חוב לבנק - שכר טרחת עורך דין

הוסכם בין הצדדים שלמעשה המחלוקת ביניהם הינה על גובה שכר טרחת עו"ד אשר ישולם על ידי הנתבע כחלק מפסק הדין. להלן פסק דין בנושא חוב לבנק - שכר טרחת עורך דין: פסק דין 1. כנגד הנתבע הוגשה תובענה בסדר דין מקוצר. 2. הנתבע הגיש בקשה רשות להתגונן אולם אין הנתבע מכחיש את הנטען בכתב התביעה, לפיו השתמש בכרטיס אשראי וצבר חיובים אשר בסופו של יום לא כובדו ע"י הבנק. מוסכם בין הצדדים כי אין הבקשה מקימה עילת הגנה. 3. החוב ליום הגשת התובענה הינו סה"כ 25,020.90 ₪. בתוספת עמלת החזר בסך 118.50 בתוספת ריבית בסך 151.12. סה"כ 25,290.52 נכון ליום הגשת התובענה. בכתב התביעה נטען שהחוב מסתכם בסך 26,330 ₪ אולם בכתב התביעה עצמו אין פירוט על דרך החישוב. ביום הדיון בבקשתו של הנתבע ב"כ המלומד מטעם התובעת הציג את הפרטים אשר צויינו לעיל לחישוב הקרן נכון ליום הגשת התובענה. 4. הצדדים הופנו לגישור אולם ב"כ המלומד של התובעת או מי מטעם משרדו לא התייצב לדיון הגישור. הנתבע בעצמו בא מבאר שבע כדי להתייצב בפני המגשרת. בסופו של יום ב"כ התובעת קיים שיחת טלפון עם הנתבע לצורך בירור אם ניתן להגיע להסדר. לטענת ב"כ התובעת הפער היה גדול מדי. לטענתו של ב"כ התובעת המגשרת הבינה שאין טעם בקיום הגישור במועד אחר. 5. מוסכם בין הצדדים שלמעשה המחלוקת ביניהם הינה על גובה שכ"ט עו"ד אשר ישולם על ידי הנתבע כחלק מפסק הדין. 6. ניסיון הצדדים להגיע לפשרה לא צלח. לכן על בית המשפט לחוות דעתו בנקודה השנויה במחלוקת. 7. בנוסף לקרן בסך 25,290.52 יש להוסיף הוצאות בסך 504 ₪ עבור אגרת בית המשפט, 189 ₪ בגין מסירת התובענה לנתבע. לכן סה"כ החוב אשר לא שנוי במחלוקת עומד על סכום של 25,983.52 ₪. 8. בעניין קביעת שכ"ט מבקש ב"כ המלומד של התובעת להיעזר בתעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין: 10% מסכום התביעה - בעניין דנן 2,600 ₪. 9. מגמת הפסיקה היא לפסוק הוצאות בפועל. ז"א יש להתייחס להוצאות הצד הזוכה בתביעה כדי שלא יצא בחיסרון כיס. בספרו של כבוד השופט (בדימוס) ד"ר שלמה לוין. תורת הפרוצדורה האזרחית, מבוא ועקרונות יסוד, תשנ"ט - 1999 (סעיף 42 ע' 36). "הדעה אינה יכולה להשלים עם קביעה קטגורית שבעל דין אשר זכה במלוא תביעתו יצא, רק לעניין שכר טרחת עו"ד אשר שילם, וחצי (או רבע) מתאוותו בידו אם בכלל בלעדיה .... לא צריך להתעלם גם מהאינטרסים של בעל הדין שזכה, שיתכן לו ידע שלא תספקנה לו הוצאות היה מהסס לפנות לבית המשפט" (סעיף 4 ע' 36). 10. לעומת זאת כבוד השופט (בדימוס) ד"ר שלמה לוין מסביר תפקידו של שופט: צמחה ההכרה שבמקרים רבים הדרך נאותה לפתרון סכסוך היא באמצעות הליכי פישור, גישור, בוררות או מתן פסק דין על דרך הפשרה ושעל השופט גם -אם הדבר ראוי וניתן - בניסיון להביא את בעלי הדין לידי פשרה. צמח ועלה מעמדו של השופט ¬אדמיניסטרטור שהכשרתו אינה רק בהכרעה בסכסוך אלא גם במציאת הפתרון לו. (לוין, שם, סעיף 81 ע' 68). 11. בשילוב שתי המגמות כאמור לעיל על בית המשפט לקבוע פסיקת הוצאות אשר מחד גיסא משלים לתובעת את הוצאותיה בפועל ומאידך גיסא עדיין נותן עידוד לצדדים לנסות להגיע לפשרה בין בסיוע בית המשפט או בינם ובין עצמם. 12. ב"כ התובעת המלומד טוען שיש לבסס את שכ"ט על תעריף המומלץ ע"י לשכת עורכי הדין אשר הינו 10% ובמקרה דנן 2,600 ₪ (לפני מע"מ) או לא פחות מ- 3,290 ₪ (לפני מע"מ). לא הובא בפני בית המשפט הסכם שכ"ט בין התובעת ובין ב"כ לכן באם קביעת שכ"ט מבוסס על אחוזים בלבד, אזי קשה להעריך מהן הוצאות הנתבעת בפועל. יתרה מכך בשילוב המגמה לעודד מתדיינים להגיע לפשרה לא ראוי שמחלוקת על גובה שכ"ט יהווה רועץ בפני פשרה. בעניין דנן הוגשה תובענה בסדר דין מקוצר. מדובר בכתב תביעה של עמוד אחד בלבד. הוגשה בר"ל. ב"כ התובעת לא הגיב בכתב לבר"ל. הצדדים הופנו לגישור. הליך הגישור פועל היטב כאשר הצדדים יושבים מול המגשר(ת). עצם נוכחות הצדדים ביחד מביא דינאמיקה בפני עצמה אשר מגשר(ת) מיומנת מסוגל(ת) להביא את הצדדים לפשרה, דבר החוסך זמן שיפוטי יקר. קיום שיחת טלפון אינו דומה להליך גישור פנים מול פנים. לכן ישיבת הגישור הפכה לחסרת תועלת. 13. ביום הדיון אשר היה קבוע ליום 20.2.06 ב"כ הנתבע המלומד הגיש בקשה לדחיית דיון בשל מחלתו של הנתבע. הבקשה הגיעה לבית המשפט ביום הדיון. בית המשפט הודיע על קבלת הבקשה ודחיית הדיון ל- 22.2.06 לב"כ התובעת כאשר היה ברכבו בדרך לבית המשפט. יצויין שמשרדו של ב"כ התובעת במרחק של 20 דקות נסיעה מבית המשפט. בעניין דחיית הדיון כל צד פעל תום הלב. 14. בהתייחסות לכל האמור לעיל בין היתר: העדר ראיות בגין הוצאותיה בפועל של התובעת ומאחר ובסיום ההליך בשלב הבר"ל דהיינו ישיבה אחת. הנני פוסק שעל הנתבע לשלם לתובעת סך של 2,500 ₪ כולל מע"מ. לסיכום על הנתבע לשלם לתובעת סך של 25,983.52 הכולל ריבית, הצמדה והוצאות אחרות של התובעת עד וכולל יום הגשת התובענה. שכ"ט עו"ד סך של 2,500 ₪ הכולל מע"מ. הסכומים הללו ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. על הנתבע לשלם עד 2.4.06. חוב לבנקשכר טרחת עורך דיןבנקשכר טרחהחובעורך דין