טופס אישור רואה חשבון על תשלומים לעובדים זרים

להלן דוגמא של טופס אישור רואה חשבון על תשלומים לעובדים זרים אישור רואה חשבון דוח על תשלומים לעובדים זרים לתקופה מיום___./___./___ ועד ליום__./__./___ ביקרתי את טופסי הדיווח על תשלומים לעובד/ים זר/ים של ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. ביקורתי כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידה ובסכומים הנקובים בדוחות. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי. לידיעתי, הנתונים הכלולים בדוחות החודשיים שהוגשו בשנה שקדמה, שהעתקיהם מצורפים לאישור זה והמסומנים בחותמת משרדי לשם זיהוי, משקפים באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכפי שעולה מספרי המעביד, את סכומי התשלומים והניכויים שנכללו במסגרת הדוחות על תשלומים לעובדים זרים. רואה חשבון עיר תאריך טפסים משפטייםמיסיםמסמכיםעובדים זריםרואה חשבון