תביעה לתשלום על עבודות בניה ושיפוצים

מבוא בפני תביעה בסדר דין מהיר, לתשלום חוב בסך 42,604 ₪ בגין עבודות בניה ושיפוצים שביצע התובע בדירת הנתבעת (להלן: "הדירה"). טענות התובע התובע הינו קבלן שיפוצים .התובע הופנה אל הנתבעת על ידי חברת הביטוח מגדל (להלן: "חברת הביטוח"), במסגרת תביעת ביטוח אשר הגישה בגין פיצוץ בצנרת דירתה. לטענת התובע במהלך חודש אפריל 2007 הגיע להסכם בע"פ עם הנתבעת, במסגרתו ביצע עבודות שיפוצים בדירתה בהתאם לכיסוי הביטוחי שהיה לה אצל מגדל חברה לביטוח, ופירוט עבודות על פי כיסוי ביטוחי זה לו הייתה זכאית הנתבעת מאת חברת הביטוח ובגין עבודות נוספות שהזמינה ממנו הנתבעת עליהן הוסכם ישירות ומפורשות בין התובע לנתבעת. לטענתו ,השלים כ 80% מעבודות השיפוצים בטרם הפסיקה הנתבעת את עבודתו בשרירות לב. תביעתו היא לתשלום בגין תמורת העבודות שביצע שבפועל. התובע צירף חוות דעת של הנדסאי מטעמו, לפיה השלים עבודות שיפוצים בהיקף של 80% , ובתמורת - 27,459 ₪. התובע מבקש פיצוי נוסף בגין עוגמת נפש, פגיעה בעבודתו ונזק למוניטין שהסבה לו הנתבעת בסך של 10,000 ₪. התובע עותר הוא להחזר הוצאותיו בגין חוות דעת ההנדסאי מטעמו בסך 1,376 ₪. לגירסת התובע הפסיקה הנתבעת את עבודתו בהיעדר כל נימוק לגיטימי. טענות הנתבעת לטענת הנתבעת בוצעו עבודות השיפוצים ברמה ירודה שלא עמדה בסטנדרטים של ענף הבניה ולכן הפסיקה את עבודות השיפוצים. הנתבעת צירפה חוות דעת של מהנדס מטעמה, לפיה עבודות השיפוצים לא בוצעו כהלכה, כמו כן קובע המהנדס מטעמה כי לשם תיקון הליקויים נדרשת עבודה נוספת בהיקף של 37,225 ₪. ממצאים עובדתיים ראשית יצויין כי במסגרת הכיסוי הביטוחי שהיה לה לנתבעת, פיצתה אותה חברת הביטוח ישירות בגין עבודות השיפוצים שביצע הקבלן - התובע בהתאם למפרט עבודה שקבע שמאי מטעמה (להלן: "מפרט העבודה").--ראו לעניין זה עמוד 15 שורה 4, לפרוטוקול הדיון מיום 7.5.2009, "...אני קיבלתי את כל הכסף מחברת הביטוח... קיבלתי 32,000 ואחר כך עוד 4,000.". ביום 28.8.2007 פנתה הנתבעת אל חברת הביטוח בטענות כאמור לעיל בעיקר לעניין טיב ורמת העבודות שביצע התובע.בעקבות פנייה זו מינתה חברת הביטוח את השמאי צבי קייזר (להלן: השמאי הבורר ") לביצוע חוות דעת בוררות לטענות הנתבעת. להלן ממצאי חוות דעתו של השמאי הבורר : חלק מעבודות השיפוצים בוצעו באופן לקוי. יוער כי הליקויים הנטענים לא יוחסו דווקא לעבודות שביצע התובע- זאת להבדיל מעבודות שביצע עובד אחר לאחר שהתובע נדרש להפסיק עבודתו בדירת הנתבעת. הסיבה לליקויים בעבודות השיפוצים הן הפסקת עבודתו של התובע באופן חד צדדי ע"י הנתבעת, ושימוש בעובדים לא מורשים מטעם הנתבעת. הנתבעת קיבלה פיצוי נוסף כאמור לעיל, בסך 4,000 ₪ בגין דיור חלופי, התקנת דלתות ושינוי מיקום צנרת גז. באשר לחוות דעתו של ההנדסאי מטעם התובע (להלן: "ההנדסאי")- זה כאמור קבע כי עלות עבודות שיפוצים שהושלמו הינן בסך 27,459 ₪. בחקירתו בדיון ביום 7.5.2009 תיקן ההנדסאי את חוות דעתו, כדלקמן: א. באשר לפינוי פסולת, במקום עלות בסך 1,000 ₪לפני מע”מ, עלות בסך 800 ₪- לא כולל מע"מ ב. באשר לפירוק אריחי קרמיקה, בעלות של 480 ₪לא כולל מע"מ, התבסס בקביעתו על סברה לפיה התובע ביצע את העבודה ואישר כי לא מן הנמנע כי בוצעה ע"י אחר. ג. באשר לתיאור החול עליו מונחים אריחי הריצוף, במקום תיאור לפיו החול היה "יבש לחלוטין מתחת לריצוף", תיקן הגירסא בעדותו לפיה ראה רק את החול בחדר השינה, כך שאין לו אינדיקציה באשר ליתר החול בדירה. כמו כן אישר ההנדסאי כי אינו חבר בהתאחדות הקבלנים בישראל שכן רישיונו פג בשנת 2006. מפרט העבודה, אשר כאמור נקבע ע"י שמאי מטעם חברת הביטוח, קבע את עלות השיפוצים בסך 31,473 ₪. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכתבי הטענות מטעם הצדדים , בחוות הדעת שצורפו על נספחיהם , בעדויות הצדדים ועדיהם להלן מסקנותיי ופסיקתי: התובע נבחר לביצוע העבודות ע"י חברת הביטוח שערכה מכרז בין קבלנים והצעת המחיר שנתן הועדפה על ידי חברת הביטוח. משכך הפנתה אותו אל הנתבעת . עבודתו סוכמה בתיאום ובהסכמת הנתבעת. אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע הגיע לדירה וביצע את עבודות הבניה בהתאם למפרט העבודה. המחלוקות בין הצדדים שלוש הן: ראשית - באשר לטיב העבודות שבוצעו, שנית - באשר להיקף העבודות שבוצעו, שלישית- באשר לעלות העבודות שבוצעו. בחנתי היטב את שלוש חוות הדעת המצויות בתיק בית המשפט, הן חוות הדעת של השמאי הבורר , חוות הדעת שצירפה הנתבעת וחוות הדעת של ההנדסאי, כאמור חוות דעת שצירף התובע לכתב התביעה. כמו כן ערכתי השוואה מול מפרט העבודה. מבלי לקבוע מסמרות באשר לאיכותה של חוות הדעת של ההנדסאי, ולעמידתה בסטנדרטים המצופים מחוות דעת שמוגשת לבית המשפט, אקבע כי חוות הדעת לוקה באי דיוקים ומתבססת על סברות. ודוק, מפרט העבודה קובע כי פינוי פסולת לאתר מורשה הינה בעלות של 1,000 ₪- לפני מע"מ, כאשר ההנדסאי קובע את עלות פינוי הפסולת בפועל על 1,000 ₪לפני מע"מ הגם שכאמור התובע לא ביצע את מלוא העבודה, על כן לא ייתכן כי סך העלות לפינוי פסולת זהה. לאור חקירת בית המשפט בעניין זה, תיקן ההנדסאי את חוות דעתו כאמור בסעיף 13א. לעיל. על כן קיים פער בסך 200 ₪לפני מע"מ, -בין חוות הדעת של ההנדסאי לעלות בפועל (להלן: "פער"). ודוק, מפרט העבודה קובע כי שינוע תכולה בתוך הדירה הינו בעלות של 2,500 ₪לפני מע"מ. כאשר ההנדסאי קובע את עלות השינוע בפועל על 2,000 ₪לפני