בקשה לביצוע שטרות בהוצאה לפועל

פסק - דין בפני תביעה שהוגשה כתביעה שטרית במסגרת בקשה לביצוע שטרות בהוצל"פ ולאחר שנתנה בה הרשות להתגונן הדיון בה הועבר להליך של סדר דין מהיר. לטענת התובע בחודש 7/01 פנה אל התובע (להלן: "כוכבי") וביקש לפרוט שיקים במסגרת השיקים שנתבקש לפרוט קיבל מכוכבי שני שיקים לפחות של הגב' פינטו, אישתו של הנתבע וכי שיקים אלו כובדו ע"י הבנק. לטענתו השיק נשוא התביעה הועבר לפריטה אצל חב' ג.שי.ב בע"מ וכי בעבור השיק קיבל כספים אשר העבירם לכוכבי. כאשר השיק חולל נאלץ לשלם לצד ד' כספים והשיק הוחזר אליו. מנגד טוען הנתבע כי השיק שייך לסדרה של ארבעה שיקים אשר נגנבו מביתו ביום 31.5.01 על ידי כוכבי ומרגע היוודע דבר הגניבה ביטל את השיקים. כמו כן טוען הנתבע כי השיק הנדון הוסב לטובתה של חברת ג.ש.י.ב נכסים והשקעות בע"מ אשר הציגה את השיק לפרעון ביום 28.9.01 ומפאת ביטולו של השיק לא כובד זה ע"י הבנק וכי השיק נמסר לידי התובע עת שידע על ביטולו ועל כן אין לו זכויות בשיק זה התביעה נוהלה בהליך של "סדר דין מהיר" ועל כן יהיה פסק דין זה מנומק, בתמצית כהוראת תקנה 214 טז' (2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, לרבות התיאור המובא לעיל. דיון לאחר שבחנתי את תצהירי העדים אסמכתאות הצדדים שמעתי את עדויותיהם והתרשמתי מעדותם ומחקירותיהם תחושות ליבי הינה כי האמת בדבר הסוגיה שהובאה בפני איננה באופן מוחלט, לא עם צד זה ולא עם הצד האחר, אך משום שמדובר בתחושות בטן בלבד איני יכול לבסס מסקנתי על כך ועל כן לא נותר לי אלא לפסוק על פי גרסאות הצדדים והנטלים המוטלים עליהם על פי החוק. גרסתו של הנתבע הינה בעיתית ואינה משתלבת עם הגיונם של דברים. הנתבע טען כי מדובר בסדרה של ארבעה שיקים כי כתב היד החתימה ואף הסכומים מולאו על ידו וכי השיקים האלה מולאו במסגרת שותפות בעסקת נדל"ן אשר הוצעה לו ע"י מר כוכבי, ידיד של אשתו ועת שניגש להכין לו קפה זה האחרון "תלש" את השיקים מפנקס השיקים ונעלם מביתו. הנתבע לא הגיש תלונה במשטרה על "גניבת" השיקים אלא רק בחלוף למעלה משנתיים מאת אותה "הגניבה". כמו כן, בטופס אישור על הגשת תלונה עולה כי מועד הגניבה הנטען היה ביום 31/5/01 שעה 00:00 ובדיון מיום 28/10/04 בעמ' 4 טען כי הגניבה הייתה בשעות הצהריים.(12:00-13:00) עוד עולה כי הנתבע חויב בעמלת ביטול השיק ביום 23/9/01 וזאת בסמוך למועד פרעון השיק ולא ב 1/6/01 (כפי שניתן לראות בדף החשבון אשר צורף ע"י הנתבע להתנגדות). הנתבע לא הביא כל ראיה אשר תתמוך בגרסתו כי ניתנה הוראת ביטול ביום 1/6/01 וזאת על אף כי בנקל יכל להשיג אישור מטעם הבנק כי בתאריך זה בוטלו השיקים. לענין זה ראה;ע"א 548/78 נועה שרון ואח' נגד יוסף לוי פ"ד לה(1) 736 עמוד 760: "מעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מביהמ"ש ראיה שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו הסבר סביר ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטיים האזרחיים והן במשפטים פלילים וככל שהראיה משמעותית, כן רשאי ביהמ"ש להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". הנתבע טוען כי השיקים נתנו במסגרת עסקת נדל"ן. הנתבע לא ידע להסביר מי הם השותפים בעסקה שהלכה להירקם (עמ' 4 לפרוטוקול מיום 28/10/04) כמו כן מדובר בשיק ע"ס 21,762 ש"ח סכום שאינו "עגול" ותמוהה כי ינתן בעבור עסקת נדל"ן מבלי לדעת מי השותפים, מה ההשקעה ומה התמורה האמורה להתקבל. הנתבע אף לא הציג כל טיוטת הסכם או כל מסמך אחר אשר מעיד על העסקה שעומדת להרקם. גרסתו כי מדובר בגניבת שיקים תמוהה עד מאד ואינני יכול לקבלה. מאמין אני כי הנתבע נתן את השיקים מסיבותיו שלו למר כוכבי וכי ידע שמר כוכבי יעשה בהם שימוש. הנתבע לא הצליח לעמוד בנטל המוטל עליו כי השיקים אשר בחזקתו של התובע אינם כשירים וכי אינו חייב בפרעונן. משהוכיח התובע שהוא אוחז בעד ערך והנתבע לא הוכיח כל פגם קנייני בשטר, דין התביעה להתקבל. למעלה מן הצורך וברמת אגב בלבד, אציין שגם אם היה מוכיח הנתבע את מעשה לקיחת השיקים מביתו, יתכן וזה היה המקרה בו היה מקום לחייבו - על אף הגניבה - לשלם את תמורת השיקים לצד ג', לאחר שהתרשל התרשלות רבתית, שעה שמילא את השיקים במלואם, חתם עליהם, השאיר אותם על השולחן ו"הלך להכין קפה". מקרה זה הינו מקרה מובהק בו ניתן יהיה להחיל את דוקטרינת "תקנת השוק" על שטרות כפי שהדבר נהוג בארצות הקונטינט (ראה לרנר, דיני שטרות, עמ' 462). אי לכך הנני מקבל את התביעה, מורה על חידוש הליכי הוצאה לפועל בתיק הוצל"פ 0105770046 ומחייב את הנתבע בהוצאות התביעה ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ. שטרביצוע שטרהוצאה לפועל