שיתוף פעולה עם כונס נכסים

ראש ההוצאה לפועל הורתה על מסירת הודעת פינוי לחייב ומכירת הדירה כתפוסה הואיל והוא אינו משתף פעולה עם כונס הנכסים וכן על החלפת המנעול כדי לאפשר לכונס הנכסים להראות את הדירה לקונים פוטנציאליים. להלן החלטה בנושא אי שיתוף פעולה עם כונס נכסים: החלטה 1. בגדר הליכי הוצאה לפועל שבהם נקט המשיב מס' 1 כנגד המבקש למימוש חוב כספי, מונה בא כוח המשיב מס' 1 להיות כונס נכסים על זכויותיו של המבקש בדירתו וזאת על מנת להבטיח את זכויותיו של המשיב מס' 1 בתיק ההוצאה לפועל. על זכויות אלו רובצת משכנתא לטובת המשיב מס' 2 (להלן-"הדירה"). ראש ההוצאה לפועל בהרצליה (כבוד הרשמת ל' רייך), בהחלטתה מיום 12.3.03, קבעה כי אם לא יומצא דו"ח חוקר או לחילופין שכונס הנכסים יבדוק בעצמו אם החייב מתגורר בדירה אם לאו, תימכר הדירה כתפוסה. כן הורתה ראש ההוצאה לפועל לחייב לשתף פעולה עם כונס הנכסים ובמידה ולא יעשה כן, תורה על פינויו מהדירה. משהוכח כי החייב מתגורר בדירה, הורתה ראש ההוצאה לפועל, בהחלטתה מיום 26.3.03, על מכירת הדירה כתפוסה, ושוב הורתה לחייב לשתף פעולה עם כונס הנכסים. בהחלטתה מיום 8.4.03, הורתה ראש ההוצאה לפועל על מסירת הודעת פינוי לחייב ומכירת הדירה כתפוסה הואיל והוא אינו משתף פעולה עם כונס הנכסים וכן על החלפת המנעול כדי לאפשר לכונס הנכסים להראות את הדירה לקונים פוטנציאליים. המבקש ביקש להרשות לו לערער בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת י' שטופמן), בפסק דינו מיום 22.4.04, דחה את הבקשה לרשות ערעור. בפסק דינו ציין בית המשפט המחוזי כי "ככל הנראה, כוונת המבקש לרשות ערעור, על ההחלטה מיום 12.3.03". בהתייחסו להחלטה מיום 12.3.03, דחה בית המשפט המחוזי את טענות המבקש בקובעו כי "שיקול הדעת של ראש ההוצל"פ במינוי כונס הנכסים הוא רחב, והוא רשאי להורות על המינוי בכל מקרה שבו ראה תועלת או צורך במינוי, לשם ביצוע מהיר ויעיל של פסק-דין". עוד סבר בית המשפט המחוזי כי "...משמעות ההחלטה למכירת הדירה כתפוסה, היא כי על אף מכירת הדירה, המערער (המבקש) רשאי להמשיך ולהתגורר בה כל ימי חייו. דהיינו, לא זו בלבד שהחלטת ראש ההוצל"פ מגנה על זכות המערער ליהנות מקורת גג, אלא שיש בהחלטה זו כדי לשמור על מקום מגוריו הספציפי של המערער. בדרך זו זכויותיו החוקתיות של המערער נשמרות באופן מיטבי, וניתנת לו הזדמנות לשפר את מצבו המשפטי והכלכלי". בהמשך, התייחס בית המשפט המחוזי להחלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 8.4.03, שעניינה פינויו של המבקש, וקבע כי ההחלטה לא תבוצע, בכפוף לשיתוף הפעולה של המבקש עם כונס הנכסים, אולם, רשאי כונס הנכסים, במקרה של אי שיתוף פעולה, לשוב לראש ההוצאה לפועל ולבקש הוראות לעניין דרך ביצוע פעולותיו. המבקש ביקש להרשות לו לערער על פסק הדין. בגדר הבקשה ביקש לעכב את הפינוי. 2. דין הבקשה להרשות ערעור להידחות. כפי שעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי דברים אמורים במכירת זכויותיו של המבקש בדירה ולא בפינויו ממנה. ככל שהחלטותיו של ראש ההוצאה לפעול ופסק דינו של בית המשפט המחוזי מדברות בפינוי, אין זה אלא "פינוי" שמטרתו לאפשר לכונס הנכסים לבצע את תפקידו, אך לא להרחיק את המבקש מן הדירה לצמיתות. במצב דברים זה, ולאור הנימוק שפרשו הערכאות הקודמות בהחלטותיהן, צדק בית המשפט המחוזי בדחותו את ערעורו של המבקש. אוסיף ואומר כי הבקשה אינה מגלה שאלה משפטית או ציבורית החורגת מדלת אמותיה של הבקשה ומצדיקה דיון בערכאה שלישית (ראו ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3), 123). 3. הבקשה להרשות ערעור נדחית. ממילא נדחית הבקשה לעכב את הביצוע. כינוס נכסים