מע"מ, ההנדסאי קובע כי למעשה בוצע 80% משיעור השינוע. בהקשר זה יצויין כי השמאי הבורר קבע כי בוצעה 70% מהיקף העבודה, כמו כן שיעור השינוע נמוך משמעותית משיעור היקף העבודה, שכן העבודה נקטעה בטרם הושלמה , כך שגם השינוע בפועל נקטע בהתאמה. על כן התכולה שהוצאה החוצה טרם הוכנסה פנימה, כך שבוצעה מחצית מעבודת השינוע, לכן בהיקף של 70% מהעבודה, בוצע בפועל 35% משיעור השינוע. על כן קיים פער בסך 1,125 ₪- לפני מע"מ. ודוק, מפרט העבודה קובע כי עלות ריצוף שטח הדירה, 55 מ"ר, כולל פירוק הריצוף, החלפת החול ואספקת האריחים הינה בעלות של 13,750 ₪לפני מע"מ, כאשר ההנדסאי קובע כי עלות הריצוף של 45 מ"ר (ללא השדרוג בגין גרניט פורצלן) הינו בסך של 11,734 ₪לפני מע"מ. ההנדסאי קובע כי במקום 55 מ"ר בוצעה עבודה בפועל של 45 מ"ר, קרי שיעור העבודה הינו 81%, לכן עלות שיעור העבודה על פי מפרט העבודה צריך להיות 11,137 ₪לפני מע"מ. על כן קיים פער בסך 597 ₪- לפני מע"מ. ודוק, ההנדסאי העיד כי אין ממצאים לפיהם פירוק אריחי קרמיקה בוצע בפועל ע"י התובע, כאמור בסעיף 13ב. לעיל. על כן קיים פער בסך 480 ₪- לפני מע"מ. יצויין, כי חוות הדעת של ההנדסאי קובעת "שכ"ט מהנדס" בסך 1,200 ₪לפני מע”מ, כאשר ראשית אין מחלוקת כי ההנדסאי אינו מהנדס, שנית סכום זה נתבע בפועל ע"י התובע בכתב התביעה, קרי בכפילות עסקינן. על כן קיים פער בסך 1,200 ₪לפני מע"מ. בחוות הדעת של ההנדסאי קימות מספר תוספות אשר אינן נכללות במפרט העבודה, ואילו הן: החלפת צנרת מים בסך 800 ₪לפני מע”מ. פירוק וסילוק ארון מטבח בסך 1,200 ₪לפני מע”מ. פירוק אמבטיה ושבירת קיר בסך 800 ₪לפני מע”מ. פירוק ופינוי כיור בסך 150 ₪לפני מע”מ. פירוק ופינוי שיש בסך 300 ₪לפני מע”מ. שדרוג אריחי ריצוף בסך 1,200 ₪לפני מע”מ. לעניין זה יודגש, כי ע"פ חוות הדעת של השמאי הבורר : "במקרים מסוימים, במסגרת עבודה מסוג זה, מתגלות תוספות בלתי צפויות המתבקשות מעצם ביצוע העבודה, ובמקרה מסוג זה, היה על הקבלן ו/או המבוטחת לפנות לשמאי בצורה מסודרת להשלים את התוספות. פניות אלו בוצעו בע"פ ע"י המבוטחת והקבלן, אך לכך לא היתה התייחסות בכתב." אשר לטיב העבודות - דין טענות הנתבעת להידחות!. הנתבעת ביקשה לתמוך הגנתה על חוות דעת מומחה אשר בחן את דירתה ואת העבודות שבוצעו בה - לא בסמוך למועד שהחליטה להפסיק חד צדדית את עבודות התובע- אלא כשנתיים ומעלה לאחר מכן! בשים לב לעובדה שאין חולק כי לאחר שסילקה ידו אל התובע מדירתה שכרה עובדים אחרים להשלמת העבודות - הרי שאין כל רלבנטיות בתוצאות ומסקנות חוות דעת זו ככל שהיא מתייחסת לטיב העבודות של התובע. לאור האמור, ונוכח העובדה כי כאמור לא ערכו הצדדים הסכם בכתב אשר במסגרתו כללו תוספות אלו, אתייחס לכל תוספת ע"פ הממצאים כדלקמן: באשר להחלפת צנרת מים, בעמוד 11 שורה 20, לפרוטוקול הדיון מיום 7.5.2009, אמר התובע כך: "...