טופס אישור לסיים טיפול בנכס

להלן דוגמא של טופס אישור לסיים טיפול בנכס חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 אישור לסיים טיפול בנכס ____תיק ____ הנכס הנדון:____ ____ (להלן - הנכס) ניתן בזה אישור, כי הוכח להנחת דעתי שהאדם שפרטיו רשומים להלן באישור זה רשאי לקבל לידיו את הנכס, וכי הוא מסוגל לנהוג בו מינהל בעלים או לנהלו. לפיכך הנני מורה על נקיטה באמצעים הנדרשים לסיום טיפולו של האפוטרופוס הכללי בנכס, וכן כי מועד המסירה יהיה מיד לאחר ____ פרטי זהותו של הרשאי לקבל את הנכס: (השם המלא)____ (שם האב)____ (מס' ת.ז. או דרכון) ____ (המען) ____ (באמצעות ב"כ ששמו)____ (ומענו) ____ ירושלים, (התאריך) ____ (האפוטרופוס הכללי) ____ טפסים משפטייםמסמכים