טופס אישור תכנית ע''י מודד

להלן דוגמא של טופס אישור תכנית ע"י מודד אישור תכנית ע"י מודד אני מאשר בזה כי תכנית זו היא העתק נכון של תרשים מהמדידה שבוצעה ביום אני מאשר בזה כי ערכתי את התכנית לפי תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998, וכי היא ראויה לאישור לשם רישום. תאריך גמר התכנית המקום שם המודד ומענו אישור תכנית אני מאשר בזה כי תכנית זו היא העתק נכון של תרשים מהמדידה שבוצעה ביום אני מאשר בזה כי ערכתי את התכנית לפי תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998, וכי היא ראויה לאישור לשם רישום. תאריך גמר התכנית המקום שם המודד ומענו אישור תכנית התכנית שונתה או עודכנה (לפי הענין) ומתארת את מצבם וגבולותיהם של המקרקעין בתאריך תאריך גמר התכנית המקום שם המודד ומענו אישור תכנית בחלקות מס' תאריך גמר התכנית המקום שם המודד ומענו טפסים משפטייםמסמכיםמודדים