מימוש כתב ערבות בהוצאה לפועל

להלן החלטה בנושא אפשרות מימוש כתב ערבות בהוצאה לפועל: החלטה 1. המשיב איטונג בע"מ הגישה בקשה לביצוע שטר/שיק ללשכת ההוצל"פ בת"א כנגד אילה חב' לבנין ופיתוח בע"מ (להלן: החייבת העיקרית), שמשכה שני שיקים לפקודת המשיבה וכנגד אליהו יעקב ואליהו אייל (להלן: המבקשים). בפרק המפרט את העובדות המשמשות עילה לבקשת הביצוע כנגד המבקשים נטען, כי המבקשים חבים למשיבה את סכום השיקים, כמי שחתמו כערבים לשיקים. לבקשת הביצוע צורף צילום של שני השיקים נשוא בקשת הביצוע וכן שני כתבי ערבות אחד חתום על ידי יעקב אליהו (להלן: מבקש מס' 1) והשני חתום על ידי אייל אליהו (להלן: מבקש מס' 2). 2. המבקשים הגישו התנגדות. בבקשה שהוגשה עתרו לדחיית ו/או מחיקת בקשת הביצוע על הסף, ככל שהיא מתייחסת למבקשים, שכן לטענתם, המשיבה מבססת את בקשת הביצוע על מסמכים המהווים לכאורה כתבי ערבות, אך אינם "פסקי דין" או "שטרות" כהגדרתם בחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז - 1967 (להלן: חוק ההוצל"פ). כפי שיובהר להלן, הצדק עם המבקשים. 3. לשכת ההוצל"פ מטפלת בבקשות לביצוע פסק דין שניתן על ידי בית משפט מוסמך. "פסק דין" הוגדר ב"חוק ההוצל"פ" כך: ”פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בענין אזרחי, לרבות החלטה על תשלום הוצאות בענין שאינו אזרחי”. על אף האמור לעיל, מצויות בחוק ההוצל"פ הוראות, המאפשרות להגיש בקשת ביצוע להוצל"פ, על דרך הגשת בקשה לביצוע פסק דין, גם לגבי מסמכים אחרים, שאינם פסקי דין. סע' 81 לחוק ההוצל"פ שכותרתו "חיוב שדינו כפסק-דין" קובע: ”משכנתאות רשומות על מקרקעין וכן החלטות, צווים פסקי דין ומסמכים שנקבע לגביהם בכל דין כי יש לבצעם כמו פסק דין של בית משפט, יחולו עליהם הוראות חוק זה בשינויים המחייבים”. סע' 81 א' (א) לחוק ההוצל"פ קובע: ”שטר חליפין, שטר חוב ושיק כמשמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה - שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט וכו'” 4. המבקשים אינם חתומים כערבים לשטר, כמשמעות הגדרה זו בסע' 57 לפקודת השטרות. אומנם אין הכרח, שערבות לשטר תכתב ותרשם בגוף השטר עצמו, וקיימת אפשרות שתכתב במסמך נפרד, אולם הכרחי הוא, שתהיה הפנייה מפורשת של כתב הערבות לשטר הספציפי בתוספת מילים bon pour aval או ביטוי אחר שווה לו. המסמכים, עליהם חתמו המבקשים, נחזים להיות כתבי ערבות כלליים בלבד. לא כתוב בהם הביטויbon pour aval או ביטוי אחר שווה לו. לא נרשם בהם, שהם מהווים ערבות לשיקים נשוא בקשת הביצוע, לפיכך, לא ניתן לבסס עילה שטרית כנגד המבקשים על בסיס מסמכים אלה. 5. לא הופניתי על ידי ב"כ הזוכה להוראת חוק, המאפשרת הגשת בקשה לביצוע לצורך אכיפת התחייבות שניתנה בכתב ערבות כללי (להבדיל מערבות ספציפית לשטר). בהעדר הוראה כזו, לא ניתן היה להגיש בקשת ביצוע כנגד המבקשים על סמך ערבותם הכללית. 6. לנוכח האמור לעיל אני מוחקת את הבקשה לביצוע שטר ככל שהיא מתייחסת למבקשים. אני מחייבת המשיבה לשלם למשיבים הוצאות בסך 2,500 ₪ + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מירבית החל מהיום ועד התשלום בפועל. ערבותהוצאה לפועל