טופס אישור נקודת בקרה אופקית

להלן דוגמא של טופס אישור נקודת בקרה אופקית אישור נקודת בקרה אופקית אני מאשר כי נקודות הבקרה שהגדרתי ברשת האופקית מתאימה לדרגה ברשת הבקרה האופקית, וכי הגדרתן נעשתה בהתאם לתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998. תאריך סיום המדידה: תאריך סיום החישוב: תאריך טפסים משפטייםמסמכיםמודדים