החלפת כונס נכסים

החלטה 1. נגד המבקש מתנהלים הליכי הוצאה לפועל לשם מכירת נכס מקרקעין. טענת המבקש היא כי בהליכי המכירה נפלו פגמים מהותיים, ועל כן הוא מבקש את פיטוריו של הכונס. ראש ההוצאה לפועל דחה את בקשתו, וכך הוגשה בקשה למתן רשות ערעור על החלטת הדחיה. לבר"ע צורפה גם בקשה לעיכוב הליכים אשר הונחה בפני. בא כוחו הנכבד של המבקש (עו"ד טמיר) מביע חשש כי למרשו ייגרם נזק בלתי הפיך אם יימשכו ההליכים, ומשום כך הוא מבקש "להשהות באופן מיידי המשך פעולותיו של כונס הנכסים". אני מבין את עתירתו כך שהיא מכוונת לעיכוב ההליכים עד שתינתן החלטה לבר"ע, וברוח זו אדון בעתירה. לדעתי אין יסוד לעכב את ההליכים, בנסיבות הקיימות כאן. 2. עצם קיומם של פגמים מהותיים בהליכי מכירת מקרקעין - אין בהם כשלעצמם יסוד לביטול מינויו של כונס. ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל מינויו של כונס נכסים, על יסוד האמור בסעיף 60 (ב) לחוק ההוצאה לפועל, אם התקיימו התנאים האמורים בסעיף. לי נראה כי בענייננו אין יסוד לביטולו של המינוי. השאלה שעלי לברר כאן נסבה על מהות הפגמים שהצביע עליהם המבקש, והאם מהותם ותוכנם מצדיקים את עיכוב ההליכים. נראה לי כי הפגמים שהצביע עליהם המבקש אינם יכולים לשמש יסוד לעיכוב ההליכים, בנתונים הרלוונטיים לענייננו. כפי שאני מבין מתגובתו של הכונס, עו"ד קרן צבי, ניתנה למבקש אפשרות להגיש שומה מטעמו לעניין שוויו של הנכס, וניתנה הוראה להזמינו להתמחרות. במאמר מוסגר אומר כי הזמנתו של חייב להתמחרות כל כך ברורה מאליה וכל כך יסודית, עד שאין צורך במתן הוראה מיוחדת בנושא זה. מכל מקום, המבקש לא הופיע להתמחרות ואף לא הגיש שומה נגדית. הוא ניסה לדחות את מועד ההתמחרות, אלא שהכונס לא הסכים לדחיה המבוקשת, וכך נערכה ההתמחרות במועד שנקבע לכך. 3. יחד עם זאת, בגלל חשיבותו המיוחדת של הליך מכירת מקרקעין - וכדי "לטהר" את ההליכים מפגמים מהותיים כלשהם אם אכן דבקו בהם פגמים כאלה - אני מרשה למבקש להגיש מטעמו שומה עדכנית של ערך הנכס, והוא רשאי להגיש גם הצעה או הצעות לרכישת הנכס על ידי מציע כלשהו, ובלבד שההצעה או ההצעות יעלו על הסכום שהוצע על ידי המציע היחיד. השומה וההצעות יוגשו לכונס הנכסים בתוך 30 ימים מהיום. 4. עיקר הדברים: הבקשה לעיכוב הליכים נדחית. בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל. כינוס נכסים