טופס אישור על מסירת ילד - פונדקאות

להלן דוגמא של טופס אישור על מסירת ילד - פונדקאות תאריך: לכבוד: פקיד סעד ראשי לחוק הסכמים לנשיאת עוברים השירות למען הילד משרד העבודה והרווחה אישור על מסירת הילד/ה אנו הח"מ שם משפחה שם משפחה הורים מיועדים על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), מאשרים בזאת כי הילד/ה שנולד/ה ביום נמסר/ה לנו בתאריך וכי אנו מודעים לכך כי פקיד הסעד לילד/ה משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו/ה של הילד/ה. אנו מתחייבים להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות בהתאם לסעיף 11(א) לחוק, בתוך שבעה ימים מיום לידת הילד/ה. שם האב המיועד אני הח"מ חתימה טפסים משפטייםקטיניםהריוןמסמכיםפונדקאות