התקשרתי לאורן פרץ השמאי. אמרתי לו שהנתבעת דורשת החלפת צינור חלוד. הוא אמר לי: "צינור חלוד חברת הביטוח לא מחליפה", הצינור היה חלוד בלבד לא נזל. אז הוא ביקש שאחליף את הצינור..". אין מחלוקת כי הצינור אכן הוחלף לדרישת הנתבעת , משכך שומה עליה לשאת בהוצאה זו. פירוק וסילוק ארון מטבח, פירוק ופינוי הכיור, פירוק ופינוי השיש, פירוק אמבטיה ושבירת קיר הן עבודות שביצע התובע לטענתו במסגרת בקשת הנתבעת לתוספת לשיפוצים. - טענתו זו לא נסתרה על ידי הנתבעת - משכך שומה עליה לשאת בהוצאות אלה בסך כולל של 2450 ₪ לפני מע"מ. באשר לשדרוג אריחי ריצוף, בעמוד 9 שורה 8, לפרוטוקול הדיון מיום 7.5.2009, אמר התובע כך: " אני משדרג את האריחים על חשבוני ללקוח.". לאור האמור, יש להניח כי כך נהג התובע גם במקרה דנן, וכאמור נוכח היעדר כל ממצא פוזיטיבי אחר. על כן אין להשית על הנתבעת את עלות השדרוג, ויש להפחית 1,200 ₪לפני מע”מ. סוף דבר התובע ביצע בדירת הנתבעת עבודות שיפוצים וזכאי הוא לתשלום בגינן, ולאחר שהכרעתי במחלוקות באשר לטיב העבודות, היקף העבודות ועלות העבודות, תשא הנתבעת בעלויות העבודות כדלקמן:עלויות בגין עבודות שיפוצים שהושלמו, בהתאם למפרט העבודה, ע"פ מחירים שקבע ההנדסאי ובהתאם לפערים כאמור לעיל, , ובצירוף עלויות בגין עבודות נוספות, החלפת צינור, בסך 800 ₪לפני מע”מ, ובגין העבודות הנוספות האחרות - המנויות בסעיף 18 לעיל - מלבד שדרוג הריצוף -בסכום כולל של 24,254 ₪ בצרוף מע"מ כחוק, בצירוף הוצאות חוות הדעת מטעם התובע בסך של 1200 ₪ בצירוף מע"מ כחוק- כל זאת בצירוף ריבית חוקית והפרשי והצמדה למדד מ-16.5.2007 - מועד ביצוע העבודות על ידי התובע ועד לתשלום בפועל ובצירוף הוצאות אגרה ששילמה, מיום ששילמה בפועל ועד לתשלום בפועל ובצירוף שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והצמדה החל מהיום ועד התשלום בפועל. 21. בנוסף, אני בהחלט סבורה כי התובע זכאי לפיצוי בגין עוגמת הנפש שגרמה לו הנתבעת, אשר ניצלה לטובתה מחד את עבודתו , ומאידך ניסתה להתעשר שלא כדין תוך שמחד קיבלה ישירות הפיצוי מחברת הביטוח בגין עבודת הקבלן, ומאידך, סירבה לשלם לו תמורת עבודתו בתואנות שווא ! אשר על כן מחייבת אותה לפצות את התובע בגין עוגמת נפש ונזק לשמו הטוב ובמוניטין המקצועי שלו בסכום נוסף של 5000 ₪- בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד מ16.5.2007 ועד התשלום בפועל!.המזכירות תשלח העתק פסק הדין בדואר רשום לצדדיםניתן היום כ"ז בתמוז, תשס"ט (19 ביולי 2009) בהעדר הצדדים. כוכבה לוי, שופטת בניהעבודות בניהשיפוצניקשיפוצים