טופס אישור נציג מוסמך

להלן דוגמא של טופס אישור נציג מוסמך אישור נציג מוסמך אנו מאשרים בזה כי ועד ההנהלה/הדירקטוריון של ת"ז שמות החותמים ותפקידיהם: חתימה תאריך: טפסים משפטייםמסמכים