עפ"י הוראות סעיף 31 ט(ב) לתקון 31. גם בתקופה זו הוצאות שירותי אשפה הינן בדין בכורה מול הוצאות להחזרת אשראי, ותשלום שכר עובדים וגמלאים משום שגם בתקופה זו השניה חלות הוראות סעיף 31 ח (ד) לתקון 31. 10. מכל האמור עד כאן, עולה כי לתקופה של 6 חודשים הוצאותיה של המשיבה מובטחות והן בדין קדימה מול כל חוב אחר של המבקשת לכל גורם אחר לו היא חבה ועמו היא באה בקשרי עבודה, מסחר ושירותים. בתקופה זו של 6 חודשים לא יכולה רשות בהבראה גם אם תרצה בכך, אלא לפעול באחת משלושת החלופות הבאות לידי ביטוי בסעיף 31 ח (ד). לפיכך, גם אם יתחייב כלפיה ראש המועצה אחרת להתחייבות זו, אין תוקף מעשי ולא זו בלבד מי שיתחייב אחרת צפוי לקנס הנקוב בסעיף 61 (א) (2) לחוק העונשין. 11. לצורך הבקשה בלבד אני מקבל את עמדתו של ב"כ המבקשת כי במשך תקופה של 80 יום מהיום תמשיך המשיבה להעניק שירותים למבקשת כפי שעשתה עד כה, כאשר התשלומים המוקנים לה עפ"י ההסכם ישולמו עפ"י הוראות תקון 31 כהוצאה בדין קדימה לפני כל תשלום הנקוב בסעיף 31 ח (ד) (2) או (3) כך שחובה של המבקשת כלפי המשיבה לא יגדל בבסיס הקרן שלו (למעט חיובי ריבית והפרשי הצמדה על חוב עבר). 12. הצדדים יכנסו למו"מ ענייני החל מיום 21.11.04 ויסיימוהו עד ליום 5.12.04. יגיעו הצדדים להסכם, מה טוב, ולא, הודעת הבטול שנמסרה ביום 2.11.04 תכניס את המבקשת למסלול של פרסום מכרז למציאת מפעיל שירותי אשפה, כך שביום 6.2.05 תהא המשיבה מופטרת מכל חובה לפעול בתחומי המבקשת מחד, ומאידך תוכל המבקשת רשאית להכניס מפעיל אחר. 13. לטעמי, בפתרון הקבוע לעיל ישנו איזון מידתי בין זכויות וחובות שהצדדים זכאים זה כלפי זה וחבים זה כלפי זה. 14. בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות. צו פינויצוויםפסולתפינויפינוי אשפה