הליך 79א' - פשרה

מהי הכרעה בדרך של פסיקה בפשרה, על פי הקבוע בסעיף 79א לחוק בתי המשפט ? כיצד מכריע בית המשפט על פי סעיף 79א ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי מקום בו מסמיכים הצדדים את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה על פי הקבוע בסעיף 79א, שואב בית המשפט את סמכותו להכריע בסכסוך בפשרה, מכוח הסכמת הצדדים ומכוחה בלבד ולפיכך יש לעשות שימוש בסמכות, בגידרה של ההסכמה ומבלי לחרוג מגבולותיה. מכאן וכמושכל ראשון, מקום בו בית המשפט קיבל מנדט מהצדדים ליתן פסק דין על דרך הפשרה, על הפסק לשקף את הפשרה, שלדעת בית המשפט היה על הצדדים לגבש בכוחות עצמם כאנשים רציונלים, הוגנים וסבירים, בתנאיי אי-וודאות, אשר אלו, בשעה שהעבירו את האחריות לבית המשפט להכריע בסכסוך בפשרה, עשו זאת רק בשל "אופטימיות יתר" בה לקו בנוגע להערכת הסיכויים והסיכונים ומשלא הצליחו לגבש בעצמם את הפשרה. בנסיבות אלו פרשנות תכליתית אובייקטיבית של הסכמת הצדדים, בהעדר נתונים באשר לאומד דעתם הסובייקטיבי, תיקבע על פי הגיונו הכלכלי, שעיקרו הערכה מושכלת של הסיכויים והסיכונים הנובעים מטענותיהם ועל יסוד הדין המהותי החל בנסיבות העניין. מכאן יש לפרש את כוונת הצדדים, בהעדר קביעה אחרת, מפורשת או משתמעת, לפשרה דיונית בלבד, שעיקרה הסדר דיוני מגביל ולפיו, בנסיבות רגילות ובהעדר טעמים מיוחדים לסתור, יכריע בית המשפט בפסיקה הנגזרת מעוצמת הסיבתיות של טענותיהם והמבוססת על הערכת הסיכויים והסיכונים בתובענה, כפי שאלו עולים מתיק בית המשפט ועל יסוד הדין המהותי החל בנסיבות העניין. לשון אחר - ברגיל, בהעדר אמירה מפורשת אחרת, יש לפרש את הסכמת הצדדים למתן פסק דין על דרך הפשרה, לפשרה דיונית בלבד שעיקרה פסיקה מסתברת ועל יסוד הדין המהותי החל בנסיבות העניין ועליו בלבד. יודגש כי מטבע הדברים לא יהיה בפסיקה בפשרה, למעט במקרים חריגים, כדי לקבל או לדחות את התביעה במלואה שכן ברי, כי אין מקום לקבוע ממצאים ולהעדיף גרסה אחת על רעותה. יצויין כי מבחן "הסיכויים והסיכונים" העומד ביסוד הפסיקה המסתברת, נמצא כמבחן ראוי בנסיבות דומות של מצבי אי-ודאות, הדומים לענייננו, כמו למשל בעניין קביעת ממצא של קשר סיבתי. זאת ועוד, על פי ההלכה הנוהגת לעניין פסיקה לפי סעיף 79א, אין חובה לנמק את פסק הדין ואין צורך לחשוף את שיקולי בית המשפט על פני הפסק. מכאן ולנוכח הסכמת הצדדים לפסיקה בפשרה אין מקום ליתן הנמקה האופיינית וההכרחית במסגרת פסק דין שאינו ניתן על דרך של פשרה. פסק דין בפשרה (סעיף 79א')פשרה